Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zelemii

Zelemii 50

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã́ pↄ́ Dii dà ãnabi Zelemiiɛ a ò Babɛli ń Babiloni bùsuo yã́ musun kɛ:
2À baoɛ bee kpa buiↄnɛ, à dàlapoo da, í kpàwakɛ, ásu yãe ulɛnɛ́o, à mɛ wà Babɛli sì, an tã́a Bɛli gɛɛ gↄ̃̀ kpa a wɛ́i, an tã́a Mɛlodaki gↄ̃̀ zɛ yɛ̀ɛɛ. An pↄ́ pↄ́ aa pì dii ũↄ gↄ̃̀ ń wío, vĩa ń tã́apiↄ kũ̀ píi.
3Gugbãntoo oi bui mɛ́ lɛ̀lɛwà, aa a bùsu kɛ̀ yáiyai. Gbɛ̃e ku we lↄo, baa nↄ̀bↄↄ se, aa bàalɛ̀ bↄ̀lɛuɛ.
4Ma Dii ma mɛ̀ zĩbeezĩ Isailiↄ ń Yudaↄ su sãnu, aa ma Dii ń Lua kĩ́i wɛɛlɛ ń ↄↄlↄo.
5Aa Siↄna zɛ́ gbɛa, aai mipɛwà, aai naa, ma bàa iↄ kúńnↄ gↄↄpii, a yã́ a sã́ńguo.
6Ma gbɛ̃́ↄ dɛ lán sã sã́sãaↄwaɛ, an dↄaanaↄ mɛ́ tò aa lìaaliaa, ↄ̃ aa pↄ̀ↄbↄzãkɛ̀mɛɛ gbɛ̀sĩsĩↄ musu. Aa gɛ̀ gbɛ̀sĩsĩ musu le, aa sù sĩ̀sĩ musu la, e aa gɛ̀ zã̀ ń kúkĩiwa.
7Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀máↄ ń mↄmↄ. An ibɛɛpiↄ mɛ̀ wa tàae vĩo, asa aa duunakɛ̀ Diiɛɛ. Dii mɛ́ ń kaa sĩande pↄ́ an deziↄ wɛ́ dↄi ũ.
8À bↄlɛ Babɛli, à Babiloni bùsu to we. Àↄ dɛ lán blesana pↄ́ dↄaaa kpàsa pↄ́ↄnɛↄwaɛ.
9Asa má bui zↄ̃ↄↄ kãaa gugbãntoo oi bùsuu, mí ń sóikɛ aa gɛ lɛ́lɛ Babɛliwaɛ. Bↄa we aa gɛ́ zĩ'ↄpooi, aai sí. An kaↄ dɛ lán nɛgↄ̃n ↄnade pↄ́ aali su asioↄwa.
10Aa Babiloni bùsu pↄ́ↄ naaa, pↄsɛlɛnapiↄ i kã́. Ma Dii mámɛ má ò.
11Á gbɛ̃́ pↄ́ i ma gbɛ̃́ↄ pↄ́ↄ naaaↄ, lá álɛ tidↄńla, álɛ pↄnakɛ ń ń pↄ́ↄ, lá álɛ vĩvĩ lán zununu pↄ́ lɛ́ pↄ́wɛnagbɛ̃wa, lá álɛ wiilɛ lán sↄ̃saↄwa,
12wí a á da kũ maamaaɛ, nↄɛ pↄ́ á í gɛɛ a gↄ̃ kpa a wɛ́i. Aà buiↄ i gↄ̃ kpɛɛ buiↄ guu, aà bùsu i gↄ̃ gbáa gii wáiwai ũ.
13Gbɛ̃e aↄ ku weo ma pↄfɛ̃ yã́i, a gↄ̃ da yàaa píiɛ. Yã́pi a di gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ dↄ Babɛliziↄwa píi, aaiↄ lɛsuikɛwà ĩa pↄ́ wa dàwà yã́i.
14Kàzunaↄ à zĩ'ↄpoo Babɛlizi, ásu á kaↄ wɛgwao, à ↄzↄ̃i, asa à duunakɛ̀ Diiɛɛ.
