Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa

Ermmaasa 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI tana, “Ba; baada liinuwaa giyo qacinaappe dadettida danccuwaa shammada, ne xeessan dancca; shin haattan boshissoppa” yaagiis.
2Hegaa gishshau, taani GODAI azazidoogaadan danccuwaa shammada, ta xeessan danccaas.
3GODAA qaalai naa77antto taakko yiis; yiidi,
4“Neeni shammido danccuwaa, ne xeessan neeni danccidoogaa ekkada, Efiraaxiisa SHaafaa efa. Efaada, shuchchaa kooppuwan qosa” yaagiis.
5Yaagin taani GODAI tau odidoogaadan efaada, Efiraaxiisa SHaafaa lanqqen qosaas.
6Daro gallassaappe guyyiyan GODAI, “Dendda; Efiraaxiisa SHaafaa baada, taani nena, ‘Yan qosa’ giido danccuwaa ekka” yaagiis.
7Yaagin taani Efiraaxiisa SHaafaa baada, bookkada, danccuwaa ta qottidosaappe kessada ekkaas. SHin he danccoi ha77i moorettidi, muleera ainne go77ennabaa gidiis.
8Hegaappe guyyiyan, GODAA qaalai taakko yiis;
9“GODAI hagaadan yaagees; ‘Taani hegaadan Yihudaa asaa ayyuwaanne Yerusalaame gita otoruwaa giishshana.
10Ta qaalaa siyennan ixxidi, bantta wozanaa muumetettaa kaallidi, hara xoossatussi oottanaunne goinnanau biya ha iita asati, ha danccuwaadan mulekka go77ennabaa gidana.
11Danccoi asa xeessaa baqqi oiqqiyoogaadan, Yihudaa asai ubbainne Israa7eela asai ubbai ta asa gidana malanne ta sunttaayyo galatanne bonchcho gidana mala, eti tana baqqi oiqqanaadan oottaas. SHin eti siyennan ixxidosona’ yaagees” yaagiis.
12Qassikka i, “Ermmaasaa, asaayyo hagaadan yaaga; ‘GODAI Israa7eela Xoossai, “Issi issi xuggan woiniyaa eessai kumana” yaagiis’ yaaga. Yaagin eti nena, ‘Woni nuuni issi issi xuggan woiniyaa eessai kumanaagaa erokkoniiyye?’ yaagikko,
13neeni etayyo yaagada yoota, ‘GODAI yaagees; “Taani ha biittan de7iya asaa ubbaa, harai atto Daawita kawotaa araatan uttiya kawota, qeeseta, hananabaa yootiyaageetanne Yerusalaamen de7iya asaa ubbaa, eti mattottana gakkanaashin, woiniyaa eessan kunttana.
14Taani eta, asaa asaara, aawaa na7aara dom77issana. Taani eta xaissanappe attin, etau kehikke, qarettikkenne maarikke” yaagees’ yaaga” yaagiis.
15Siyitenne ezggite; aggite otorettoppite. Aissi giikko, hagaa GODAI yootiis.
16GODAI intte Xoossai xumissanaappe kasetidi, intte tohoikka xumiya deriyan xubettanaappe kasetidi, a bonchchite. Intte, “Poo7oi yaana” giidi naageeta; shin i sakkana xumau laammana.
17SHin intte siyennan ixxikko, intte otoruwaa gishshau, taani geeman yeekkais. GODAA wudee omoodettidi biichchido gishshau, taani yeekkais; ta aifeekka afuttaa holssayees.
18GODAI tana, “Kawuwaassinne kawuwaa aayeessi, kaweessi hagaadan yaagada yoota; ‘Intte bonchcho alleeqo kallachchai intte huuphiyaappe kunddido gishshau, intte kawotaa araataappe duge wodhdhite.

19Neegeeba biittan de7iya katamati ubbai gorddettiichchidosona. Eta dooyanau issi asikka yan baawa. Yihudaa asai muleera betidi biichchiis’ yaaga” yaagiis.
20Qassikka GODAI, “Ane xoqqu gaada, huuphessa baggaappe yiyaageeta xeella. Neeyyo imettida wudee, neeni ceeqettido dorssati awan de7iyoonaa?
21Neeni neeyyo dabbo gidana mala, koyidoogeeti nena xoonidi haariyo wode woiguutee? Yelanddeedan maaretai nena oiqqennee?
22Neeni ne wozanan, ‘Hagee ubbai ta bolli aissi gakkidee?’ giikko, ne maayoi daahettidoogeekka nena asi daafidoogeekka ne nagarai darido gishshaassa.
23Tumu Toophphiyaa asi ba bollaa meraa, woikko maahee ba gazzatettaa laammanau danddayii? Danddayenna! Hegaadankka, iita oosuwaa ootti meezetidaageeti intte, lo77o oosuwaa oottanau mulekka danddayekketa” yaagiis.
24GODAI hagaadan yaagees; “Taani inttena bazzo carkkoi efiyo suullaadan laalana. Intte saamai, taani intteyyo gattana basoi hagaa. Intte tana dogido gishshaunne worddo xoossatun ammanettido gishshau,
26intte kalloi beettana mala, taani intte bollaappe maayuwaa qaara yeggana.
27Neeni laggettiyoogaa, neeni korima paraadan, ziitau caaggiyoogaanne ne yeelli bainna shaaramuxatettaa, neeni keraaninne dembban oottiyo sheneyiya oosuwaa taani be7aas. Yerusalaamee, neeyyo aayyee! Neeni aude gakkanaashin geeyennan de7uutee?” yaagees.