Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 51

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Dii ma mɛ̀, má tó ĩ́an pↄkaalɛna fɛlɛ, i Babɛlideↄ sɛ́lɛ ń Babiloniↄ píi.
2Má bui zĩ̀loↄ gbaɛ Babɛliwa, aa bↄ gupiiu, aai lɛ́lɛwà yã́yiawagↄↄ, aai ń fã́fã e an bùsu gↄ̃ da gii.
3Ásu to an kàzunaↄ ń sá kã́o, ásu to aa ń mↄ̀ ulaↄ dao. Ásu ń ɛ̀waasoↄ wɛ̃nagwao, à ń zĩgↄ̃ↄ míↄnzↄ̃.
4Aa kwɛ gɛↄ ũ Babiloni bùsuu, wa ń zↄ̃zↄ̃ aa lɛ́lɛ a zɛaↄu.
5Isailiↄ ń Yudaↄá gyaaↄ no, Dii Zĩgↄ̃de ń Lua i pãkpańzio, asa tàae pↄ́ wa kɛ̀ Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoaɛ Babiloni bùsuu kɛ̀ zài.
6À bàalɛ bↄlɛ Babɛli, á baade i a mibↄkĩi wɛɛlɛ. Ásu to à gaga wɛ̃́lɛpi tàae yã́io. Dii tↄsimagↄↄ mɛ́ pìla, a fĩabonɛ́ a zɛ́waɛ.
7Babɛli dɛ lán vua imibↄwa Dii ↄzĩɛ, a tò dṹnia bui píi a igbɛ̃̀ kã̀. Buiↄ a vɛ̃ɛ mì, ↄ̃ aa gↄ̃̀ mìsai.
8Babɛli a kwɛ́ kã́ndoɛ, i ga. À ↄ́ↄlↄɛ̀, í ɛsɛ maɛ̀ aà bↄwa. Wìliↄ dↄ̃o, a gí gbã́gbãia?
9Wa ɛsɛ màma Babɛliwa, i gbã́gbão. Wà aà to we sa, wá baade a taa kɛ a bùsuu, asa aà tàae luabɛpuana lè, à gbã̀ zↄ̃̀ luawaɛ.
10Dii tò yã́ bↄ̀wanↄ na. À mↄ wà gɛ́ yã́ pↄ́ Dii wá Lua kɛ̀ dau siuinɛ́ Siↄna.
11À á kaↄ lɛ́ kɛkɛ, í á sɛ̀ngbaoↄ sɛ́lɛ! Dii Mɛdɛ kíaↄ sóikɛ̀ Babɛliwa, asa à zɛ̀ ń aà kaalɛaoɛ, i tↄsiwà a kpɛ́ yã́ musu.
12À dàlapoo sɛ à mipɛò Babɛli bĩ́iwa. À zĩgↄ̃ↄ gba gbãa, í gudↄ̃anaↄ gbaɛ aa gɛ́ ń kúkĩi! À gbɛ̃́ↄ zɛzɛ aa bↄnsaɛ kɛnɛ́! Yã́ pↄ́ Dii zɛ̀ò a kɛɛ, yã́ pↄ́ àlɛ yá Babɛlideↄ yã́ musupi.
13Ń kálɛ swa zↄ̃ↄ saɛ, àizɛɛ tↄ̃̀ma, ń beeo n ka kaalɛa sa, n ↄvãi'ea lɛ́ kà.
14Dii Zĩgↄ̃de sì ń azĩao à mɛ̀ má tó wà li Babɛlia lán kwaↄwa, wi kúkua dↄwà.
15Dii mɛ́ tↄↄlɛ kɛ̀ ń azĩa gbãao, à dṹnia kàlɛ ń azĩa ↄ̃nↄo, à musu kpàlɛ ń azĩa wɛzɛ̃o.
16Tó Dii pũ̀na, í pↄ́ kú musu ì kↄ̃fĩkɛ, ì to lou sisi za dṹnia lɛ́wa. Dii ì bↄ ń ĩ́anao a làasiu, ì to lou ma ń pílɛao.
