Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Isɑku

Isɑku 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N kɔbɛ di bɑ́ ndɔ́ dimɔu di ntú bɛ̀ɛ̀ tiè mbɛnìtìbɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. Kuyie nyóó bekɛ́nɛ̀ tínti bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛ̀mbɛ ku nɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ nyóù kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛtɔbɛ̀.
2Timɔu ti ɔ̃ɔ̃ yetɛ́mu ti dɔɔ̀rìmɛ̀ miɛkɛ, kòò mɔù ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nkɛ bɑ́ɑ́ yetɛ́ ò do mpɑ́íí nwe kɛ nɔ nkɛ pĩĩ nhomɑ́ɑ̀.
3Ti ɔ̃ɔ̃ tɑ́ú ntimɑ́tì sisɛ̃ĩ́ nɔ̀ kɛ́nɑ kɛ́ nsì tũ̀nni ti sì dɔ́nɛ̀mɛ̀ mmɛ.
4Wéntɛ́nɛ̀ bɑ̀tóò dɛu kɛ mɑmɛ̀ kɛ̀ ɔ̃ nkérí kɛ̀ kuyɑɑkperíkù ò tèmmù, kɛ̀ bɛ̀ ò pirìnɛ̀ dɛ̀ nɛ́ mɑ̀ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀.
5Fɛnɔ́ndɛǹfɛ̀ mɛ ndò ndinùù miɛkɛ, kɛ mɑ sɑ́m̀pɔ́ kɛ nɛ́ pɔtì fɛ yóó nɑmɛ̀ kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú diɛmù. Muhɑ̃ɑ̃́ nhɔ̃ mmɑ sɑ́m̀pɔ́ nwe kɛ́cɔ́útɛ́ ndikpɑ́ɑ̀ diɛrì.
6Fɛnɔ́ndɛǹfɛ̀ bo dinùù miɛkɛ nkɛ kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú yɛimu mɛdiɛ̀, kɛ sĩnkùnko onìtì omɔu, kɛ tuɔ̀ nkɛ dò mmuhɑ̃ɑ̃́ nKuyie nyóó ɑ̃nnɛ́ bɛnitiyɛibɛ mùù miɛkɛ.
7Onìtì bo nɑ kɛ́tũntɛ dɛkpɑ́kpɛrɛ dɛbotí dɛbotí nɛ̀ sinɔɔ nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ nɛ̀ mɛniɛ mmiɛkɛ kpɛrɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yɔkɛ̀ kɛ́nɑɑ́ ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛrɛ.
8Òmɔù mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́tũntɛ fɛnɔ́ndɛǹfɛ̀, fɛ̀ tu fɛyɛifɛ nfɛ, kɛ píɛ́kɛ́ mɛdɔ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kɔ̀ù.
9Ti ɔ̃ɔ̃ fɛ nsɑ̃ntɛnɛ̀ ti cicɛ Kuyie, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ fɛ mbɔntɛ́nɛ̀ kusĩ̀nkù bɛnìtìbɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ bɛ̀ kɛ dònnɛ̀nɛ̀ kumɑ́ɑ̀.
10N kɔbɛ dɛ̀ í dò ndinùù dìì pɑ̃ɑ̃ mmɛsɑ̀ɑ̀ ndiì wɛ̃tɛ kɛ́mbɔmmùnɛ̀ kusĩ̀nkù.
11Mɛniɛ nnɑtimɛ̀ nɛ̀ mɛtiimɛ dɛ̀ bo nɑ kɛ́nyiɛ̀ní dinɛ́bòrì dimɑ́ɑ̀ miɛkɑɑ̀?
12N kɔbɛ, mutie bɛ̀ tu mù fìkíè bo nɑ kɛ́pɛitɛ́ odìfíè kó yɛbɛɑ̀, yɑ́ɑ̀ mutie bɛ̀ tu mù fínyĩ̀ mù bo nɑ kɛ́pɛitɛ́ fìkíè kpɛyɛ? Mɛɛ̀ botí nku mɛniɛ mɛ̀ɛ̀ wɛ̀ɛ̀ti mɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑmɛ̀ kɛ́yɛ̀nní dinɛ́bòrì tiiri miɛkɛ.
13Di miɛkɛ kòò mɔù ciì, kɛ mɔkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀, o borimɛ nɛ̀ o tɔ̃mmú dɛ̀ nwenni kòo nɑ́ɑǹtì nnɑɑti, kòo nyɔɔ̀.
14Kɛ̀ di mɛ mmɔ̀kɛ mɛpómmɛ̀ kɛ u mɛdɔ̀mmɛ̀ kɛ ɛ̃ɛ̃nnɛ̀ ditɔbɛ̀, di nyɛ̃́ kɛ dò ndi toti tì di yɛ̀mmɛ̀ í tú timɔ́mmɔnti, di bɑ́ɑ́ bennɛ́ kɛ́mpɔtì.
15Dɛ kó mɛciì mbotí í tú Kuyie nkɔ̃mɛ, kutenkù kɔ̃mɛ mmɛ, mɛnitikɔ̃mɛ, mɛbɔɔkɔ̃mɛ.
16Mɛpómmɛ̀ nɛ̀ mɛhɛ̃ɛ̃mmɛ̀ dɛ borɛ̀, dikɔnkɔɔ̀nnì nɛ̀ mɛyɛi mmɛmɔu dɛ̀ dɛ mbo.
17Wèè mɔ̀kɛ Kuyie nkó mɛciì nhò wennimu, kɛ mɔkɛ diwɛ̀ì, kòo yɛ̀mmɛ̀ yɔ̀ɔ̀ nkòo nìti, kɛ kuɔ̀ mbɛnìtìbɛ̀ mɛsémmɛ̀, wè í bɑɑ̀tì bɛnìtìbɛ̀, wè í mɔkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀.
18Bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ diwɛ̀ì bɛ̀ dì buɔtí tidibotì tɛ̃mɛ̀ mmɛ bɛ̀ kɔbɛ miɛkɛ kɛ̀ dì yóó pɛitɛ́ Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔ̃ṹ.