Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɛ̃pi mↄ soplade guu ↄ̃ Nɛtania nɛ́ Isimaɛla, Ɛlisama tↄũna mↄ̀ ń gbɛ̃ↄn kwiↄ, aa Aikaũ nɛ́ Gedalia lè Mizipa. Kía buiɛ, mɛ́ kía ìwaɛ. Gↄↄ pↄ́ aalɛ pↄble Mizipa we sãnu,
2ↄ̃ Isimaɛlapi ń gbɛ̃ↄn kwi pↄ́ kuaànↄↄ fɛ̀lɛ Aikaũ nɛ́ Gedalia, Safana tↄũna lɛ̀ ń fɛ̃ndao, aa gbɛ̃́ pↄ́ Babɛli kía aà dìlɛ bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ ũpi dɛ̀.
3Isimaɛlapi Yuda pↄ́ kuaànↄ Mizipa weↄ dɛ̀dɛ píi ń Babiloni zĩgↄ̃ pↄ́ kú weↄ.
4Kɛ́ a gu dↄ̀, gbɛ̃e Gedalia dɛa yã́ dↄ̃ gĩao,
5ↄ̃ gbɛ̃ↄn basiiↄ̃ↄ bↄ̀ Sikɛũ ń Siloo ń Samalio. Gbɛ̃́piↄ ń lɛkãnaↄ wà, aa ń pↄkasaↄ ga kɛ̃̀kɛ̃, aa ń mɛ lìli kpɛ́lɛkpɛlɛ, aalɛ gɛ́ Dii ua ń pↄ́wɛntio ń tulaletio.
6Ɔ̃ Isimaɛla fɛ̀lɛ Mizipa, àlɛ gɛ́ daińlɛ ń ↄↄlↄo. Kɛ́ à kà ń kĩ́i, a ònɛ́: À mↄ wà gɛ́ Aikaũ nɛ́ Gedalia kĩ́i.
7Kɛ́ aa gɛ̃̀ wɛ̃́lɛu, ↄ̃ Isimaɛla ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ ń kòlokpakpa, à ń ká lↄ̀ↄ'ɛu.
8À mↄ lè an gbɛ̃ↄn kwiↄ ò Isimaɛlaɛ: Ńsu wá dɛdɛo, asa wa mase ń naao ń nísio ń zↄ́o ùlɛ sɛ̃uɛ. Ɔ̃ à ń tó we, i ń dɛdɛ ń ń gbɛ̃́ↄo.
9Lↄ̀ↄ pↄ́ kí Asa yↄ̃̀ gↄↄ pↄ́ àlɛ zĩka ń Isailiↄ kí Baasao ↄ̃ Isimaɛla gbɛ̃́ pↄ́ à ń dɛdɛpiↄ kàu Gedalia pↄ́ saɛ. Lↄ̀ↄpi ↄ̃ Isimaɛla gbɛ̃́ pↄ́ gàgaↄ kàu pã́upãu.
10Ɔ̃ Isimaɛla gbɛ̃́ pↄ́ aa gↄ̃̀ Mizipaↄ kũ̀kũ píi, kía nɛnↄɛↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ dↄaiↄ dↄaana Nɛbuzaladã Gedalia dìlɛ ń dↄaana ũ aa gↄ̃̀ weↄ, ↄ̃ à dàzɛu àlɛ tá Amↄniↄ bùsuu.
11Kɛ́ Kalea nɛ́ Yohanani ń zĩgↄ̃ dↄaana pↄ́ kuaànↄↄ yãvãi pↄ́ Isimaɛla kɛ̀ mà píi,
12aa ń gbɛ̃́ↄ sɛ̀lɛ píi, aa gɛ̀ zĩkai ń Isimaɛlapio. Aa aà lè íkalɛkĩi zↄ̃ↄ pↄ́ kú Gabaↄ̃ↄ saɛ.
13Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa kú ń Isimaɛlaoↄ Yohanani ń zĩgↄ̃ dↄaana pↄ́ kuaànↄↄ è, an pↄ kɛ̀na.
14Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ Isimaɛla ń kũkũ Mizipapiↄ Isimaɛlapi tò we, aa tà Yohanani kĩ́i.
15Ɔ̃ Isimaɛla ń a gbɛ̃ↄn swaaↄ̃ↄ pìliwà, aa tilɛ̀ wà tà Amↄniↄ bùsuu.
16Yohanani ń zĩgↄ̃ dↄaana pↄ́ kuaànↄↄ Mizipa gbɛ̃́ kↄ̃napiↄ sì Isimaɛlawa Gedalia dɛa gbɛa, aa ń sɛ́lɛ, zĩgↄ̃ↄ ń nↄɛↄ ń nɛ́ↄ ń kía nↄↄ gwana pↄ́ à sùńnↄ ń Gabaↄ̃ↄoↄ,
17ↄ̃ aa dàzɛu aa zɛ̀ Kimaũ pilakĩi pↄ́ kú Bɛtɛlɛũ saɛ. Aalɛ tá Egipi,
18kɛ́ aalɛ bàalɛ Babiloniↄnɛ yã́i. Aalɛ vĩakɛnɛ́, asa Isimaɛla Gedalia pↄ́ Babɛli kía aà dìlɛ bùsu dↄaana ũ dɛ̀ɛ.