Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ãnabi Zelemii kua Yelusalɛũ ↄ̃ à lá kpã̀sã zĩ̀zↄↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ ń sa'onaↄ ń ãnabiↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ Nɛbukanɛza ń naaa Yelusalɛũ à tàńnↄ Babɛliↄ. Yã́ pↄ́ a kɛ̃̀ lápi guun kɛ.
2À lápi kɛ̃̀ kí Yɛkↄnia ń a dao ń a ìwaↄ ń Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń Yelusalɛũ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń siaↄ ń li'ãnaↄ kṹkũa Yelusalɛũ taańnↄ Babɛli gbɛaɛ.
3À lápi kpà Safana nɛ́ Ɛlasa ń Ilikia nɛ́ Gemaliaowaɛ, ↄ̃ Yudaↄ kí Zedekia ń zĩ́ò kí Nɛbukanɛzawa Babɛli. Lápi guu à mɛ̀:
4Yã́ pↄ́ Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ò gbɛ̃́ pↄ́ á tò wà ń naaa Yelusalɛũ wà tàńnↄ Babɛliↄnɛn kɛ:
5À zↄ̃lɛ we, í kpɛdↄdↄ. À pↄ́tↄ̃ bua, íↄ ble.
6À nↄsɛ, í nɛ́ↄ ińnↄ. À nↄsɛ á nɛ́ↄnɛ, í á nɛnↄɛↄ kpã́sã gↄ̃ↄwa, aai nɛ́ↄ i, íↄ kↄ̃́, ásu laoa zɛ́ sɛ́lɛo.
7À wɛ̃́lɛ pↄ́ má tò á kú a guu maa wɛɛlɛ. Àli wabikɛa wɛ̃́lɛpi yã́ musu, asa tó wɛ̃́lɛpi maa, ↄ̃ á kua aↄ na.
8Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, ásu to ãnabiↄ ń màsokɛna pↄ́ kú á guuↄ á sã́são. Ásu swã́sɛ nana pↄ́ aaì o yã́io.
9Ɛɛ ↄ̃ aaì ãnabikɛkɛoɛ́ ń ma tↄ́o, kási mámɛ mi ń zĩo. Ma Dii mámɛ má ò.
10Ma Dii ma mɛ̀, tó á kua Babɛli wɛ̃̀ bàaↄ̃kwipi pà, má mↄ́ á kĩ́i, mí yãmaa pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀ kɛɛ́, mí suánↄ á gbɛu.
11Asa má yã́ pↄ́ ma zɛò mà kɛɛ́ dↄ̃. Ma Dii mámɛ má ò. Aafia yã́ɛ, i kɛ yãpãsĩ no. Má á ká zia pↄ́ á wɛ́ dↄiwa.
12Gↄↄ bee á mↄ́ wabikɛia, í lɛzumazi, mí swã́sɛ á yã́i.
13Á ma kĩ́i wɛɛlɛ, í ma e, tó a su ma kĩ́i wɛɛlɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo.
14Ma Dii ma mɛ̀ á ma e, mí á kãaa mà suánↄ á pá ziu. Má á bↄlɛ buiↄ guu ń gu pↄ́ ma ↄzↄ̃̀uáziↄ píi, mí ɛa suánↄ gu pↄ́ ma á yáu. Ma Dii mamɛ má ò.
15Ma bee ò kɛ́ a mɛ̀ mámɛ ma ãnabiↄ kpàwá Babɛli yã́iɛ.
16Ma Dii ma mɛ̀, kía pↄ́ zↄ̃lɛa Davidi kpalau ń Yelusalɛũdeↄ píi, á gbɛ̃́ pↄ́ aai táánↄopiↄ,
17má zĩ ń nↄanao ń gagyão káńguɛ, aai gↄ̃ lán kaadↄɛn vlãa pↄ́ wa fↄ̃ bleowa. Ma Dii mámɛ má ò.
