Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - प्रस्‍थान

प्रस्‍थान 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मेना मोसा आ शिउ आ क्‍यारश भेडा योव़थ ल‍त। आ शिउ रूएल आ नें यित्रो यो बाक्‍माक्‍त। यित्रो चहिं मिदयान रागी ङा नाक्‍सो का बाक्‍माक्‍त। मोसामी क्‍यारश भेडा आन कली गोरशो रागी ङा नां पेरतीके गे योव़तु। मोपा योव़ना योव़न, होरेब माइश्‍शो परमप्रभु आ डांडा आ नेक्‍था जाक्‍दीत्‍‍त। प्रेरित ७:३०-३४
2मेकेर परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइब मी ब्रशो बुटा रे ग्रूत। ङोंइती दोदेंशो बाक्‍‍त देंशा हना, मोसामी ङोन रे कोव़ङानु, ब्रशो बुटा का कली मीम काइ मनेक्‍शो ताप्‍तु। ब्‍यवस्‍था ३३:१६
3मिनु मोसामी “गो मेकेर लशा कोव़चा माल्‍नुङ। छक लाक्‍चा ङा बाक्‍त। मारदे मीम मेरे बुटा कली मनेक्‍गा?” दे आंमा लोव़ पाप्‍तु।
4मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली ब्रशो बुटा कोव़थ पिशो तशा, परमप्रभुमी बुटा रे “मोसा, मोसा” दे ब्रेत्‍ताक्‍व। मिनु मोसामी “गो एक बाक्‍ती” दे लोव़ लेत्‍ताक्‍व।
5मिनु लेंशा “एक मपिवो। इ जुत्ता प्रुतो। मारदे हना इ राप्‍शा बाक्‍तीके आं बाक्‍तीके बाक्‍ब। उत्‍पत्ती २८:१७; यहोसु ५:१५
6गो इ आफ आ परमप्रभु इ किकी पिपी अब्राहाम, इसहाक नु याकूब आन परमप्रभु नङ” दे मोसा कली लोव़ पाप्‍तु। मिनु मोसामी परमप्रभु कली तशा हिंशा, आ कुल सुम्‍साक्‍व। उत्‍पत्ती १७:१; उत्‍पत्ती २८:१-४; उत्‍पत्ती ३५:९-११; मत्ती २२:३२
7मिनु परमप्रभु यावेमी “गो इजीप्‍त रागीमी बाक्‍शो आं मुर आन श्‍येत ताता। मेको आन कली गेय पपाइक्‍ब आन पर्बम ङाक्‍नीमी। गो आन ङाक्‍शो नेंता, ताता। गो आन श्‍येत जशो तुइक्‍ताक्‍ङ। प्रस्‍थान २:२३
8मिनु मेको आन कली इजीप्‍त रागी ङा मुरपुकीम गेशो श्‍येत रे प्रोंइनुङमी। गो आं मुर आन कली रिम्‍शो नु ठेयब रागी लाइक्‍नुङमी। मेको रागीम दूध नु खुदो शुश बाक्‍ब। मारेइ मारेइ यो शुश ग्रेल्‍ब। मेको रागी कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्‍‍जी, हिव्‍वी नु यबुसी आन बाक्‍तीक रागी बाक्‍ब।
9नेनो, गो इस्राएल जात ङा मुर आन ङाक्‍शो नेंता। इजीप्‍त रागी ङा मुरुमी मेको आन कली दिप्‍शा श्‍येत गेम्‍तेक्‍म। गो मेको यो ताता।
10गो इ कली फाराओ आ बाक्‍तीके सोइक्‍नुङ। गे इस्राएल जात ङा मुर आन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइदो” दे परमप्रभुमी मोसा कली माइक्‍तु। प्रस्‍थान ७:१६; न्‍यायाधीस ६:१४
11मिनु मोसामी परमप्रभु यावे कली “गो दोपा मो पने चाप्‍नुङा? फाराओ आ बाक्‍तीकेमी लशा, इस्राएल जात ङा मुर आन कली इजीप्‍त रागी रे दोपा ग्रुंइने चाप्‍नुङा?” दे परमप्रभु कली देंत। प्रस्‍थान ४:१०; उत्‍पत्ती ३२:११; २सामुएल ७:१८; यसैया ६:५,८; येरमीया १:६
