Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ इतिहास

२ इतिहास 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1अमस्‍याह पिप दुम्‍मेनु, २५ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मेकोमी यरूसलेममी २९ बर्स सासन पवा बाक्‍त। मेको आ ममा आ नें येहो-अदान बाक्‍माक्‍त। मेको यरूसलेम ङा बाक्‍माक्‍त।
2मेकोमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार ठीक बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त। तन्‍न आ थुं नेल्‍लेम ममाइ।
3मेकोमी आ राज्‍य ङा सासन बोल्‍यो दुम नोले, आ आफ कली साइक्‍ब, आ गेय पाइब आस कली सांइ‍सी बाक्‍त। २इतिहास २४:२५
4तन्‍न मेको आस आल आन कली मसदा बाक्‍त। मारदे हना मोसा आ किताबम ब्रेक्‍शो परमप्रभु यावे आ अरेशो “आम आफ आन तमी तौ आन पर्बम नु तमी तौ आन आम आफ आन पर्बम साइक्‍चा मदुम्‍ब। सुम पाप पाइबा, मेको साइक्‍चा पुंइसीब” देंशो परमप्रभु यावे आ लोव़ टिवा बाक्‍त। ब्‍यवस्‍था २४:१६
5मिनु अमस्‍याहम यहूदा नु बेन्‍यामीन ङा मुर नेल्‍ल आन कली ग्रुम्‍पाइश्‍शा, आन खिं खिं ङा मुर हजार हजार आन कली कप्‍तान का का नु सहे सहे ङा आन कली कप्‍तान का का वोइक्‍पदा बाक्‍त। मेकोमी २० बर्स गाप्‍शो नु मेको क्‍येङा लाक्‍शो मुर नेल्‍ल आन कली पुक्‍मी बाक्‍त। मेको आन कली हिक्‍शोनु, लाख सां बाक्‍मा बाक्‍त। मेको नेल्‍ल लडाइ पने चाप्‍ब बाक्‍मा बाक्‍त। तूतीक नु तेक्‍तीक चलेने चाप्‍ब बाक्‍मा बाक्‍त।
6मेकोमी इस्राएल रे लाख का बोल्‍यो लडाइ पाइब आन कली ब्रेश्‍शा, सहे का टलेन्‍ट चांदी गेवा बाक्‍त। टलेन्‍ट का ३४ किलो बाक्‍ब।
7तन्‍न परमप्रभु आ मुर का मेको आन बाक्‍तीक जाक्‍शा “आं पिप, इस्राएल ङा लडाइ पाइब आन कली गे नु मलाइक्‍मी। मारदे हना परमप्रभु यावे इस्राएलीपुकी नु एफ्राइम आ थर ङा मुर नेल्‍ल नु मबाक्‍ब।
8गे मोपा बोल्‍यो दुम्‍शा बाक्‍शो मिम्‍तीनी नु इस्राएल ङा लडाइ पाइब लाइक्‍तीनी हना, परमप्रभुम इन कली इन जोरी सत्रु आन ङोंइती ब्रुपाइक्‍ब। मारदे हना ग्रापाइक्‍तीक नु ब्रुपाइक्‍तीक सक्ति परमप्रभु आ गुइम बाक्‍ब” देंमाक्‍त।
9मिनु अमस्‍याहम परमप्रभु आ मुर कली “इस्राएली लडाइ पाइब आन पर्बम गेशो मेको सहे का टलेन्‍ट चांदी आ पर्बम गो मार पाइनुङा?” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त। मिनु परमप्रभु आ मुरुम “परमप्रभु यावेम इन कली मेको क्‍येङा यो शुश गेने चाप्‍ब” देंमाक्‍त।
10मोपतीके पिप अमस्‍याहम एफ्राइम रे जाक्‍शो लडाइ पाइब आन कली आन खिं लेश्‍शा सोइक्‍तीमी बाक्‍त। मिनु मेकोपुकी यहूदा नु शुश गाइक्‍तमे बाक्‍त। मिनु थाम्‍पा चुरशा, आन खिं लेश्‍शा लमा बाक्‍मा बाक्‍त।
11मिनु अमस्‍याहम बोल पा महिंथु थुं बारपाइश्‍शा, आ लडाइ पाइब आन कली हिक्‍सी दिंमम लाइक्‍मी बाक्‍त। मिनु मेकेर सेइर ङा १० हजार मुर आन कली साइक्‍मी बाक्‍त।
12मिनु यहूदा ङा लडाइ पाइबपुकीम अर्को १० हजार मुर आन कली सेसीन ग्‍याइश्‍‍शा, मेको आन कली ठेयब सेरथे फुल्‍लु तार लाइश्‍शा, नेप्‍शा ख्रीङमे बाक्‍त। ख्रीशो नेल्‍ले चोकटा लाम्‍टा दुम्‍शा बेक्‍मा बाक्‍त।
13मेना अमस्‍याहम लडाइम मलाइक्‍थु, खिं लेश्‍शा सोइश्‍शो लडाइ पाइबपुकीम यहूदा ङा सहरपुकी सामरीया रे बेथ-होरोन सम्‍म मारेइ मारेइ रोइक्‍तमे बाक्‍त। मेकोपुकीम मेकेर हजार सां मुर आन कली सदमे बाक्‍त। मिनु शुश मार मार रोइश्‍शा लदमे बाक्‍त।
