Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 49

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amↄniↄ yã́ musu Dii mɛ̀: Isailiↄ nɛgↄ̃ɛↄ vĩo lé? Aa túbiblenaↄ vĩo lé? Àkɛa tã́a Mↄlↄku gↄ̃̀ Gada bùsu vĩi? Bↄ́yãi aà gbàgbanaↄ ku a wɛ̃́lɛↄui?
2Ma Dii ma mɛ̀, a gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ má kúkua dↄ Amↄniↄ mɛɛwia Labawa, i gↄ̃ bɛzia ũ. Isailiↄ i tɛsↄ̃ a zↄ̃ɛwiaↄwa, aai gbɛ̃́ pↄ́ ń yá yãapiↄ ya sↄ̃. Ma Dii mámɛ má ò.
3Ɛsɛbↄ̃deↄ, à wiilɛ, asa Ai kàalɛɛ. Labadeↄ, à búbuapɛ, í zwã̀nkasaↄ kákaála, í ázĩa gbɛ̃gbɛ̃, à bã̀abãabo á wɛ̃́lɛ bĩ́idepiu, asa wa Mↄlↄku sɛ́lɛ taò sãnu ń a gbàgbanaↄ ń ń kíaↄɛ.
4Bↄ́yãi álɛ ĩ́anadã á guzulɛ táaedeↄ yã́ musui? Pↄ̀ↄbↄzãkɛnaↄ, i á àizɛɛ náaikɛ à mɛ: Deↄ mɛ́ aa fↄ̃ lɛ́lɛwái?
5Ma Dii Lua Zĩgↄ̃de, má tó bui pↄ́ liaaáziↄ gili gɛ̃águɛ, aai pɛ́wá ápii, gbɛ̃e ku à á gbɛ̃́ pↄ́ fãaaaↄ kãaao.
6Gbɛzã má su ń Amↄniↄ ń pá ziu, ma Dii mámɛ má ò.
7Ɛdↄũↄ yã́ musu Dii Zĩgↄ̃de mɛ̀: Ɔ̃nↄnae ku Temani lↄo lé? Laaideↄ lɛdama làa yã̀? An ↄ̃nↄ gɛ̃̀zɛa yã̀?
8Dedãdeↄ, à ɛa ń bao, í gɛ ulɛ gbɛ̀'ɛↄ guu, asa má tó á Esau buiↄ yã'e á wɛtãgↄↄpiɛ.
9Tó vɛ̃ɛkↄzↄ̃zↄ̃naↄ mɛ́ mↄ̀ sì á vɛ̃ɛbuↄu, vɛ̃ɛ kↄ̃na ↄ̃ aa tóɛ́o lò? Tó kpã́iↄ mɛ́ gɛ̃̀ázi gwã́ sↄ̃, pↄ́ pↄ́ an pↄ́ dↄwà ↄ̃ aa sɛ adoo lò?
10Mapi sↄ̃ má Esauↄ pↄ́ↄ pilimá píiɛ, má bↄmá ń ulɛkĩiↄ guuɛ, aa naalɛkĩi e guei lↄo. An nɛ́ↄ ń ń daɛↄ ń ń gbɛ̃́deeↄ gaga, an bui aↄ ku lↄo.
11À tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ to we, má ↄliańzi. Á gyaa gbɛ̃andoↄ i ma náaikɛ lↄ.
12Ma Dii ma mɛ̀, tó gbɛ̃́ pↄ́ aai ka ma pↄkũma í miaoↄ sù wa mì, ápiↄ sↄ̃ á bↄ pãe? Á bↄ pão, á mi sↄ̃ɛ.
13Ma Dii má sì ń mazĩao, Bↄzɛla a gↄ̃ bɛzia ũɛ, iↄ da gii lán gbáawa. Aↄ dɛ láanipↄ ũ, láaipↄ ũ, a zↄ̃ɛwiaↄ iↄ da gii gↄↄpii.
14Ma baomà Diiwa, wà zĩnae zĩ̀ buiↄwa aà onɛ́, aa kↄ̃ kãaa aa gɛ lɛ́lɛwá, aa fɛlɛ gɛ́ zĩkaiánↄ.
15À ma! Má tó à gↄ̃ kpɛɛ buiↄ guu, wìliↄ sakaágu.
16Á nↄ̀sɛ pãsĩ ń á kàamaio mɛ́ á sãsã. Á gbɛ̃́ pↄ́ a gbɛ kɛ̀ á kpɛ́ ũ, á zↄ̃lɛa gbɛ̀sĩsĩ musu, baa kɛ́ a á sakpɛ dà musumusu lán baɛwa, má á bãɛɛ. Ma Dii mámɛ má ò.
17Ɛdↄũ bùsu a gↄ̃ wáiwai, yã́pi i di gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ weↄwa, aaiↄ a láanikɛ wɛ́tɛ̃a pↄ́ wà mↄ̀ɛ̀ yã́i.
18Aↄ dɛ lán Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo ń wɛ̃́lɛ pↄ́ kú ń saɛↄ míↄnzↄ̃awaɛ. Gbɛ̃e a zↄ̃lɛ weo, baa do. Ma Dii mámɛ má ò.

