Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ इतिहास

२ इतिहास 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1योसीयाह पिप दुम्‍मेनु, ८ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मेकोमी यरूसलेमम ३१ बर्स सासन पवा बाक्‍त।
2मेकोमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार ठीक बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त। मेको ग्‍युरा पेरा मपथु, आ किकी पिपी दाऊद आ लांम गाक्‍माक्‍त। २इतिहास २९:२
3मेकोमी सासन पशो ८ बर्स दुम्‍मेनु, ठिटा बाक्‍ना बाक्‍ना आ किकी पिपी दाऊद आ परमप्रभु कली माल्‍चा गोवा बाक्‍त। मिनु सासन पशो १२ बर्समी यहूदा नु यरूसलेम डांडा ङा थानपुकी, मूर्ति पाइश्‍शो थामपुकी नु मुशा नु चेम्‍शा सेल्‍शो मूर्तिपुकी ताइक्‍चा गोवा बाक्‍त। लेवी २६:३०
4मिनु पिप आ ङोंइती बाल देवता आन चढ़ेतीकपुकी प्रेप्‍पदा बाक्‍त। मिनु मेको इच्‍का इर बाक्‍शो धूप चोतीकपुकी नु चढ़ेतीक प्रोल्‍शा खतम पोक्‍गा बाक्‍त। मिनु मेकोमी मूर्ति पाइश्‍शो थाम, चेम्‍शा सेल्‍शो मूर्तिपुकी फस पोक्‍मी बाक्‍त। मिनु मेको कली चढ़ेब आन तुरस तारी फ्रवा बाक्‍त।
5मिनु मेकोमी चढ़ेब आन रुश यो आन चढ़ेतीकेम चोवा बाक्‍त। मोपा मेकोमी यहूदा नु यरूसलेम कली ग्रांग्रा मदिशो सेला बाक्‍त। १राजा १३:२
6मेकोमी मनस्‍से, एफ्राइम, सिमियोन नु नाप्‍ताली आन सहर सम्‍म नु मेको आन एर ओंथ ब्रेश्‍शो खिंम बाक्‍शो २इतिहास ३१:१
7अशेराह आ चढ़ेतीकपुकी प्रेश्‍शा नु मूर्ति पाइश्‍शो थामपुकी नु मूर्ति नेल्‍ल फस पोक्‍गा बाक्‍त। मिनु मेकोमी इस्राएल रागी नेल्‍ल ङा धूप चोतीक खतम पोक्‍गा बाक्‍त। मिनु नोले मेको यरूसलेम लेम्‍माक्‍त।
8मेकोमी आ सासन पशो १८ बर्सम रागी नु परमप्रभु यावे आ खिं ग्रांग्रा मदिशो सेल्‍ने थुमा नोले, असाल्‍याह आ तौ शाफान, सहर ङा हुकुम पाइब मासेयाह नु राज्‍य ङा ब्रेक्‍ब यो-आहाज आ तौ योआह आन कली परमप्रभु यावे, आ परमप्रभु आ खिं बिग्रेशो सेल्‍थ सोइक्‍तीमी बाक्‍त।
9मिनु मेकोपुकी ठेयब चढ़ेब हिल्‍कीयाह आ बाक्‍तीक जाक्‍शा, परमप्रभु आ खिंम चाक्‍शो क्‍येट मेको कली गेमे बाक्‍त। मेको क्‍येट लाप्‍चो खाल पाइब लेवीपुकीम मनस्‍से, एफ्राइम नु इस्राएल ङा लीशो मुर नेल्‍ल रे, यहूदा, बेन्‍यामीन नु यरूसलेमम बाक्‍ब मुर नेल्‍ल रे खुप्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त।
10मिनु मेकोपुकीमी मेको क्‍येट परमप्रभु यावे आ खिंम गेय पाइब आन कली कोव़ब आन कली गेमे बाक्‍त। मिनु मेको कोव़बपुकीमी गेय पाइब आन कली गेमे बाक्‍त। मेको क्‍येट बिग्रेशो सेल्‍तीक गेय नु मेको कली ङोंइती ङा खोदेंशो सेल्‍तीक गेय पचा कली माल्‍मा बाक्‍त।