18Mí pɛ́má ń fɛ̃ndao ń nↄanao ń gagyão, vĩa i dṹnia bùsu gbɛ̃́pii kṹ ń yã́i. Aaↄ dɛ láaipↄ ũ, sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũ, láanipↄ ũ, gbɛ̃́sↄ̃sↄ̃bↄ ũ bui pↄ́ ma ń yá ma ń kpá ń guuↄnɛ píi.

19Asa aai swã́sɛ yã́ pↄ́ má dà ma zↄ̀blena ãnabiↄnɛ aaↄ onɛ́ láasaiio. Ma Dii mámɛ má ò. Ápiↄ sↄ̃ i swã́sɛio. Ma Dii mámɛ má ò.
20À ma yãma, á gbɛ̃́ pↄ́ má tò wà á kũkũ Yelusalɛũ wà tàánↄ Babɛliↄ.
21Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, Kolaia nɛ́ Ahabu ń Maasea nɛ́ Zedekiao lɛ́ ãnabikɛkɛɛ́ ń ɛɛo ń ma tↄ́oɛ. Má ń na Babɛli kí Nɛbukanɛzaɛ a ↄzĩɛ, i ń dɛdɛ á wáa.
22Á Yuda pↄ́ á kú Babɛli zĩ̀zↄ ũↄ áli gbɛ̃́ ká à lɛɛũ ń gbɛ̃́piↄ à mɛ: Dii kɛnɛ lá Babɛli kía kɛ̀ Zedekia ń Ahabuoɛ à ń kpátɛawa.
23Asa aa wíyã kɛ̀ɛ, aa gbãsĩkɛ̀ ń ń gbɛ̃́dee nao, mɛ́ aa ɛɛtò ń ma tↄ́o, aa yã́ pↄ́ mi danɛ́o ò. Má yã́pi dↄ̃, a seeladen ma ũ. Ma Dii mámɛ má ò.
24Dii ò Zelemiiɛ aà o Nɛɛla gbɛ̃́ Semaiaɛ aà mɛ:
25Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua mɛ̀, n láↄ kpã̀sã sa'ona Zefania, Maasea nɛ́ɛ ń nzĩa tↄ́o ń sa'on kĩniↄ ń Yelusalɛũdeↄ píi n mɛ̀,
26Dii mɛ́ Zefaniapi kpà sa'ona ũ sa'ona Yoiada gbɛu aàↄ wɛ́tɛ Dii kpɛ́i, i ĩ́ande pↄ́ lɛ́ ãnabikɛkɛↄ gbá ń ń mio daliu.
27Ɔ̃ n Zefaniapi là, bↄ́mɛ tò i Anato gbɛ̃́ Zelemii pↄ́ lɛ́ ãnabikɛkɛnɛ́ wɛtão ni?
28N mɛ̀ Zelemiipi lá kpã̀sãɛ́ Babɛli à mɛ̀ á gↄↄplakɛ weɛ. À zↄ̃lɛ we, í kpɛdↄdↄ. À pↄ́tↄ̃ bua, íↄ ble.
29Sa'ona Zefania lápi kyokɛ̀ ãnabi Zelemiiɛ,
30ↄ̃ Dii yã'ò Zelemiipiɛ à mɛ̀:
31Lá kpã́sã zĩ̀zↄↄnɛ ḿpii, ní onɛ́ ma Dii ma mɛ̀, lá Nɛɛla gbɛ̃́ Semaia ãnabikɛkɛ̀ɛ́, mámɛ ma aà zĩ̀o, ↄ̃ a tò a ɛɛ náaikɛ̀,
32a yã́i ma Dii ma mɛ̀, má ĩada Nɛɛla gbɛ̃́ Semaiapiwa ń aà buiↄɛ. Aà buie a e àↄ ku ma gbɛ̃́ↄ guuo, mɛ́ a ɛ̀fãai pↄ́ má kɛ ma gbɛ̃́ↄnɛ eo, kɛ́ a ònɛ́ aa bↄ ma kpɛ yã́i. Ma Dii mámɛ má ò.