Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄↄ pↄ́ Babɛli kí Nɛbukanɛza ń a zĩgↄ̃ↄ píi ń bùsu pↄ́ àlɛ kiblewàↄ gbɛ̃́ↄ píi lɛ́ zĩka ń Yelusalɛũdeↄ ń a zↄ̃ɛwiaↄ, Dii yã'ò Zelemiiɛ à mɛ̀:
2Ma Dii Isailiↄ Lua ma mɛ̀, gɛ o Yudaↄ kí Zedekiaɛ ma mɛ̀, málɛ wɛ̃́lɛɛ bee na Babɛli kíaɛ a ↄzĩɛ, i tɛsↄ̃wà.
3Aàpi sↄ̃ a bↄ aà ↄzĩo, wa aà kũ na Babɛli kíapiɛ a ↄzĩɛ. Aa wɛsikↄ̃lɛ, aai yãbↄ kↄ̃ lɛ́u, wi taaànↄ Babɛli.
4Ń beeo lɛ́ pↄ́ ma Dii má gbɛ̃̀ɛ̀n kɛ: Ma mɛ̀ wa aà dɛ ń fɛ̃ndaoo,
5a ga niɛniɛɛ. Lá wà tulaletikà aà dezi kía káau pↄ́ dↄ̀aaↄnɛ tɛ́a, màa wa tulaletikaɛ̀ tɛ́a, wi búbuapɛɛ̀ wà mɛ: Waiyoo kí! Ma Dii mámɛ ma lɛ́pi gbɛ̃̀.
6Ɔ̃ ãnabi Zelemii yã́pi ò Yudaↄ kí Zedekiaɛ píi Yelusalɛũ,
7gↄↄ pↄ́ Babɛli kía lɛ́ zĩka ń Yelusalɛũdeↄ ń Yuda wɛ̃́lɛ pↄ́ gↄ̃̀ↄ, Lakisi ń Azekao. Yuda wɛ̃́lɛ bĩ́ide pↄ́ gↄ̃̀ↄ lɛ́n we.
8Kí Zedekia lɛdoũkɛ̀ ń Yelusalɛũdeↄ à mɛ̀ wà zↄↄ gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ kpàwakɛ. A gbɛa ↄ̃ Dii yã'ò Zelemiiɛ.
9Kí mɛ̀ baade a zↄ pↄ́ dɛ Ɛbɛlu ũ kɛ̃́, gↄ̃ɛ nↄɛ píi. Gbɛ̃e su àↄ a Yuda dee vĩ zↄ ũ lↄo.
10Ɔ̃ gbãadeↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ lɛ́ kɛ̀ doũ aa mɛ̀, wá baade a zↄ kɛ̃ gↄ̃ɛ ge nↄɛ, wáↄ ń kũa zↄↄ ũ lↄo. Kɛ́ aa kↄ̃ yãmà, aa ń kɛ̃́.
11Gbɛzã aa nↄ̀sɛ pãle sɛ̀, aa ɛ̀a zↄ pↄ́ aa ń kɛ̃́piↄ dà zↄbleu.
12Ɔ̃ Dii yã'ò Zelemiiɛ à mɛ̀:
13Ma Dii Isailiↄ Lua ma mɛ̀, gↄↄ pↄ́ ma á deziↄ bↄ̀lɛ Egipi bùsu zↄbleu, ma a bàakuańnↄ yãdìlɛnɛ́ ma mɛ̀
14an baade lí a Ɛbɛlu dee pↄ́ azĩa yìamá kɛ̃́ a wɛ̃̀ soplade guu. Tó à zↄblènɛ́ wɛ̃̀ soolo, aali aà kɛ̃́. Ɔ̃ á deziↄ i swã́sɛmazi aa ma yãmào.
15A su á dↄ̀ↄwa, a yã́ pↄ́ má yei kɛ̀, á baade gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ yã'ò a gbɛ̃́deeɛ, ↄ̃ a kↄ̃ yãmà ma aɛ ua pↄ́ ma tↄ́ kuwàu.
16Ɔ̃ a ɛa a ma tↄ́ ↄ̃̀ↄkpà, á baade ɛ̀a a zↄ pↄ́ a kɛ̃̀ aà a pↄeã kɛ kũ̀ lↄ. A ɛa a ń dá zↄbleu, gↄ̃ɛ nↄɛ píi.
17Ayãmɛto ma Dii ma mɛ̀, i swã́sɛ ma yã́io, á baade i gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ yã'o a gbɛ̃́deeɛo. Ma Dii mámɛ málɛ gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ yã́ kpàwakɛɛ́ sa. Má á gbaɛ mà á kpá fɛ̃nda ń gagyão ń nↄanaoaɛ. Má tó à gↄ̃ sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũ dṹnia bùsu gbɛ̃́piiɛ.
18Yuda dↄaanaↄ ń Yelusalɛũ dↄaanaↄ ń kí ìwaↄ ń sa'onaↄ ń bùsu gbɛ̃́ kĩniↄ lɛdoũkɛ̀manↄ, aa gɛ̃̀ gáaena paaa zãnguo. Ɔ̃ aa ma bàakuańnↄ yã́ gbòo, aai zĩkɛ lɛdoũ pↄ́ aa kɛ̀manↄpiwao. A yã́i má tó aa gↄ̃ lán gáaena pↄ́ aa pàa pla aa gɛ̃̀ a zãnguopiwa,

20má ń na ń ibɛɛ pↄ́ lɛ́ ń wɛↄnɛ ń ↄzĩɛ, an gɛↄ i gↄ̃ bãↄ ń wàiↄ pↄblea ũ.
21Má Yudaↄ kí Zedekia ń a ìwaↄ na ń ibɛɛ pↄ́ aalɛ ń wɛↄnɛ ń ↄzĩɛ, Babɛli kía zĩgↄ̃ pↄ́ aalɛ kɛ̃́wápiↄ.
22Ma Dii ma mɛ̀ má yãdilɛnɛ́, aai su wɛ̃́lɛɛ beepiu, aai lɛ́lɛwà, aai tɛsↄ̃wà. Má tó Yuda bùsu wɛ̃́lɛↄ gↄ̃ bɛziaↄ ũ, gbɛ̃e aↄ ku a guuo.