14मिनु अमस्‍याहम एदोमी आन कली ग्राशा लेम्‍मेनु, सेइर ङा मुर आन देवतापुकी चाक्‍शा आ देवता सेला बाक्‍त। मिनु मेकोमी मेको देवता आन कली पूजा पा मेको आन कली चढ़ेवा बाक्‍त।
15मोपतीके परमप्रभु यावे अमस्‍याह नु गाइश्‍शा, आ लोव़ पाइब का सोइक्‍ता बाक्‍त। मिनु मेकोमी “गे मारदे आ मुर आन कली लायो इ गुइ रे प्रोंइने मचाप्‍ब देवता आन नोले खोदी?” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त।
16मिनु मेकोमी लोव़ पना पन, पिपमी “मार गोपुकीम इन कली पिप कली अर्ती गेब सेल्‍शो नकी ङा? ब्‍वाले पावो। मारदे साइक्‍चा पुंइसीनेवे?” दे मदा बाक्‍त। मिनु मेको परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइबम सिक्‍सी पचा क्‍येङा ङोंइती “गेम ओं पाइतीनी, आं लोव़ मनेंतीके परमप्रभुमी इन कली थमा पा खतम पोक्‍चा थुं पवा बाक्‍त। गो तुइक्‍नुङ” देंमाक्‍त।
17मेको नोले यहूदा ङा पिप अमस्‍याहम आ अर्ती गेबपुकी नु सल्‍ला पा इस्राएल ङा पिप येहू आ चच येहो-अहाज आ तौ योआश कली “जाक्‍को। गे नु गो लडाइ पस” दे मदा बाक्‍त।
18तन्‍न इस्राएल ङा पिप योआशमी यहूदा ङा पिप अमस्‍याह कली कथा का देंमाक्‍त। मार कथा देंमाक्‍त देंशा हना “लेबानोन ङा चू बुटा कामी लेबानोन ङा लाइश्‍शो रवा का कली ‘इ तमी आं तौ नु ग्‍युंबे पचा गेवो’ देंमाक्‍त। तन्‍न लेबानोन ङा ब्‍वाकी ङा जन्‍तु का मेको रे पा पिमेनु, मेको चू बुटा कली दिम्‍शा लाक्‍गा बाक्‍त। न्‍यायाधीस ९:१४

19गे एदोम कली ग्राती, दे बोरशा ठेयब मले‍‍तो। गे इ खिं उइ बाक्‍को। गे मारदे आंम कली नु यहूदा कली खतम पोक्‍चा माल्‍नेवे?” दे लोव़ लेत्‍ता बाक्‍त।
20तन्‍न अमस्‍याहम मेको लोव़ मनेना बाक्‍त। मोपतीके परमप्रभुमी मेको कली मुर आन गुइमी गेवा बाक्‍त। मारदे हना मेकोपुकीम एदोम ङा देवता आन कली खोइश्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त।
21मिनु इस्राएल ङा पिप योआश ङोंइती लमाक्‍त। मिनु मेको नु यहूदा ङा पिप अमस्‍याह यहूदा ङा बेथ-शेमेशम लडाइ पाम्‍से बाक्‍त।
22मिनु यहूदा ङा मुरपुकी इस्राएली आन क्‍येङा ब्रुमा बाक्‍त। मिनु मेको नेल्‍ल आन खिं प्रोक्‍मा बाक्‍त।
23मिनु इस्राएल ङा पिप योआशमी योआश आ तौ, अहाज्‍याह आ चच, यहूदा ङा पिप अमस्‍याह कली बेथ-शेमेशम ग्‍याइश्‍शा यरूसलेमम चाक्‍गा बाक्‍त। मिनु मेकोमी एफ्राइम ङा ठेयब लाप्‍चो रे सुर ङा ठेयब लाप्‍चो सम्‍म ङा ४ सहे कुबीत लाइश्‍शो गारो प्रेदा बाक्‍त। कुबीत का ०.५ मिटर बाक्‍ब।
24मेकोमी ओबेद-एदोम आ खाल पशो परमप्रभु आ खिंम बाक्‍शो सुन चांदी, ग्‍योंबपुकी नु पिप आ खिंम बाक्‍शो सुन चांदी शुश क्‍येट लाइब थोव़कपुकी नु मुर आन कली ग्‍याइश्‍शा लाइश्‍शा, सामरीया लेम्‍माक्‍त। पिप आ मुर आन कली यो ग्‍याइश्‍शा लाइश्‍शा, सामरीया लेम्‍माक्‍त। इतिहास २६:१३,१५
25इस्राएल ङा पिप येहो-अहाज आ तौ योआश क्‍येङा यहूदा ङा पिप योआश आ तौ अमस्‍याह १५ बर्स शुश ब्रोंइमाक्‍त।
26अमस्‍याह आ पशो, आ ङोंइती रे नोले सम्‍म नेल्‍ल यहूदा नु इस्राएल ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो बाक्‍ब।
27मेको अमस्‍याह परमप्रभु यावे रे ङोन दुम नाक्‍त रे यरूसलेमम मेको कली साइक्‍चा, दे सल्‍ला पा गारशो बाक्‍मा बाक्‍त। मेको प्रोक्‍शा ब्रोंइचा कली लाकीशम लमाक्‍त। तन्‍न मेकोपुकीम लाकीशम आ नोनोले खेदा पाइब मुर सोइश्‍शा, मेको कली मेक उइ साइक्‍पदमे बाक्‍त। २इतिहास २४:२५
28मेको नोले मेको आ बेक्‍शो रां शाराम कुर पा, यरूसलेम चाक्‍गमे बाक्‍त। मिनु मुरपुकीमी मेको कली आ किकी पिपी आन कली थिम्‍तीके दाऊद आ सहरम थिम्‍मे बाक्‍त।