17Gbɛ̃nazĩnaↄ sↄũ, aa yãe dↄ̃o, siaↄ gɛɛ a gↄ̃ kpá ń wɛ́i tã́a pↄ́ aa pìↄ yã́ musu. Pↄ́ ɛgɛnaↄnɛ, aa wɛ̃ni vĩo.
18Pↄ́ gianaↄnɛ, láanipↄↄnɛ, yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ aa midɛ.

19Dii pↄ́ dɛ Yakↄbu buiↄ baa ũ muaańnↄo, asa ↄ̃mɛ pↄ́pii kɛ̀ ń bui pↄ́ à ń sɛ́ a pↄ́ ũↄ. Aà tↄ́n Dii Zĩgↄ̃de.
20Babɛli, ń dɛ ma gbɛ̃́wiwibↄ ũɛ, ma gↄ̃kɛbↄn n ũ. Mi n sɛ mà buiↄ wíwiò, mi ń kpalaↄ midɛnnↄ.
21Mi sↄ̃́ↄ ń ń dikpɛnaↄ wíwinnↄ ń zĩkasↄ̃goↄ ń sↄ̃́godeↄ.
22Mi gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ wíwinnↄ, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ, ɛ̀waasoↄ ń wɛ̃́ndiaↄ píi.
23Mi sãdãnaↄ ń ń sãↄ wíwinnↄ, zↄ̃ɛↄ ń ń zù zĩkɛnaↄ, dↄaanaↄ ń gbãadeↄ.
24Má fĩabo Babɛlideↄnɛ ń Babiloniↄ píi á wáa vãi pↄ́ aa kɛ̀ Siↄnaɛ yã́i. Ma Dii mámɛ má ò.
25Gbɛ̀sĩsĩ bùsudɛna, ni dṹnia bṹu ↄ̃̀ↄkpa, ↄ̃ ma fɛlɛnnↄ sa. Ma Dii mámɛ má ò. Má ↄkàa kpanzi mà n zu yãtɛ̃uɛ, ní gↄ̃ lán gbɛ̀sĩsĩ tɛ́kũawa.
26Wa n gbɛe sɛ kpɛdↄgbɛↄ mide ũ ge ɛ̃daalɛgbɛ ũo, asa ńyↄ̃ↄ dɛ bɛzia ũ gↄↄpiiɛ. Ma Dii mámɛ má ò.
27À gudↄkↄ̃ɛkĩi dilɛ dṹniau, à zĩ̀ kuupɛ bùsu ń bùsuo. À gbãbↄ buiↄnɛ, aa gɛ́ lɛ́lɛi Babɛliwa, Alalata kía ń Mini kíao ń Asɛnazi kíao sóikɛwà, í zĩgↄ̃ badeↄ dilɛ aa gɛ́ lɛ́lɛiwà, í sↄ̃deↄ gbaɛwà lán kwasutɛ̃ↄwa.
28À gbãbↄ buiↄnɛ aa gɛ́wà ń zĩo, Mɛdɛ kíaↄ ń ń dↄaanaↄ ń ń gbãadeↄ ń bùsu pↄ́ aalɛ kiblewàↄ gbɛ̃́ↄ.
29Dṹnia lɛ́ dee, àlɛ pelembo, yã́ pↄ́ Dii lɛ́ yá ń Babɛlio gi kuɛ. A to Babiloni bùsu gↄ̃ bɛzia ũɛ, gbɛ̃e aↄ ku we lↄo.
30Babɛli nɛgↄ̃naↄ fù zĩwa, aa gↄ̃̀ ye ń zɛgikĩiↄu. An yɛ̃̀ɛɛ làa aa gↄ̃̀ lán nↄɛↄwaɛ. Wà tɛsↄ̃̀ ń bɛↄwa, wà ń bↄlɛ gbã́aↄ ɛ̀'ɛ.