11मेकोपुकीम मेको यहूदा ङा पिपपुकीम प्रोंइशो खिं लेंशा रिम्‍शो सेल्‍चा कली माल्‍मा बाक्‍त। मेको क्‍येट शी सेल्‍ब आन कली शी, दालीन, ग्रोव़लो ग्‍याप्‍चा कली गेमे बाक्‍त। मिनु गारो प्रोव़ब आन कली ख्रोइश्‍शो फुल्‍लु ग्‍याप्‍चा कली गेमे बाक्‍त।
12मिनु मुरपुकीम रिम्‍शो गेय पामे बाक्‍त। मिनु लेवीपुकी मेरारी आ तौ याहाथ नु ओबदिया, कोहाथ आ तौ जकरिया नु मेशुल्‍लाम गेय पाइब आन कली कोव़ब वोइश्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त। अरु लेवीपुकी ताप्‍तीक ताप्‍स शुश जोक्‍ब बाक्‍मा बाक्‍त।
13मेकोपुकी कुरब मुर कोव़चा कली नु गेय चलेचा कली वोइश्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त। का निक्‍शी लेवीपुकी ब्रेक्‍ब, का निक्‍शी मार माल्‍बा, मार बाक्‍बा, तुइक्‍चा कली नु का निक्‍शी लाप्‍चो खाल पाइब बाक्‍मा बाक्‍त।
14मेकोपुकीम परमप्रभु यावे आ खिंम चाक्‍शो क्‍येट ग्रुंइदमेनु, चढ़ेब हिल्‍कीयाहम मोसा रे पा गेशो परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ ब्रेक्‍शो किताब थिदा बाक्‍त।
15मिनु हिल्‍कीयाहम ब्रेक्‍ब शाफान कली “गो परमप्रभु यावे आ खिंम आ अरेशो लोव़ ब्रेक्‍शो किताब थिश्‍शो बाक्‍नुङ” दे मदा बाक्‍त। मिनु हिल्‍कीयाहम मेको किताब शाफान कली गेवा बाक्‍त।
16मिनु शाफानम मेको किताब पिप आ बाक्‍तीक चाक्‍शा “इन गेशो गेय नेल्‍ल इन गेय पाइबपुकीम पशो बाक्‍नीम।
17मेकोपुकीम परमप्रभु यावे आ खिंम बाक्‍शो क्‍येट मेकेर ङा कोव़ब मुर नु गेय पाइब आन कली गेशो बाक्‍नीम” देंमाक्‍त।
18मिनु ब्रेक्‍ब शाफानम पिप कली “चढ़ेब हिल्‍कीयाहम आं कली किताब का गेशो बाक्‍ब” दे शेंदा बाक्‍त। मिनु शाफानम मेको किताब पिप आ ङोंइती पढेशा नेंपदा बाक्‍त।

19मिनु पिपम मेको अरेशो लोव़ ब्रेक्‍शो किताबम ब्रेक्‍शो लोव़ नेना नोले थुं खाइश्‍शा, आ वा खाक्‍गा बाक्‍त।
20मिनु पिपमी हिल्‍कीयाह, शाफान आ तौ अहीकाम, मीकाह आ तौ अब्‍दोन, ब्रेक्‍ब शाफान नु पिप कली गेय पाइब आसायाह आन कली,
21“गो नु इस्राएल नु यहूदाम लीशो मुर आन पर्बम परमप्रभु यावे कली हिल्‍लो पने। मेको थिश्‍शो किताबम ब्रेक्‍शो लोव़ गो नु आंइ किकी पिपीम मटितीके परमप्रभु यावे गोपुकी नु शुश गाइश्‍शो बाक्‍माक्‍त। मेको ब्रेक्‍शो लोव़ गो मपक” देंमाक्‍त।
22मोपतीके हिल्‍कीयाह नु पिपम सोइश्‍शो मुरपुकी परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब हुल्‍दा आ बाक्‍तीकेम हिल्‍लो पथ लमा बाक्‍त। मेको पिप आ दरवार ङा वासी कोव़ब हास्रा आ चच तोखाथ आ तौ शाल्‍लुम आ मीशे बाक्‍माक्‍त। मेको यरूसलेम ङा नक सहरम बाक्‍बाक्‍माक्‍त। मिनु मेको कली नेल्‍ल लोव़ देंमा बाक्‍त।
