Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Dii ma mɛ̀ gↄↄ bee máↄ dɛ Isailiↄ Lua ũ, aaiↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ.
2Ma Dii ma mɛ̀ má maakɛ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ fɛ̃nda lɛ́zĩↄnɛ gbáau, má gɛ́ Isailipiↄ gbai ĩ́ampakĩi.
3Dii bↄ̀ mↄ̀wá za kãaa à mɛ̀: Ma yeaázi láaa vĩo, a yã́i ma á gálɛ ń gbɛ̃kɛo.
4Má ɛa á zɛdↄ, íↄ zɛdↄa. Á Isaili nɛnↄnaↄ, á ɛa á sɛ̃́sɛ̃naↄ sɛ lↄ, í bↄlɛ gɛ̃ò pↄnakɛnaↄ ↄ̃wãu.
5Á ɛa vɛ̃ɛliↄ ba Samali sĩ̀sĩↄ pↄlɛu, mɛ́ a banaↄ mɛ́ aa a bɛ mↄaokɛ.
6Gↄↄe a mↄ́ kɛ́ gudↄ̃anaↄ lɛ́ gbãa zu Ɛflaiũ gbɛ̀sĩsĩ musu aa mɛ: À fɛlɛ wà gɛ́ Siↄna Dii wá Lua kĩ́i.
7Ma Dii ma mɛ̀ à lɛsi Yakↄbu buiↄnɛ ń pↄnao, à gulakɛ buiↄ mide yã́ musu. À to wà ma táasilɛa ma dↄ, í mɛ: Dii, ǹ n gbɛ̃́ Isaili kↄ̃naↄ suaba.
8Má bↄńnↄ gugbãntoo oi bùsuuɛ, mí ń kãaa za dṹnia lɛ́wa. Vĩ̀aↄ ń ɛɛↄ ń nↄsindeeↄ aaↄ kú ń guu ń nↄɛ pↄ́ kúlɛa ń nↄwãwãoↄ. Gbɛ̃́ bílapiↄ su la dasidasi,
9aa su ń wɛ́'io ń awakpaamɛɛo. Máↄ dↄaanɛ́ swa saɛ zɛ́ sàlala pↄ́ aa gɛ̃mbↄlɛuo guu, asa Isailiↄ maen ma ũ, Ɛflaiũ buipiá ma nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaɛ.
10Á buipãleↄ, à ma yãma, í a kpàwakɛ ísiabaazãzãdeↄnɛ. Ma gbɛ̃́ pↄ́ ma Isailiↄ fã̀aa, má ɛa mà ń kãaa lↄɛ, mí a kpàsa sãpiↄ dↄ̃́a lán sãdãnawa.
11Asa má Yakↄbu buiↄ bo, má ń bↄ gbɛ̃́ pↄ́ an gbãa dɛńlaↄ ↄzĩ.
12Aa mↄ gulakɛ Siↄna sĩ̀sĩ musu, aa pↄnakɛ ń ɛ̀fãai pↄ́ má kɛ̀nɛ́o, pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo ń nísio ń pↄtuo nɛ'iao yã́i. Aaↄ dɛ lán swalu idewa, an yɛ̃̀ɛɛ a kɛ̃́sãmá lↄo.
13Wɛ̃́ndiaↄ pↄnakɛ, aaↄ ↄ̃wã ń ɛ̀waasoↄ ń maezↄ̃ↄↄ píi. Má ń ↄↄlↄ lilɛ pↄna ũ, mí ń nↄ̀sɛ níninɛ́, an nↄ̀sɛyaa gbɛu má nↄ̀sɛna danɛ́.
14Má tó blɛ níside fɛ̃ sa'onaↄzi, má tó blɛ maa àↄ di ma gbɛ̃́ↄzi.
15Ma Dii ma mɛ̀ wàlɛ wii ma dↄ Lama, wàlɛ búbuapɛ, wàlɛ ↄ́ↄlↄ wɛ̃nannↄ. Lasɛli mɛ́ lɛ́ a nɛ́ↄ ↄ́ↄlↄ, à gì awamai, kɛ́ aà nɛ́ↄ ku lↄo yã́i.
16Ma Dii ma mɛ̀ ásu ↄ́ↄlↄ lↄo, ásu to wɛ́'i bↄwá lↄo, asa má á taasi ài kpáwáɛ. Ma Dii mámɛ má ò. Á buiↄ bↄlɛ ń ibɛɛↄ bùsuu aa su.
17À wɛ́ dↄ á ziai, asa á buiↄ su ń bùsuuɛ. Ma Dii mámɛ má ò.
18Ma Ɛflaiũ buiↄ wɛ̃nakɛa mà aa mɛ̀: Wá dɛ lán gáae pↄ́ zĩ dↄ́ɛ dↄ̃owa, ↄ̃ n wá swãgàga maamaa. Wá gbɛsi, wí su, asa ḿmɛ ń wá Lua ũ.

19Wa bↄ n kpɛ, ↄ̃ wa nↄ̀sɛlìlɛ, wá wɛ́kɛ̃a gbɛa wa wázĩa gbɛ̃̀gbɛ̃. Wí wá kṹ wá ɛ̀waasogↄↄ yã́ musu, wá gɛɛ gↄ̃̀ kpá wá wɛ́i.