31Zĩnaↄ lɛ́ dadakↄ̃lɛ, baokpanaↄ tɛkↄ̃i, aalɛ gɛ́ baokpai Babɛli kíaɛ, aa oɛ̀ wà aà wɛ̃́lɛ bũu sìwà,
32wà swabuakĩiↄ sì, wà tɛsↄ̃̀ dã̀naↄwa, gili gɛ̃̀ zĩgↄ̃ↄgu píi.
33Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀ Babɛli kɛkɛgↄↄ kà, a dɛ lán pↄ́wɛna pↄ́ wa kàlɛ zɛu, wàlɛ go kɛɛ̀waɛ.
34Babɛli kí Nɛbukanɛza wá taitai, à wá kɛ́ kɛ́lɛkɛlɛ, à wá tó lán dàa giiwa. À wá mↄmↄ lán kwãsawa, à kã̀ pã́upãu ń wá pↄ́ maaↄ, ↄ̃ à ↄzↄ̃̀wázi.
35Siↄnadeↄ mɛ̀ gbãa pↄ́ Babɛlideↄ mↄ̀nɛ́ aa ń só, to a yã́ wí ń musu. Yelusalɛũdeↄ mɛ̀ ń bↄ́ↄ'i pↄ́ Babiloniↄ mì, to aa a gbɛ'e.
36A yã́i ma Dii ma mɛ̀, À ma! Má zɛánↄ, mí tↄsiɛ́. Má tó an swada í ba, má tó an nibↄnaↄ gↄ̃ gii.

37Babɛli a gↄ̃ gbɛ̀zɛ ũɛ, gbɛ̃gbonaↄ tòo ũ, sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũ, láanipↄ ũ, gbɛ̃e aↄ ku weo.
38Babɛlidepiↄ pũna sãnusãnu lán nↄ̀ↄmusuwa, aa ↄ́ↄlↄ lán nↄ̀ↄmusu nɛ́ↄwa.
39Gↄↄ pↄ́ an mɛ wã̀, ↄ̃ má mↄ́nɛ́ ń í gbãao, mí kákanɛ́, aai gↄ̃ dↄ̀ↄsai, aaiↄ i'o vusai gↄↄpii. Ma Dii mámɛ má ò.
40Má ń pã́lɛ lán sãnɛbↄlↄ pↄ́ wàlɛ mↄ́ ń kòlokpaiↄwa, lán sãsakaoↄ ge blesanaↄwa.
41Wa lɛ́lɛ Babɛliwaɛ fá! Wa dṹnia wɛ̃́lɛ tↄdepi siɛ, Babɛlipi i gↄ̃ sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũ buiↄnɛ.
42Ísia a da Babɛliaɛ, a ikooa kↄ̃fĩdeↄ lɛ́lɛwà.
43Aà zↄ̃ɛwiaↄ gↄ̃ bɛziaↄ ũ, aà bùsu i gↄ̃ gbáa gii ũ. Gbɛ̃e aↄ ku weo, gbɛ̃e a pãao.
44Má fɛlɛ ń Bɛlio Babɛli, mí tó aà pↄ́ pↄ́ a mↄ̀mↄↄ pisipisi. Buiↄ siu we lↄo, aà bĩ́iↄ kwɛ́.
45À bↄlɛ a guu ma gbɛ̃́ↄ, baade azĩa mibↄkĩi wɛɛlɛ ma pↄkũma pãsĩ yã́i.
46Tó a bùsupi baoe mà, ásu to sↄ̃ kɛ̃́águo, ásu to vĩa á kũo. Yãpãsĩ a fɛlɛ bùsupiu, kpaladeↄ fɛlɛ ń kↄ̃o. Á yã́pi feena ma wɛ̃a, í a feena ma zii.
47Asa a gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ má fɛlɛ ń Babɛli tã́aↄ. A gbɛ̃́ↄ kwɛ gɛↄ ũ a guu, bùsupideↄ gɛɛ i gↄ̃ kpá ń wɛ́i.
