Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yaki

Yaki 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N ngaxakerenyie, a mu lanma mixi wuyaxi xa findi karamɔxɔ ra wo ya ma, barima karamɔxɔe fama makiitide nɛ a xɔrɔxɔɛ ra dangi mixi gbɛtɛe ra.
2Won birin tantanma fe wuyaxi ma. Xa mixi nde mu tantanma a xa wɔyɛnyi kui, a mu tantanma dɛdɛ. Na kanyi nɔma a yɛtɛ birin suxude tinxinyi kui.
3Mixi na wa soe xa a waxɔnfe raba, a karafoe nan nasoma a dɛ i. Na nan nɔma a fate birin naɲɛrede.
4Kunkui fan na na ki nɛ. Hali kunkui belebele, foye xungbe naxan tutunma, mixi a raɲɛrɛma feya xurudi nan na, a a ragi a na wa sigafe dɛnnaxɛ.
5Nɛnyi fan xurun, kɔnɔ a fe igboma. Wo a mato, tɛ dondoronti di nɔma wondi belebele gande.
6Tɛ nan na nɛnyi fan na, naxan findixi duniɲa fe kobi ra. Fate birin nɔxɔma fe ɲaaxi ra a xa wali saabui nan na. Mixi nɛnyi nɔma tɛ sode a xa duniɲɛigiri birin na, barima tɛ nan na nɛnyi ra, tɛ naxan kelima yahannama.
7Adamadi nɔma daalise mɔɔli birin xurude. Sube xaaɲɛe, xɔnie, bubusee, nun baa ma yɛxɛe, adamadi bara e birin xuru,
8kɔnɔ mixi yo mu nɔma adamadi nɛnyi xurude. Xɔnɛ na a ra naxan ma lintanyi mu danma, naxan xa kasarɛ mu ɲɔnma.
9Won won Baba, won Marigi, batuma nɛnyi kerenyi naxan na, won man adamadi dankama a tan nan na, Ala naxan daaxi a yɛtɛ misaali ra.
10N ngaxakerenyie, dubɛ nun dankɛ minife dɛ keren na, a mu fan.
11Ye xɔnɛ nun ye bɛxi nɔma minide dulonyi keren na?
12N ngaxakerenyie, xɔrɛ bili nɔma tugi bogi raminide? Mangoe bili nɔma xɔrɛ bogi raminide? Fɔxɛ ye minima dulonyi naxan na, ye bɛxi mu minima mɛnni ra.
13Nde findixi fahaamula nun xaxilima ra wo ya ma? A xa na masen a ɲɛrɛ ki fanyi nun a xa kɛwalie ra, a naxee rabama bɔɲɛ bɛxi kui, naxan fatanxi fahaamui ra.
14Xa tɔɔnɛ ɲaaxi nun milɛ na wo bɔɲɛ kui, wo naxa wo yɛtɛ igbo na fee kui, wo naxa nɔndi masara wule ra.
15Na xaxili mɔɔli mu kelixi koore xɛ. A kelixi duniɲa nɛ, Ala kolontareya, nun Ibulisa ma.
16Tɔɔnɛ nun milɛ na dɛnnaxɛ, ya isoe nun fe kobi mɔɔli birin toma na nɛ.
17Kɔnɔ fahaamui naxan kelixi koore ma, a sɛniyɛn, a mixi bɔɲɛ sama, a diɲɛma, a kinikinima, a kɛwali fanyi raminima, a mu mixi rafisama a boore bɛ, a mu filankafuiɲa rabama.
18Maale bogi minima a garansanma bɛ ki naxɛ, tinxinyi fan minima mixi bɛ na ki nɛ naxan birama lanyi nun bɔɲɛsa fɔxɔ ra.