Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii òmɛɛ mà gɛ sàana lu mà ye, ãma másuli pío.
2Ɔ̃ ma sàana lù lá a òwa má yè.
3Dii yã'oamɛɛ gɛ̃n plaade à mɛ̀
4mà sàana pↄ́ má lù má yèpi sɛ gɛò Uflatai, mí ulɛ gbɛ̀sↄↄu we.
5Ɔ̃ ma gɛ má ùlɛ Uflatai lá a òmɛɛwa.
6Gↄↄpla gbɛa Dii ɛ̀a yã'òmɛɛ à mɛ̀ mà fɛlɛ gɛ́ Uflatai, mí sàana pↄ́ a òmɛɛ mà ulɛ we sɛ suò.
7Ɔ̃ ma ɛa gɛ Uflatai, ma sàanapi bↄ̀ gu pↄ́ má ùlɛu, ↄ̃ má è a ↄ̃̀ↄkpà, a keekɛa kɛ lↄo.
8Ɔ̃ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
9Ma Dii ma mɛ̀, beewa má kɛ Yudaↄ ĩ́andãa ń Yelusalɛũdeↄ ĩ́andãa zↄ̃ↄoɛ.
10Gbɛ̃vãipiↄ gì ma yãmaiɛ, swã́gbãa kɛ̀má zↄ̃ↄ, ↄ̃ aa tɛ̀ dii pãleↄzi aa zↄblènɛ́ aa kùlɛnɛ́. Aaↄ dɛ lán sàanapiwaɛ, a keekɛa kɛ lↄo.
11Lá wì sàana nańzi, màa ma Isailiↄ ń Yudaↄ nàmazi, kɛ́ aaↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ, aaↄ ma tↄbↄ, aaↄ ma táasilɛ, aaiↄ ma kpɛla, ↄ̃ aa gì ma yãmai.
12Onɛ́ ma Dii ma mɛ̀, wa vɛ̃ɛ ka tùuↄ guu à pa píi. Tó aa ònɛ wa dↄ̃ kɛ́ vɛ̃ɛ a tùu pa,
13ní onɛ́ ma Dii ma mɛ̀, má vɛ̃ɛ káka bùsupideↄnɛ e à zↄ̃ ń lↄↄwa ḿpiiɛ, sɛa za kía pↄ́ zↄ̃lɛa Davidi kpalauↄwa ń sa'onaↄ ń ãnabiↄ ń Yelusalɛũdeↄ píi,
14mí ń pãpãkↄ̃wa aa wíwi, maeↄ ń ń nɛ́ↄ píi. Ma Dii mámɛ má ò. Má ń dɛdɛɛ, má ń bↄo, má sùuukɛńnↄo, má ń wɛ̃nagwao.
15À swã́kpa yãma! Ásu ázĩa sɛ lɛsĩo, asa Dii mɛ́ lɛ́ yã'o.
16À bɛɛɛ dↄ̃ Dii á Luaɛ e àↄ gɛ́ gusia kúlɛiwá, à gɛ̃mbↄlɛ guluuluui gusĩsĩdeu. Á wɛ́ dↄ gupuai, kási gusia zↄ̃ↄ ↄ̃ a kũaawá, i gusia pãsĩ kúála.
17Tó i yã́pi mao, á wala a to mà gɛ wiipɛ gusaɛ, ma wɛ́'i i kwɛ maamaa kɛ́ wa Dii kpàsa gbɛ̃́ↄ kṹkũ yã́i.
18O kíaɛ ń a dao aa zↄ̃lɛ zĩ́lɛ, kɛ́ an kíafua gawideↄ gògo yã́i.

19Nɛgɛvɛ bùsu wɛ̃́lɛ gbaↄ aaↄ tataaɛ, gbɛ̃e aↄ ku we à wɛ̃o. Wa Yudaↄ naaa táńnↄ zↄↄ ũ píiɛ.
20Yelusalɛũ, wɛzu ǹ gwa, gbɛ̃́ↄ bↄ̀lɛ gugbãntoo oi, aalɛ mↄ́. Gbɛ̃́ pↄ́ Lua nànɛ n ↄzĩↄ ku máɛ? N kpàsa gbɛ̃́ gawidepiↄ!
21Bui pↄ́ n gbɛ̃nakpàńnↄↄ, tó Dii tò aa fɛ̀lɛnnↄ, ńyↄ̃ mɛa ni? Wãwã a ń le lán nɛ'inawaɛ.
22Tó n mɛ̀ àkɛa yã́ɛ taa n lei? N tàaeↄ yã́i ↄ̃ wà n zwãa pìliima wà gbãamↄ̀nɛ.
23Etiopi gbɛ̃́ a fↄ̃ à a mɛbaa lilɛe? Gbɛaana a fↄ̃ à a wɛ̃̀sã lilɛe? Á Yelusalɛũdeↄ sↄ̃, vãi dↄ́ɛkɛ̀ánↄ, á fↄ̃ maakɛo.
24Má á fãaa lán sɛ̃ pↄ́ ĩ́ana sɛ̀lɛ gbáauwaɛ.
25Á zian we, baa pↄ́ má dìlɛɛ́n we. Ma Dii mámɛ má ò, asa ma yã́ sã̀águɛ, ↄ̃ a ɛɛ náaikɛ̀.
26Tↄ̀ↄ, má n zwãa lɛ́ kánɛ n miaɛ, wi n puizi e.
27Ma yãbɛ̃ɛ pↄ́ á kɛ̀ sĩ̀sĩↄ musu è, n gbãsĩkɛa ń n wiilɛa gↄ̃ↄzio ń n káaluakaa tã́aↄ yã́ musuo. Waiyoo Yelusalɛũ, ńyↄ̃ↄ gbãlɛa e bↄɛ ni?