Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó má pilakĩi vĩ gbáau yãaɛ lé, má a gbɛ̃́ↄ to we mà gɛ́ weɛ, asa gbãsĩkɛnaↄnɛ ḿpii, náaisaideↄ gãliɛ.
2Aaì lɛ́sakã aa ɛgɛ zuò, aaliↄ gbãa ń bùsuu ń náaiyãoo. Aaìↄ vãikɛ wàↄ gɛɛ, aa ma dↄ̃o. Ma Dii mámɛ má ò.
3Á baade laaika a gbɛ̃nai, ásu à a daɛ náaikɛo, asa daɛ píiá gbɛ̃sãsãnaɛ, gbɛ̃naↄ ì kↄ̃ peɛ.
4Gbɛ̃na ń gbɛ̃nao aaì ↄ̃nↄkɛkↄ̃ɛ, aali sĩana'okↄ̃ɛo. An lɛ́ dↄ́ɛkɛ̀ ń ɛɛo, aaì tàaekɛkↄ̃ɛ e wà kpàsa.
5Ń kú mↄafilideↄ guuɛ, mↄafilipi mɛ́ tò aa gì ma dↄ̃i.
6A yã́i tò ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, má ń baasa mà gwaɛ. Bↄ́ má kɛ ma gbɛ̃́ↄnɛ an vãipi yã́ musu lↄi?
7An lɛ́naá kagbaɛ, mↄafili mɛ́ ìↄ dↄ ń lɛ́u. Na'onwaaↄnɛ, mɛ́ yaalↄma ba da ń bↄ̀ↄuↄnɛ.
8Yã́ bee yã́i má ĩadamáo lé? Má tↄsi buipi taawao lé? Ma Dii mámɛ má ò.
9Má ↄ́ↄlↄ mà búbuapɛ sĩ̀sĩↄnɛ, má wɛ̃nalɛ si dã́dãkɛkĩiↄnɛ. À sɛ̃kù, gbɛ̃e lɛ́ a baa vĩ lↄo, wìli zù ↄↄlↄ ma we lↄo. Bãↄ ń nↄ̀bↄↄ gɛ̃̀zɛa píi.
10Má tó Yelusalɛũ gↄ̃ bɛzia ũɛ, gbɛ̃gbonaↄ tòo ũ. Mí Yuda bùsu wɛ̃́lɛↄ dɛ̃ↄnzↄ̃, gbɛ̃e aↄ ku we lↄo.
11Dé ↄ̃nↄ mɛ́ kà yã́pi gbadↄ̃ai? Dé Dii yãdàɛ̀ aà a bↄↄlɛkɛi? Àkɛa bùsu gↄ̃̀ gii lán gbáawa, à gà, gbɛ̃e lɛ́ a baa vĩ lↄo ni?
12Ma Dii ma mɛ̀, kɛ́ aa pãkpà ma ikoyã pↄ́ má dìlɛnɛ́i yã́iɛ, aai ma yã́pi mao, aai zĩkɛwào.
13An swã́gbãa mɛ́ dↄ̀aanɛ́, ↄ̃ aa tɛ tã́aↄzi lá ń maeↄ dànɛ́wa.
14A yã́i ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, má gↄ̃i kpámá aa soɛ, mí kona í kpámá aa mi.
15Má ń fãaa buiↄ guuɛ, bui pↄ́ ampiↄ ń ń maeↄ dↄ̃ yãaoↄ. Mí tó wà pɛ́má ń fɛ̃ndao e wà gɛ̀ ń mìdɛ.
16Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: À yã́pi da, í gɛ nↄɛ gɛ'ↄↄlↄnaↄ sísi, í gbɛ̃́ↄ zĩ nↄɛ wɛ̃nalɛdↄ̃naↄwa aa mↄ́.
17Aai mↄ búbuapɛɛ́, á wɛ́ i ibↄ e à kwɛ́.
18Wà ↄↄlↄ mà dↄ Siↄna, wàlɛ mɛ, wa ↄ̃̀ↄkpàɛ fá, wí wá kṹ maamaaɛ. Wálɛ wá bùsu to we, asa wà wá uaↄ dúuzↄ̃̀ɛ.

19Nↄɛↄ, à Dii yãma sa, à swã́kpa yã́ pↄ́ lɛ́ bↄ aà lɛ́ui. À ↄↄlↄ dada á nɛnↄɛↄnɛ, í wɛ̃nalɛ dadakↄ̃ɛ.
20Asa gaga gɛ̃̀ wá fɛnɛntiↄuɛ, ↄ̃ à sì wá zɛgikĩiↄu. Gapi wá nɛ́ↄ dɛ̀dɛ zɛaↄ guu, à wá ɛ̀waasoↄ mìdɛ gãaɛ.
21Onɛ́ ma Dii ma mɛ̀: Gbɛ̃nazĩn gɛↄ gↄ̃ kpálɛ sɛ̃u lán pↄtuo gbↄ̃wa, lán ése pↄ́ wa kɛ̃̀ kálɛa gbɛ̃e i mↄ sɛ́lɛowa.
22Ma Dii ma mɛ̀: Ɔ̃nↄna su ĩ́anadã a ↄ̃nↄyã musuo, gↄ̃gbãa su yↄ̃̀ↄkɛ a gↄ̃sakɛ yã́io, ↄde su azĩa sɛ lɛsĩ a ↄda yã́io.
23Tó gbɛ̃́ ye ĩ́anadã, aà dã kɛ́ a wɛ́ kɛ̃̀ a ma dↄ̃ yã́i. A dↄ̃ kɛ́ má gbɛ̃kɛ vĩ, mi yãmaakɛ dṹniau a zɛ́waɛ, asa yã́ beeↄ mɛ́ ì kamagu. Ma Dii mamɛ má ò.
24Ma Dii ma mɛ̀ a gↄↄ a mↄ́ kɛ́ má ĩada gbɛ̃́ pↄ́ aa tↄ̃zↄ̃̀ↄwa,
25Egipiↄ ń Yudaↄ ń Ɛdↄũↄ ń Amↄniↄ ń Mↄabuↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa ku guwaiwaiu aaì ń kã̀kãmↄ kɛ̃ɛlɛↄ. Asa buipiↄ ń Isailiↄ píi, gyafↄↄdeↄnɛ ń sↄ̃u.