Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yudaↄ kí Zedekia kpalablea wɛ̃̀ kɛ̃okwi mↄ kwide guu, Babɛli kí Nɛbukanɛza mↄ̀ lìa Yelusalɛũi ń a zĩgↄ̃ↄ.
2Zedekia kpalablea wɛ̃̀ kuɛdode mↄ síiↄ̃de guu, a gↄↄ kɛ̃okwide zĩ́ ↄ̃ aa a bĩ́i fↄ̃̀.
3Ɔ̃ Babɛli kía ń a ìwaↄ mↄ̀ zↄ̃̀lɛ Guo Bↄlɛu. Àsi'onki Nɛɛgali Salɛzɛɛ kú ń guu ń Samɛgaa Nɛboo ń zĩgↄ̃ↄ ziia Saasikiũo ń Babɛli kía ìwa kĩniↄ píi.
4Kɛ́ Yudaↄ kí Zedekia ń a zĩgↄ̃ↄ ń é màa, ↄ̃ aa lɛ̀kↄ̃wa aa bↄ̀lɛ ń kibɛ kaao, aa bↄ̀lɛ wɛ̃́lɛ bↄlɛu gwã́, aa Yuudɛ̃ dↄ̀ↄ zɛ́ sɛ̀.
5Ɔ̃ Babiloni zĩgↄ̃ↄ pɛ̀lɛ ń gbɛu, ↄ̃ aa Zedekia lè Yeliko gusalalau. Aa aà kũ̀ tàò Babɛli kí Nɛbukanɛzawa Libla, Amata bùsuu. We à yãdàuaàla,
6à aà nɛ́ↄ dɛ̀dɛ aà wáa ń Yuda bùsu kíabuiↄ píi.
7Ɔ̃ à Zedekia wɛ́ wìwi à aà yè ń mↄdaonao, à tàaànↄ Babɛli.
8Ɔ̃ Babiloniↄ tɛsↄ̃̀ aà bɛwa ń Yelusalɛũ kpɛ́ↄ píi, mɛ́ aa a bĩ́i gbòo.
9Dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Nɛbuzaladã gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ wɛ̃́lɛuↄ sɛ̀lɛ tàńnↄ Babɛli ń gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ nàwaↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ.
10Taaside búubuuↄ ↄ̃ à ń tó Yuda bùsuu we, à ń gbá vɛ̃ɛbuↄ ń bugbɛↄ gↄↄ bee.
11Babɛli kí Nɛbukanɛza yãdìlɛ dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Nɛbuzaladãɛ Zelemii yã́ musu à mɛ̀:
12Ǹ aà sɛ́, níↄ laaidↄwà. Ńsu vãie kɛɛ̀o. Lá a ònɛ, nìli kɛɛ̀.
13Ɔ̃ dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpi ń zĩgↄ̃ↄ ziia Nɛbusazebão ń àsi'onki Nɛɛgali Salɛzɛɛo ń Babɛli kía ìwaↄ píi
14Zelemii sɛ̀ bↄ̀ò dakpɛunaↄ ua, aa aà kpà Aikaũ nɛ́ Gedalia, Safana tↄũnawa, à tàò a bɛ, ↄ̃ a ku a gbɛ̃́ↄ guu we.
15Gↄↄ pↄ́ Zelemii ku dakpɛunaↄ ua, Dii yã'òɛ̀ à mɛ̀:
16Gɛ ǹ o Etiopi gbɛ̃́ Ɛbɛmɛlɛkiɛ, ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, má yã́ pↄ́ má ò wɛ̃́lɛɛ bee musu kɛ, kaalɛɛ, i kɛ aafia no. Gↄↄ bee aà wɛ́ a siɛ. Ma Dii mámɛ má ò,
17Gↄↄ bee sↄ̃ má aà bↄ, má aà na gbɛ̃́ pↄ́ àlɛ vĩakɛnɛ́ↄnɛ ń ↄzĩo. Ma Dii mámɛ má ò.
18Má aà bↄɛ, wa aà dɛ ń fɛ̃ndaoo, má aà misi kɛ́ a ma náai vĩ yã́i. Ma Dii mámɛ má ò.