23मिनु हुल्‍दाम मेको आन कली “परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभुम मार देंत देंशा हना, गे आं बाक्‍तीकेम सोइक्‍ब मुर कली
24परमप्रभु यावेम ‘यहूदा ङा पिप आ ङोंइती पढेशो किताबम ब्रेक्‍शो सराप नेल्‍ल खाप्‍चा कली, गो एको रागी नु एकेर बाक्‍ब मुर नेल्‍ल आन कली खतम पोक्‍नुङमी। ब्‍यवस्‍था २८:१५-६८
25मारदे हना मेकोपुकीम आं कली प्रोंइशा, अर्को देवी देवता आन कली चढ़ेशो बाक्‍नीम। मिनु मेकोपुकीम आंम आन गुइम सेल्‍शो मूर्तिम आं कली गाइक्‍पाइश्‍शो बाक्‍नीम। मोपतीके गो मेको रागी तशा गाइक्‍ताक्‍ङ। मिनु आं गाइश्‍शो मबेक्‍ब’ दें‍त।
26तन्‍न परमप्रभु यावे कली हिल्‍लो पथ इन कली सोइक्‍ब यहूदा ङा पिप कली परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभुम मार देंत देंशा हना
27‘गे परमप्रभु यावेमी मेको रागी नु आ मुर आ पर्बम ब्रेक्‍शो लोव़ नेंशा, इ थुंम परमप्रभु आ ङोंइती ब्रेम्‍शो सेल्‍शा, इ वा खाक्‍शा, ङाक्‍शा, इ पशो लोव़ नेंता। २इतिहास ३३:१२-१३
28मोपतीके गे एको खतम दुम्‍तीके मताइनेवे। गे थुं नाइश्‍शा बेक्‍नेवे। मिनु इ किकी पिपी आन कली थिम्‍तीकेम थिम्‍चा पुंइसीनेवे’ दे मतीने” देंमाक्‍त। मिनु सोइश्‍शोपुकीमी हुल्‍दा आ देंशो पिप कली मदमे बाक्‍त।
29मेको नोले पिपम यहूदा नु यरूसलेम ङा खाल्‍पा नेल्‍ल आन कली ग्रुम्‍चा, दे ब्रेत्‍थ सोइक्‍ता बाक्‍त।
30मिनु पिप परमप्रभु यावे आ खिं लमाक्‍त। मिनु यहूदा ङा मुर नेल्‍ल, यरूसलेमम बाक्‍ब मुरपुकी, चढ़ेब नु लेवीपुकी, आइक्‍च नु ठेयब मुर नेल्‍लेम मेको आ नोले खोदमे बाक्‍त। मिनु पिपम परमप्रभु यावे आ खिंम थिश्‍शो आ कबल ङा किताब पढेशा नेंपाइक्‍मी बाक्‍त।
31मिनु पिप आ बाक्‍तीकेम राप्‍शा, परमप्रभु यावे नु कबल का पवा बाक्‍त। मार कबल पवा बाक्‍त देंशा हना, परमप्रभु यावे आ नोले खोइक्‍चा, मेको आ शेंतीके, आ देंशो नु आ फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ थुं नेल्‍लेमी पचा नु मेको किताबम ब्रेक्‍शो कबल ङा लोव़ नेल्‍ल पचा कली कबल पवा बाक्‍त। २इतिहास १५:१२
32मेको नोले यरूसलेम नु बेन्‍यामीन रे जाक्‍शो मुर नेल्‍ल आन कली मेको ब्रेक्‍शो लोव़ खाप्‍नीकी, दे कसम जपाइक्‍मी बाक्‍त। मिनु यरूसलेमम बाक्‍ब मुरपुकीम आन किकी पिपी आन परमप्रभु आ कबल खाप्‍मे बाक्‍त।
33मिनु योसीयाहम इस्राएली आन रागी नेल्‍ल रे ग्रांग्रा दिशो मूर्ति नेल्‍ल ग्रुंइशा ताइक्‍ता बाक्‍त। मिनु इस्राएलम बाक्‍ब मुर नेल्‍ल आन कली परमप्रभु यावे, आंम परमप्रभु आ नोले ठेयब सेल्‍पदा बाक्‍त। मेको पिप ब्रोंइम सम्‍म मुरपुकीम परमप्रभु यावे, आन किकी पिपी आन परमप्रभु कली खोदमे बाक्‍त।