15À kúkua dↄwà gupiiu! À mikpàmá sa, a bĩ́iↄ kwɛ̀, a gĩↄ gbòo. Lá Dii mɛ́ lɛ́ tↄsiwà, à tↄsiwà, à kɛɛ̀ lá à kɛ̀nɛ́wa.
16À pↄtↄ̃naↄ míↄnzↄ̃ Babɛli ń pↄkɛkɛnaↄ. Baade bↄlɛ tá a gbɛ̃́ↄ kĩ́i, gbɛ̃́pii bàalɛ ta a bùsuu, gbãamↄnɛdeↄ ń ń fɛ̃ndao yã́i.
17Isailiↄ dɛ lán sã pↄ́ fãaaaↄwa, nↄ̀ↄmusuↄ mɛ́ sìńgu. Asiliↄ kía mɛ́ ń mↄmↄ káau, ↄ̃ Babɛli kí Nɛbukanɛza ń kɛ́ kɛ́lɛkɛlɛ gbɛzã.
18Ayãmɛto ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, má Babɛli kía ń a bùsudeↄ wɛtã lá ma Asiliↄ kía wɛtã̀waɛ,

19mí su ń Isailiↄ ń dã́dãkɛkĩi. Aa pↄble Kaamɛli ń Basanao, aai kã Ɛflaiũ ń Galada sĩ̀sĩↄ musu.
20Ma Dii ma mɛ̀, gↄↄ bee wa sãa wɛɛlɛ Isailiↄwa, wa eo, wa kpálɛkɛ Yudaↄ duunai, wa bↄwào, asa má gbɛ̃́ pↄ́ ma ń bↄ́piↄ duuna kɛ̃́máɛ.
21À lɛ́lɛ Mɛlataiũ bùsuwa, í Pekodiↄ dɛdɛ à ń míↄnzↄ̃. Ma Dii mámɛ má ò. À yã́ pↄ́ má dìlɛɛ́ kɛ píi.
22Zĩkakↄ̃fĩ ma dↄ bùsupiu, a wíwia zↄ̃ↄ.
23Masana pↄ́ dṹnia wìwi píi yãa gwa wíwia sa sↄ̃e! Babɛlipi gↄ̃̀ sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũ bui píiɛ.
24Dii baikpànɛ Babɛli, ń a yã́ dↄ̃o, ↄ̃ à n kũ. Wà zãmakɛ̀nɛ wà ↄdìɛma, asa n sòlekɛ̀ ń Diioɛ.
25Dii Lua Zĩgↄ̃de a làasi zɛ́ wɛ̃̀, à bↄ̀ ń a pↄfɛ̃ gↄ̃kɛbↄↄ, asa a zĩ vĩ Babiloni bùsuu à gɛ́ kɛiɛ.
26À bↄlɛ gupiiu à mↄ lɛ́lɛwà, í a dↄ̃ↄ wɛ̃wɛ̃, í a pↄ́ↄ kãaa zùuuzuuu, í a míↄnzↄ̃, a kee su gↄ̃o.
27À ń swanaↄ dɛdɛ, à ń kòlokpakpa! Waiyoo ampiↄ, asa an wɛtãgↄↄ mɛ́ kà.
28À gbɛ̃́ pↄ́ bàalɛ̀ bↄ̀ Babiloni bùsuu, aa sù Siↄnaↄ yãma, aalɛ mɛ, Dii ń Lua tↄsìmá a kpɛ́ yã́ musu.
29À kàzunaↄ kãaa Babɛlizi, sadepiↄ i bòokpa wà liai. A gbɛ̃e su bↄo. À fĩaboɛ̀ aà yãkɛawa, à kɛɛ̀ lá a kɛ̀nɛ́wa píi, asa à kuabìiaɛ, à bã̀nkũ̀ ma Isailiↄ Lua pↄ́ ma kua adoawaɛ.
30A yã́i tò a ɛ̀waasoↄ kwɛ a zɛaↄu, a zĩgↄ̃ↄ gaga zĩbeezĩ ḿpiiɛ. Ma Dii mámɛ má ò.
31Ma, ma íbɛlɛsɛ̀nnↄ kàamaide. Ma Dii Lua Zĩgↄ̃de mámɛ má ò, asa gↄↄ pↄ́ má dìlɛ mà n wɛtãwà mɛ́ kà.
