Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'ò ãnabi Zelemiiɛ buiↄ yã́ musu à mɛ̀:
2Egipi pↄ́n la. Yã́ pↄ́ Dii ò Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄ Nɛko zĩgↄ̃ↄ musun kɛ, gↄↄ pↄ́ Babɛli kí Nɛbukanɛza zĩblèmá Uflatai Kaakemi saɛ, Yudaↄ kí Yoakiũ, Yosia nɛ́ kpalablea wɛ̃̀ síiↄ̃de guu.
3À á sɛ̀ngbaoↄ kɛkɛ, a zↄ̃ↄ ń a nɛ́nao, í gɛ́ zĩu.
4À ã̀asĩna ká sↄ̃́ↄnɛ, í di ń kpɛ. À mↄ̀ fùaↄ kpákpa, í zɛ dↄ̀ↄdↄↄ, à mↄ̀ ulaↄ dada, í á sↄ̃naↄ lɛkɛ.
5Bↄ́ málɛ e wei? Má è vĩa ń zĩgↄ̃ↄ kũ̀, aalɛ pↄ̀ↄbↄzãkɛ, wà zĩblèmá, aalɛ tílɛ, aalɛ ń kpɛ gwao, vĩa pↄ́ↄ liaańzi. Dii mɛ́ ò.
6Gbɛ̃́ kàsakasa i e bàalɛo, gbɛ̃́ gbãa i e bↄ̀o. Aalɛ gɛ̃mbↄlɛ, aalɛ kwɛ́ Uflata saɛ gugbãntoo oi.
7Deↄ mɛ́ lɛ́ fɛlɛ lán Niiliwa kee, aalɛ zãampapa lán í zↄ̃ↄwai?
8Egipiↄnɛ! Aalɛ fɛlɛ lán Niiliwa, aalɛ zãampapa lán í zↄ̃ↄwa, aalɛ mɛ: Wá fɛlɛ da dṹniaaɛ, wí wɛ̃́lɛↄ míↄnzↄ̃ ń gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ.
9Sↄ̃deↄ, à dazɛu! Zĩkasↄ̃godeↄ, à gofĩ sↄũsↄũ! Zĩgↄ̃ↄ, à bↄ ń táo! Etiopiↄ ń Libiiↄ sɛ̀ngbao kũa, Ludiↄ sá kũa, aalɛ kã́.
10Gↄↄpiá Dii Lua Zĩgↄ̃de pↄ́ɛ, tↄsia aà ibɛɛↄwa gↄↄɛ. Fɛ̃nda a yɛ̃́mɛmińgu à tã ń auo, asa Dii Lua Zĩgↄ̃de sa'oa vĩ Uflata saɛ gugbãntoo oi bùsuuɛ.
11Egipiↄ, à gɛ bↄ̀ ɛsɛ wɛɛlɛ Galada! Ń beeo á ɛsɛkɛkɛ pãɛ, á gyã a kɛ̃́wáo.
12Buiↄ ma lá wà widàwá, á pelemboa wii a li dṹniaa. Á gↄ̃saↄ kpákpakↄ̃a, aai kwɛ sikↄ̃a.
13Yã́ pↄ́ Dii ò ãnabi Zelemiiɛ Babɛli kí Nɛbukanɛza mↄa lɛ́lɛi Egipiwa musun kɛ:
14À yã́ɛ bee o Egipiↄnɛ, à a kpàwakɛ Midoli ń Mɛfisio ń Tapanɛsio. À onɛ́ aa sↄukɛ aa zĩ'ↄpoo, asa zĩ lɛ́ ń saɛdeↄ bleɛ.
15Bↄ́yãi á nɛgↄ̃naↄ wúlɛai? Aai fↄ̃ fɛ̀lɛo, Dii mɛ́ ń nɛ́.
16Aa gɛ̃nalɛlɛ aa kpákpakↄ̃a, aa mɛ, fɛlɛ wà ta wá gbɛ̃́ↄ kĩ́i, wà bàalɛ gbãamↄnɛdeↄ fɛ̃ndaɛ, wà ta wázĩa bùsuu.
17À tↄ́kpa Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄɛ, Zↄade pↄ́ à azĩa gↄ̃́ikɛ̀.
18Lá á Taboo dↄ̃ gbɛ̀sĩsĩ ũ, mɛ́ á Kaamɛli dↄ̃ ísia saɛ, ń ma kuao, màa á ibɛɛ mↄa sea vĩo. Ma Kía pↄ́ ma tↄ́n Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò.

19Á Egipiↄ, à á pↄ́ↄ naaa. Wa á kṹkũ wà táánↄɛ. Wa tɛsↄ̃ Mɛfisiwa à gↄ̃ bɛzia ũɛ, gbɛ̃e aↄ ku we lↄo.
20Egipi dɛ lán zununu kɛfɛnawaɛ. Fìona a bↄ gugbãntoo oi, i mↄ pɛwà.
21Zĩgↄ̃ pↄ́ Egipiↄ fĩabònɛ́ↄ dɛ lán zunɛbↄlↄ mɛkpaaↄwaɛ. Aa kpɛkpa, aai tílɛ sãnu, aa fↄ̃ zɛ gio, asa yãmↄnɛgↄↄ mɛ́ kà, an ĩadamagↄↄ mɛ́ pìla.
22Egipiↄ bà kpã́i lɛ́ lán mlɛ̃wa, an ibɛɛↄ lɛ́lɛmá ń gbãao, aa sumá ń mↄoↄ lán yàawɛnaↄwa.
23Ma Dii ma mɛ̀, baa kɛ́ Egipi zĩgↄ̃ↄ kpa lán líkpɛ sisi pↄ́ wa fↄ̃ gɛ̃uowa, wa ń kwɛ́ɛ. Asa an ibɛɛpiↄ dasi dɛ kwaↄla, wa fↄ̃ ń naoo.
24Wa Egipiↄ na gugbãntoodepiↄnɛ ń ↄzĩɛ, wi widamá.
25Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀ má Tɛbɛsi tã́a Amↄni wɛtã ń Falaↄ̃ↄo ń Egipiↄ ń ń tã́a kĩniↄ ń ń kíaↄ. Má Falaↄ̃ↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa aà náai vĩↄ wɛtã,
26mí ń na Babɛli kí Nɛbukanɛza ń aà zↄ̀blena pↄ́ aalɛ ń wɛↄnɛ ń ↄzĩ. A gbɛa wa ɛa wàↄ ku we lán yãawa. Ma Dii mámɛ má ò.
27Ma zↄ̀blena Yakↄbu buiↄ, ásu to vĩa á kũo. Isailiↄ, ásu bílikɛo, asa má á bↄ bùsu zã̀zãu, á buiↄ ↄ̃ má ń sí zↄblewa. Yakↄbu buiↄ ɛa aaↄ ku kílikili dↄdↄa, gbɛ̃e a to vĩa ń kũo.
28Ma zↄ̀blena Yakↄbu buiↄ, ásu vĩakɛo, asa má kúánↄɛ. Bui pↄ́ ma ↄzↄ̃̀ázi ń guuↄ baa tó ma buipiↄ míↄnzↄ̃, má á míↄnzↄ̃o. Ãma á bↄ pão fá! Má á swã́gaga a zɛ́waɛ.