Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Ńsu nↄsɛ la kɛ́ ǹ nɛ́ↄ i'i guɛ beeuo.
3Yã́ pↄ́ ma Dii má ò nɛ́ pↄ́ wà ń i'i bùsuɛ beeuↄ ń ń da'iaↄ ń ń de'iaↄ musun kɛ:
4Gagyã mɛ́ a ń dɛdɛ. Wa ń vĩo, wa ń gaa ↄ́ↄlↄo, an gɛↄ gↄ̃ kálɛa tↄↄlɛ lán pↄtuo gbↄ̃waɛ. Zĩ ń nↄanao mɛ́ a ń dɛdɛ, an gɛↄ i gↄ̃ bãↄ ń wàiↄ pↄblea ũ.
5Ma Dii ma mɛ̀ ńsu gɛ̃ ua pↄ́ wà gàuo. Ńsu gɛ ↄ́ↄlↄńnↄ ǹ wɛ̃nadↄ̃nɛ́o, asa má tò gbɛ̃́piↄ gↄ̃̀ aafiasaiɛ. Má yeńzi lↄo, má wɛ̃nadↄ̃nɛ́o. Ma Dii mámɛ má ò.
6Nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ aa gaga bùsupiuɛ. Wa ń vĩo, wa ń gɛ'ĩanabↄo. Gbɛ̃e a azĩa lili ge a a mi boo.
7Wa blɛ kpa gɛ'ĩambↄnaↄwa wà ń nↄ̀sɛ níninɛ́o. Gbɛ̃́ pↄ́ a de ge a da gà sↄ̃, wa í dↄɛ̀ wà wɛ̃nadↄ̃ɛ̀o.
8Ńsu gɛ̃ ua pↄ́ wàlɛ pↄnakɛuo, ńsu zↄ̃lɛ ǹ pↄble ǹ igbɛ̃ńnↄo.
9Asa ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, má pↄna wii midɛ gupiu n wáaɛ, mí yaalↄ ń nↄsɛkↄ̃fĩo bãdɛ n gↄↄ.
10Tó n yã́piↄ ò gbɛ̃́piↄnɛ píi, aa n la: Àkɛa Dii àsi bɛ̃̀ɛ bee taa ò wá yã́ musu màai? Tàae kpele wá kɛ̀i? Duuna kpele wá kɛ̀ Dii wá Luaɛi?
11Ní wemá ǹ mɛ, kɛ́ an deziↄ pãkpàmazi yã́iɛ. Aa tɛ̀ dii pãleↄzi, aa zↄblènɛ́, aa kùlɛnɛ́, ↄ̃ aa pãkpàmazi, aaliↄ ma ikoyã kũao. Ma Dii mámɛ má ò.
12Ampiↄ sↄ̃ aa vãikɛ̀ dɛ ń dezipiↄla, an baade nↄ̀sɛvãi mɛ́ dↄaaaɛ̀, an swã́ gbãa, aali ma yãmao.
13Má ń bↄlɛ bùsuɛ beepiuɛ, mí táńnↄ bùsu pↄ́ aa dↄ̃o guu, baa an deziↄ se aa dↄ̃o. Wekĩi aa zↄbleu dii pãleↄnɛ fãanɛ ń gwãasĩnao, asa má sùuukɛńnↄo.
14Ma Dii ma mɛ̀, a gↄↄ a mↄ́ kɛ́ gbɛ̃e a mɛ á sì ń Dii pↄ́ Isailiↄ bↄ̀lɛ Egipioo,
15sema Dii pↄ́ Isailiↄ bↄ̀lɛ gugbãntoo oi bùsuu ń bùsu pↄ́ à ń yá ń kpáuↄ píi, asa má suńnↄ bùsu pↄ́ má kpà ń deziↄwapi guuɛ.
16Ma Dii ma mɛ̀, tia kɛ́wa málɛ kpↄ̀wɛnaↄ sisi dasidasi aa mↄ gɛ́ Yudaↄ kṹkũi. Bee gbɛa mí toenaↄ sísi dasidasi aa mↄ gɛ́ ń wɛi gbɛ̀sĩsĩↄ musu ń sĩ̀sĩↄ musuo ń gbɛ̀sↄↄↄ.
17Asa ma wɛtɛ̀ ń yãkɛaↄi píiɛ, a kee ulɛamɛɛo, an tàaee ku kɛ́ ma wɛ́ gì eio.
18Má fĩabonɛ́ lɛɛ pla an tàaeↄ ń ń duunao lɛ́uɛ, asa aa ma bùsu gbãlɛ̀ ń ń dii wɛ̃nisai pↄ́ má zauↄ e pↄ́ pↄ́ má ye a gĩyãiopiↄ lì bùsupiaɛ.

19Dii, ḿmɛ ń ma gbãa ũ, ḿmɛ ń ma zɛgikĩi ũ, ḿmɛ ń ma ulɛkĩi ũ wɛ́tɛ̃agↄↄ. Buiↄ bↄ za dṹnia lɛ́wa, aai mↄ onɛ ɛɛ ↄ̃ ń deziↄ kũa, an diipiↄ i àikɛnɛ́o.
20Gbɛ̃e a fↄ̃ dii kɛ azĩaɛo, i kɛ pↄ́piↄá diiↄ no.
21Ayãmɛto má yãdanɛ́, má a gbãa ń ma ikoo mↄnɛ́ sa, aai dↄ̃ kɛ́ ma tↄ́n Dii.