32Kàamaide a gɛ̃mbↄlɛ à lɛ́lɛ. Gbɛ̃e ku à ↄkaaàzio. Má tɛsↄ̃ aà zↄ̃ɛwiaↄwaɛ, pↄ́ pↄ́ liaiↄ i tɛ́kũ píi.
33Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, wà gbãamↄ̀ Isailiↄnɛ ń Yudaↄ píi. Gbɛ̃́ pↄ́ tàńnↄ zĩ̀zↄↄ ũↄ ń kũa, aa gì ń gbaɛi.
34Ãma an Bona gbãa vĩ, aà tↄ́n Dii Zĩgↄ̃de. A zɛńnↄ, i to an bùsu ĩ́ampa, i gili gɛ̃ Babɛlideↄgu.
35Wa lɛ́lɛ Babiloniↄwa ń fɛ̃ndaoɛ. Ma Dii mámɛ má ò. Wa lɛ́lɛ Babɛlideↄwa ń a dↄaanaↄ ń a ↄ̃nↄnaↄ.
36Wa lɛ́lɛ ãnabi ɛgɛnaↄwa, wi ń dↄ̃ sↄũↄ ũ. Wa lɛ́lɛ nɛgↄ̃naↄwa, an nisĩna i na líwa.

37Wa lɛ́lɛ ń sↄ̃́ↄ ń ń zĩkasↄ̃goↄwa ń bui pↄ́ lɛ́ zɛńnↄↄ, aai gↄ̃ lán nↄɛↄwa. Wa lɛ́lɛ ń làasiↄwa, wí ń pↄ́ↄ naaa.
38Wa lɛ́lɛ ń swaↄwa, a í i ba, asa tã́aↄ di ń bùsuuɛ. Pↄvãipiↄ mɛ́ tò aa gↄ̃̀ mìsai.
39Gbɛ̃gbonaↄ ń maiↄ mɛ́ aaↄ kálɛa we, koohũhũnaↄ iↄ zↄ̃zↄ̃u. Aↄ da bɛzia ũ gↄↄpiiɛ, gbɛ̃e aↄ ku we bau lↄo.
40Lá Lua Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo suumpà ń wɛ̃́lɛ pↄ́ kú ń saɛↄ, màa gbɛ̃e aↄ ku Babɛli lↄo, baa do. Ma Dii mámɛ má ò.
41Gwa! Zĩgↄ̃ↄ bↄ̀ gugbãntoo oi, bui zↄ̃ↄ ń ń kíaↄ fɛ̀lɛ dasidasi za dṹnia lɛ́wa, aalɛ mↄ́.
42Aa sáↄ ń sↄ̃naↄ kṹkũa, aa pãsĩ, sósobisaideↄnɛ. Aa di sↄ̃́ↄ kpɛ, an kĩ́a dↄ lán ísia kↄ̃fĩwa, aalɛ mↄ́ zĩ'ↄpooińzi, Babɛli.
43Kɛ́ Babɛli kía ń bao mà, a dↄ̃ kɛ́ yã́ gìwaɛ, ↄ̃ à gↄ̃̀ dↄ̀lↄlↄ, wãwã aà kũ̀ lán nɛ'iwãwãwa.
44Lá nↄ̀ↄmusu ì bↄ Yuudɛ̃ dàou à gɛ́ bualoũ àizɛɛdeu, màa má Babɛlideↄ ya mà ń bↄlɛ ń bùsuu gↄ̃̀ↄ, mí gbɛ̃́ pↄ́ má sɛ̀ dilɛ we. Démɛ muaamanↄi? Démɛ a fↄ̃ ma la a yã́ii? Dↄaana kpele mɛ́ a fↄ̃ zɛ gimɛɛi?
45Ayãmɛto à yã́ pↄ́ Dii zɛ̀ò à kɛ Babɛlideↄnɛ ma ń yã́ pↄ́ a dìlɛ Babiloniↄ musuo. Nↄ̀ↄmusupi a ń nɛ́ↄ naaa taò lán sãↄwaɛ, i ń bualoũpi dɛ̃ↄnzↄ̃ ń yã́i.
46Babɛlideↄ kṹkũa kↄ̃fĩ a tↄↄlɛ lualua, bui píi a ń wii maɛ.