12मिनु परमप्रभुमी “गो थमा पा, गे नु बाक्‍नुङ। इ कली सोइक्‍ब गो नङ, दे चिन्‍ड का कोंइनन। मेको चिन्‍ड मार बाक्‍त देंशा हना, गे इस्राएल जात ङा मुर आन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइशा नोले एको परमप्रभु आ डांडामी आं कली ठेयब सेल्‍नीनी” दे माइक्‍तु। येरमीया १:८
13मिनु मोसामी परमप्रभु कली “गो इस्राएल जात ङा मुर आन बाक्‍तीके जाक्‍दीश्‍शा, मेको आन कली ‘इन किकी पिपी आन परमप्रभुमी आं कली इन बाक्‍तीके सोइक्‍ताक्‍यी’ देंङानु, मेकोपुकीमी चहिं ‘मेको आ नें मार में?’ दे हिल्‍लो पाइनीम। मेना गो मार देंनुङा?” दे हिल्‍लो पाप्‍तु।
14मिनु परमप्रभुमी मोसा कली “आं नें ‘गो नङ’ बाक्‍ब। इस्राएल जात ङा मुर आन कली ‘गो नङ’ देंबमी आं कली इन बाक्‍तीकेमी सोइक्‍ताक्‍यी, देंचा माल्‍नेवे” देंत। प्रस्‍थान ६:२; मलाकी ३:६; प्रकाश १:४,८
15मिनु लेंशा परमप्रभुमी मोसा कली “इस्राएल ङा मुर आन कली मार देंचा माल्‍नेवे देंशा हना ‘परमप्रभु यावे, इन किकी पिपी अब्राहाम, इसहाक नु याकूब आन परमप्रभुमी इन कली ग्रुम्‍थ सोइक्‍ताक्‍यी। आं नें गेना हना यो लीब। नेल्‍ल पाला ङा मुरुम आं नें आन थुंमी मिम्‍शा वोइक्‍चा माल्‍नीम’ देंचा माल्‍नेवे। प्रस्‍थान ६:२-३; यसैया ४२:८
16गे इस्राएल जात ङा मुर आन खाल्‍पा आन कली खुप्‍थ लावो। मिनु मेको आन कली ‘परमप्रभु यावे इन किकी पिपी आन परमप्रभु आं ङोंइती ग्रूत। अब्राहाम, इसहाक नु याकूब आन परमप्रभुमी आं कली ग्रुम्‍शा, लोव़ पाप्‍तु’। मेकोमी आं कली ‘गो थमा पा इन कली ग्रुम्‍थ यिती, इजीप्‍त रागीम इन कली गिश श्‍येत गेमे, मेको ताता।
17गो इन कली इजीप्‍त रागी ङा मुर आन गेशो श्‍येत रे प्रोंइनुङ। गो इन कली कनानी, हित्ती, एमोरी, परि‍ज्‍जी, हिव्‍वी नु यबुसी आन बाक्‍शो रागी गेनुङ। मेको रागीम दूध नु खुदो शुश बाक्‍ब, अन्‍न यो शुश ग्रेल्‍ब। गो आं देंशो लोव़ खाप्‍नुङ’ देंत, देंचा माल्‍नेवे।
18इ देंशो लोव़ नेंशा, टिम्‍तेक्‍म हना, गे नु इस्राएल ङा मुर आन खाल्‍पापुकी इजीप्‍त रागी ङा पिप आ बाक्‍तीक लशा, मेको कली लोव़ पचा माल्‍नीनी। गेमी इजीप्‍त रागी ङा पिप कली ‘परमप्रभु यावे हिब्रू आन परमप्रभुमी आंइ कली ग्रुम्‍तीकी। आंइ कली नाक्‍त सां गोरशो रागीम लचा गेकी। मेकेर परमप्रभु यावे आंइ परमप्रभु कली चढ़ेथ लाइनीकी’ दे पिप कली देनीन। प्रस्‍थान ५:१,३

19मेको पिपमी चहिं इन कली लचा मगेब, गो तुइक्‍नुङ। गो थम ठेयब सक्तिमी इन कली वारच पाता हना ला, लचा गेब।
20मिनु गोमी इजीप्‍त रागी ङा मुर आन दातेमी थम छक लाक्‍चा ङा गेय कोंइशा, मेको आन कली श्‍येत गेनुङ। मिनु नोले मेकोमी इन कली लचा गेब।
21इजीप्‍त रागी ङा मुरपुकीमी इन कली दाक्‍ब सेल्‍नुङमी। इजीप्‍त रे ग्रूनीनु, श्‍येत्‍थ ग्रूचा ममाल्‍नीनी। प्रस्‍थान ११:२-३; प्रस्‍थान १२:३५-३६
22मीश मुर नेल्‍लेमी आन नेक्‍था ङा इजीप्‍त रागी ङा वारच रे सुन, चांदी नु वासी पुंइचा माल्‍नीम। आन तमी तौ आन कली पांइपाइक्‍चा माल्‍नीम। मोदेंशो पा इजीप्‍त ङा मुर आन शोंप रोइक्‍चा माल्‍नीनी” दे परमप्रभु यावेमी मोसा कली देंत।