Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ, à bↄlɛ Yelusalɛũ, í gɛ́ mikpakĩi wɛɛlɛi! À kuupɛ Tekoa! À to súɛlɛ fɛlɛ Bɛtakɛlɛũ seela ũ. Kìsia lɛ́ bↄ gugbãntoo oi, kaalɛ zↄ̃ↄ looaála.
2Má Siↄna midɛ, wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ a kɛfɛũ mɛ́ a maa.
3Zĩgↄ̃ↄ mↄ bòokpa liai, lán sãdãnaↄ ń ń sãↄwa, baade ń a gbɛ̃́ↄ a bòou.
4À sↄukɛ wà si Siↄna ń zĩo, à fɛlɛ wà gɛ lɛ́lɛmá ĩatɛ̃ gbãa zã́. Agya! Ĩatɛ̃'aua pìla, gu lɛ́ gɛ̃kↄ̃u kↄ̀.
5À fɛlɛ wà gɛ lɛ́lɛmá gwãasĩna, wí gu pↄ́ dɛ aa zɛ giu wíwi.
6Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: À lizↄ̃zↄ̃, í bùsu kálɛ Yelusalɛũ bĩ́i saɛ. À ĩada wɛ̃́lɛpiwa, asa gbãamↄakↄ̃ɛ mɛ́ kↄ̃̀u.
7Lá í ìↄ di lↄ̀ↄu, màa yãvãi di wɛ̃́lɛpiu. Taiina ń yãpãsĩo zↄa dↄu, mi e aà gyã ń aà bↄo làa ziio.
8Yelusalɛũdeↄ, à ma lɛdama ma, kɛ́ másu kɛ̃́wáo yã́i. Tó màan sↄ̃o, má á bùsu dɛ̃ↄnzↄ̃ɛ, gbɛ̃e aↄ ku a guu lↄo.
9Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: Wa Isaili pↄ́ gↄ̃̀ↄ kↄ̃nwɛ, lá wì vɛ̃ɛ kↄ̃nwɛwa. Wa ɛa a gbɛsisi, lá wì pↄ́ gbɛsisiwa.
10Dé má yã'oɛ̀ mà aà gba laaii? Démɛ a mamɛɛi? An swã́ wɛ̃ao, aa fↄ̃ yãmao, Dii yã́ ì kɛnɛ́ ĩ́iɛ, ìli káńguo.
11Dii pↄkũma dɛ̀dɛa, má fↄ̃ màↄ kṹkũa lↄo. Pↄkũmapi bↄbↄ nɛ́ↄwa gãaɛ ń ɛ̀waaso pↄ́ kãaaa gudoũↄ. To wà gↄ̃ɛ ń a nↄo kũ sãnu ń gbɛ̃́ pↄ́ zikũ̀ táotaoↄ.
12Ma Dii ma mɛ̀, tó ma ↄ lòo bùsuɛbeedeↄla, má ń bɛↄ na gbɛ̃pãleↄnɛ ń ↄzĩɛ, ń ń buaↄ ń ń nↄɛↄ.
13Nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ píi ↄvãi'enaↄnɛ. Ãnabiↄ ń sa'onaↄ píi aaìↄ gbɛ̃́ↄ sãsãɛ.
14Aaì ɛsɛ ma ma gbɛ̃́ↄ bↄwa lá a dɛ pↄe ũowa. Aaì mɛ, aafia ku, aafia ku, kási aafia ku we sↄ̃o.
15Yãbɛ̃ɛ pↄ́ aa kɛ̀ ì kɛnɛ́ wí ũe? Aawo! Ìli kɛnɛ́ wí ũo, an gɛɛ lí gↄ̃ kpá ń wɛ́io. A yã́i aa ta gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ gɛ́kĩiↄ guu, aa kwɛ gↄↄ pↄ́ málɛ ĩadamá. Ma Dii mámɛ má ò.