20Ɛflaiũ buiↄá ma nɛ́ yenzideↄnɛ, ma pↄ dↄmáo lé? Baa kɛ́ miↄ ń lele an yã́ↄ yã́i mↄ̀ↄmↄↄ, an yã́ lí sãmaguo. A yã́i ma pↄ i bↄ ń guuo, má wɛ̃nadↄ̃nɛ́ maamaa. Ma Dii mámɛ má ò.
21À lípɛlɛpɛlɛ á zɛ́u seela ũ, à tó á sↄ̃ àↄ ku zɛ́ pↄ́ á bɛupiwa. Isaili lɛ́so, su n wɛ̃́lɛↄ guu,
22Nɛnↄɛ pↄ̀ↄbↄzãkɛna, ńyↄ̃ↄ liaaliaa e bↄɛ ni? Ma Dii má yã́ dafu dilɛ dṹniau, nↄɛpi mɛ́ aↄ ↄlia a gↄ̃i sa.
23Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, tó ma suńnↄ ń pá ziu, gbɛ̃́ pↄ́ kú Yuda bùsuuↄ ń a wɛ̃́lɛdeↄ mɛ: Dii báaada a sĩ̀sĩ pↄ́ a kua adoau, gu pↄ́ yã́zɛde kuu.
24Wa zↄ̃lɛ Yuda bùsuu ń a wɛ̃́lɛↄ, sɛ̃̀wanaↄ ń dã́dãkɛnaↄ píi.
25Asa má gbɛ̃́ pↄ́ imi ń yɛ̃̀ɛɛ sìmáↄ gba í, mí tó gbɛ̃́ pↄ́ nↄana ń gbãa sìmáↄ kã́.
26Gↄↄ bee ↄ̃ wɛ́pungu pↄ́ málɛ e wèea. Kɛ́ ma gugwà, yã́ pↄ́ má è i guupi na.
27Ma Dii ma mɛ̀ gↄↄe a mↄ́ kɛ́ má tó gbɛ̃nazĩnaↄ ń pↄtuoↄ gupa Isaili ń Yuda bùsuo.
28Lá ma wɛdↄ̀nɛ́ yãa, ma ń fuangba, ma ń gboo, ma ń pisabò, ma yãyìamá, màa má wɛ́tɛńzi sa, má ń zɛdↄ, má ń gba gbãa. Ma Dii mámɛ má ò.
29Gↄↄ bee aa mɛ maeↄ vɛ̃ɛbɛ kũ̀ma blè ↄ̃ nɛ́ↄ swaa fɛ̃́nkpào,
30asa baade a ga a duuna yã́iɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ vɛ̃ɛbɛ kũ̀ma blè swaa mɛ́ a fɛ̃́nkpa.
31Ma Dii ma mɛ̀, a gↄↄ a mↄ́ kɛ́ ma bàa a ɛa àↄ kú ń Isailiↄ ń Yudaↄ dafu.
32Ma bàa aↄ kúńnↄ lá a kú ń ń deziↄ gↄↄ pↄ́ ma ń kṹ ń ↄwa ma ń bↄ́lɛ Egipiwao. Asa baa kɛ́ má dɛ ń zã́ ũ, aa ma bàakuańnↄ yã́ gbòoɛ. Ma Dii mámɛ má ò.
33Lá ma bàa aↄ kú ń Isailiↄ gↄↄ bee gbɛan kɛ. Má a ikoyã danɛ́ ń nↄ̀sɛ guu, má kɛ̃́ ń sↄ̃wa. Máↄ dɛ ń Lua ũ, aaiↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ.
34An gbɛ̃e a yãdada a deeɛo, gbɛ̃e a ma dↄ̃a da a gbɛ̃́ɛo, asa ampii aaↄ ma dↄ̃ɛ, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ píi. Ma Dii ma mɛ̀ má ń tàaeↄ kɛ̃́má, má ń duuna yãda lↄo.
35Ma Dii ma mɛ̀ mámɛ ma ĩatɛ̃ dìlɛ à gupu fãanɛ, ma mↄvua ń saanaↄ pɛ̀pɛ aa gupu gwã́, mi to ísia fɛlɛ, a ikooaↄ pũna, ma tↄ́n Dii Zĩgↄ̃de.
36Mɛ́ i kɛ pↄ́piↄ gòmalao, Isaili bui a midɛmɛɛ bauo. Ma Dii mámɛ má ò.

37Ma Dii ma mɛ̀ mɛ́ i kɛ wà musu yↄ̃̀ wà dṹnia zĩ́mpɛlɛↄ asii dↄ̃̀o, má gí Isaili buiↄzi píi yã́ pↄ́ aa kɛ̀ yã́io. Ma Dii mámɛ má ò.
38Ma Dii ma mɛ̀ gↄↄe a mↄ́ kɛ́ wa ɛa wɛ̃́lɛpi kálɛmɛɛ sɛa za Ananɛli kalangawa e Gola Bↄlɛu.
39Za we wa ba poo gɛò Galebu sĩ̀sĩwa, wi liaa gɛò Goai.
40Guzulɛ pↄ́ dɛ gɛvĩkĩi ń nísigbↄ̃kↄlɛkĩio ũ ń bua pↄ́ kú we e za Sedↄ̃ swaiↄ e Sↄ̃́ Bↄlɛu gukpɛ oi, apii aↄ dɛ ma pↄ́ ũɛ. Wa wɛ̃́lɛpi wi lↄo, wa gboo bauo.