48Luabɛdeↄ ń zĩ́lɛdeↄ gulakɛ Babɛli yã́ musu ḿpii, asa bùsudɛnaↄ bↄ gugbãntoo oi, aa mↄ lɛ́lɛwàɛ. Ma Dii mámɛ má ò.
49Lá Babɛlideↄ gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ dṹnia guu dasi, Babɛlipi a wiɛ sa Isaili pↄ́ aa ń dɛdɛↄ yã́ musu.
50Á Isaili pↄ́ a bↄ an fɛ̃nda lɛ́zĩↄ, à bↄ we, ásu zɛzɛ weo. À to Dii yã́ dↄágu za zã̀zã we, í Yelusalɛũ yãda á sↄ̃u.
51Wà yã́ lìwɛ̃ɛ, ↄ̃ wí wá kṹ, bui zĩ̀loↄ gɛ̃̀ Dii kpɛ́u e aà kúkĩi, wá gɛɛ gↄ̃̀ kpá wá wɛ́i.
52Ma Dii ma mɛ̀, a gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ má fɛlɛ ń Babɛli tã́aↄ, gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̀'ĩa Babiloni bùsu bũu guuↄ aaↄ aaukɛ.
53Baa tó Babɛli gbã̀ zↄ̃̀ luawa, mɛ́ à a bĩ́i lɛsĩ gbãa kã̀fĩ, ma bùsudɛnaↄ gbaɛ aa gɛ lɛ́lɛwàɛ. Ma Dii mámɛ má ò.
54Babɛlideↄ wii ma dↄ, Babiloni bùsu wíwia zↄ̃ↄ.

55Asa Dii a Babɛli dúuzↄ̃ɛ, i to aà súu zↄ̃ↄ midɛ. Zĩgↄ̃ↄ lɛ́lɛwà lán ikooaↄwa, an zↄa iↄ dↄ lán isukaawa.
56Bùsudɛnaↄ mↄ lɛ́lɛ Babɛliwa, aai aà nɛgↄ̃naↄ kṹkũ, aai ń sáↄ ɛ́'ɛ, asa ma Dii mi tↄsimá mà fĩabonɛ́ a zɛ́waɛ.
57Má íkaka aà kíaↄnɛ ń aà ↄ̃nↄnaↄ ń aà dↄaanaↄ ń aà gbãadeↄ ń aà nɛgↄ̃naↄ, aaiↄ i'o vusai gↄↄpii. Ma Dii mámɛ má ò.
58Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀ wa aà bĩ́i gèele daaĩ, wa tɛsↄ̃ aà bↄlɛ lɛsĩↄwa. Gbɛ̃nazĩnaↄ ì ĩada ńzĩawa pãɛ, buiↄ isimagakpaa gbɛ a gↄ̃ tɛ́ pↄ́ ũɛ.
59Nɛlia nɛ́ Selaia, Maasea tↄũna gɛ̀ Babɛli ń Yudaↄ kí Zedekiao kíapi kpalablea wɛ̃̀ síiↄ̃de guu. Selaiapi mɛ́ kía bòokpakĩi dↄaana ũ. Yã́ pↄ́ Zelemii dàɛ̀n kɛ.
60Zelemii yãvãi pↄ́ a Babɛli lepiↄ kɛ̃̀ taala guu píi,
61ↄ̃ a ò Selaiaɛ: Tó n ka Babɛli, wɛtã ǹ láɛ bee kyokɛnɛ́ píi,
62ní mɛ, Dii mɛ́ ò á guɛ bee míↄnzↄ̃ɛ, gbɛ̃e ge pↄtuoe aↄ ku a guu lↄo. Aↄ da bɛzia ũ gↄↄpiiɛ.
63Tó n lápi kyokɛ̀ ń làa, ba yewà ǹ naaa ń gbɛo, ní zu Uflata guoguo,
64ní mɛ, màa Babɛli a kpálɛ fusai yã́ pↄ́ Dii yìawà yã́i. Zelemii yã́ lɛ́n we.