19Lá nↄ̀ↄmusu ì bↄ Yuudɛ̃ dàou à gɛ̀ bualoũ àizɛɛdeu, màa má Ɛdↄũↄ ya mà ń bↄlɛ ń bùsuu gↄ̃̀ↄ, mí gbɛ̃́ pↄ́ má sɛ̀ dilɛ we. Démɛ muaamanↄi? Démɛ a fↄ̃ ma gbɛa a yã́ii? Dↄaana kpele mɛ́ a fↄ̃ zɛ gimɛɛi?
20Ayãmɛto à yã́ pↄ́ Dii zɛ̀ò à kɛ Ɛdↄũↄnɛ ma ń yã́ pↄ́ a dìlɛ Temanideↄ musuo. Nↄ̀ↄmusupi a ń nɛ́ↄ naaa taò lán sãↄwaɛ, i ń bualoũpi dɛ̃ↄnzↄ̃ ń yã́i.
21An kwɛa a tↄↄlɛ lualua, wa ń wii ma e Ísia Tɛ̃ai.
22À ma! Ibɛɛ a fɛlɛ kúu'omá, i a gã̀sĩa poo Bↄzɛla. Gↄↄ bee sↄ̃ a kɛ̃ Ɛdↄũ nɛgↄ̃naↄgu lán nↄɛ pↄ́ lɛ́ nɛ'i wãwãkɛwa.
23Damasi yã́. Amatadeↄ ń Aapadadeↄ gɛɛ gↄ̃̀ kpá ń wɛ́i, kɛ́ aa bao ĩ́i mà yã́i. An sↄ̃ zɛa tɛɛɛo lán ísia íwa, an nↄ̀sɛ daa doũo.
24Damasideↄ kúsu kwɛ̀, aalɛ olo'olobo, aa lɛ̀kↄ̃wa ń bao. Pↄsia ń wãwão tↄ̃̀má, lán nↄɛ pↄ́ lɛ́ nɛ'ìwa.
25Bↄ́yãi aai bↄlɛ wà wɛ̃́lɛ tↄdepi tò weo ni? Mɛɛwia pↄnadepi.
26Wɛ̃́lɛpi ɛ̀waasoↄ kwɛ a zɛaↄ guuɛ, wi a zĩgↄ̃ↄ dɛdɛ zĩbeezĩ píi. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò.
27Má tɛsↄ̃ Damasi bĩ́iↄwa, kí Bɛnadada zɛgikĩi i tɛ́kũ.
28Kedaaↄ ń Azoo bùsu pↄ́ Babɛli kí Nɛbukanɛza lɛ̀lɛmáↄ yã́ musu Dii mɛ̀: À fɛlɛ gɛ́ lɛ́lɛi Kedaaↄwa, í gukpɛdepiↄ dɛ̃ↄnzↄ̃.
29Wa ń zwã̀akpɛↄ ń ń pↄtuoↄ símá, wi tá ń ń zwãa pↄ́ aaì da ń kpɛ́uↄ ń ń yiongoↄ ń ń pↄ́ↄ píi. Wi wiidↄmá: Vĩa pↄ́ↄ liaaázi!
30Azoo bùsudeↄ, à bàalɛ fãaa, í gɛ ulɛ gbɛ̀'ɛↄ guu. Ma Dii mámɛ má ò. Babɛli kí Nɛbukanɛza yãsɛ̀ánↄ, à lɛkpàaĩázi ń gbɛ̃́ↄ à mɛ̀:
31À gɛ lɛ́lɛ bui pↄ́ kálɛa dↄdↄa, aalɛ ńzĩa náaikɛↄwa. An wɛ̃́lɛↄ gbaↄ ń gbã́aↄ vĩo, aamɛ ká we ńtɛ̃ɛ. Ma Dii mámɛ má ò.
32Wa ń yiongoↄ naaa, wi tá ń ń zuↄ dasidasi. An gbɛ̃́ pↄ́ aaì mizↄ̃iↄ, má tó yã́ bↄ gupiiu à ń le, mí ń fãaa dṹnia gola síiↄ̃u. Ma Dii mámɛ má ò.
33Azoo bùsu a gↄ̃ gbɛ̃gbonaↄ tòo ũɛ, iↄ da wáiwai gↄↄpii. Gbɛ̃e aↄ ku we lↄo, baa do.
34Dii yã'ò ãnabi Zelemiiɛ Elaũ bùsu yã́ musu Yudaↄ kí Zedekia kpalablea daalɛgↄↄ à mɛ̀:
35Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, má Elaũↄ sá ɛ́'ɛ, asa sápi ↄ̃ aalɛ gbãa'ewà.
36Má dṹnia gola síiↄ̃ ĩ́ana gbaɛmá, mí ń fãaa gupiiu. Bùsue ku kɛ́ an lala'onaↄ gí tauio.

37Má Elaũↄ kãdɛ ń ibɛɛ pↄ́ aalɛ ń wɛↄnɛ, mí yã́yiamá ń pↄfɛ̃ pãsĩo. Ma Dii mámɛ má ò. Má pɛ́má ń fɛ̃ndao e mà gɛ ń midɛɛ.
38Má Elaũↄ kía ń ń dↄaanaↄ dɛdɛɛ, mí a kpalabaa kpálɛ an bùsuu. Ma Dii mámɛ má ò.
39Gbɛzã má su ń Elaũↄ ń pá ziu Ma Dii mámɛ má ò.