16Ma Dii ma mɛ̀: À zɛ zɛ́kpaau à a zɛ́ káauↄ gwa, í a pↄ́ pↄ́ maa gbɛa àↄ bɛu, á sↄ̃ i níni. Ɔ̃ a mɛ̀ áↄ bɛuo.
17Ma gudↄ̃anaↄ dìlɛɛ́, má òɛ́ àli swãdↄ an kuupɛai, ↄ̃ a mɛ̀ á swãdↄio.
18Ayãmɛto buipãleↄ, à yãma, í yã́ pↄ́ a ma gbɛ̃́ↄ le dↄ̃!

19Dṹnia gbɛ̃́ↄ, à yãma, málɛ mↄ́ gbɛ̃́piↄ ásookɛi. Yã́ pↄ́ aalɛ yáↄ gbɛn we, asa aai swãdↄ ma yã́io, aa gì ma ikoyãiɛ.
20Seba tulaleti dɛmɛɛ pↄe ũo, ge kanɛli fee gĩnana pↄ́ bↄ̀ bùsu zã̀zãu. Mili sa pↄ́ i oa i a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ sio, á sa'oaa lí kamaguo.
21Ayãmɛto ma Dii ma mɛ̀: Má gbɛ pↄ́ gbɛ̃́ↄ ì gɛ̃mbↄlɛwàↄ kálɛ gbɛ̃́piↄnɛ ń aɛ, maeↄ ń ń nɛ́ↄ, gbɛ̃́ ń a gbɛ̃́o aai kpákpaa ḿpii aa gaga.
22Ma Dii ma mɛ̀: Gugbãntoo oi bùsudeↄ gwa, aa fɛ̀lɛ, bui zↄ̃ↄpiↄ lɛ́ bↄ za dṹnia lɛ́wa, aalɛ mↄ́.
23Aa sáↄ ń sↄ̃naↄ kṹkũa, aa pãsĩ, aali gbɛ̃e wɛ̃nagwao. An kↄ̃fĩ ìↄ dↄ lán ísia kↄ̃fĩwa, aa didi sↄ̃́ kpɛ, aa zĩ'ↄpòo, aalɛ mↄ́ lɛ́lɛiwá, Siↄnadeↄ.
24Wa ń bao mà, wá ↄ gↄ̃̀ dↄwázi. Yã'ↄ̃ma wá kṹ gbãa, wálɛ wãwãma lán nɛ'inawa.
25Ásu gɛ́ buao, ásu àↄ bɛ zɛ́uo, asa ibɛɛↄ ń fɛ̃ndaↄ kṹkũaɛ, vĩa pↄ́ↄ liaaázi.
26Ma gbɛ̃́ↄ, à zwã̀nkasaↄ dↄdↄ á pi, í gbeembo túfu guu. À ↄ́ↄlↄ lán nɛ́ mɛ̀ndona gaamáwa, à búbuapɛ pãsĩpãsĩ, asa gbɛ̃kaalɛna a mↄ́wá kã́ndoɛ.
27Ma n dilɛ mↄ̀baasana ũɛ, ma gbɛ̃́ↄ mɛ́ gbɛ̀ mↄde ũ. Ǹ ń yãkɛaↄ yↄ̃, ní ń dàa dↄ̃.
28Swã́yãmansaideↄnɛ ḿpii, aaìↄ bɛbɛ wàↄ yãdↄdↄmáɛ. Aa fèe lán mↄgotɛ̃ ge mↄsiwaɛ, yãkpaanlakɛnaↄnɛ ḿpii.
29Sia lɛ́ tɛ́vu, kɛ́ mↄ̀gbↄ̃ e láa tɛ́piu, kási àlɛ mↄ baasa pãɛ, gbɛ̃vãiↄ lɛ́ kɛ̃́ gbɛ̃maawao.
30Wì onɛ́ ã́nusu giana, asa Dii gìńziɛ.