Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Sak

Sak 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Awɛnc'im aŋa, ta nəwosɛ kəla kəyɔnɛ ka atəksɛ, bawo səna aŋɛ səntəksɛ mɔ, andekɔ-bocɛ su kiti nkɛ kəndekɔ-yeŋk kətas ka afum alpəs akɔ mɔ.
2Anciya fəp fosu mɔyɔ mɛlarəm. Kɔ fum ɔntɔ kəc-ciya dətɔkɔ oŋloku mɔ, fum wəlompu ɔfɔ, nwɛ ɛntam kəcəmbər dis dɔn fəp tɔkɔ ɛŋfaŋ mɔ.
3Aŋgbəməs fəlɛs fɛc dəcusu ntɛ tɔŋsɔŋɛ yɛcəmɛ tɛfaŋ tosu darəŋ mɔ, antam kəsolɛ dis dayi fəp.
4Nəcɛm-cɛmnɛ sɔ cibil cəpɔŋ: Kɔ afef ŋɔpɔŋ ŋɛwɛn ci-ɛ, ŋas ŋɛfɛt ŋɛŋkafəli ŋi, wəgbɛk pəkekərɛ ŋi nnɔ o nnɔ ɛŋfaŋ mɔ.
5Temer sɔ, paka pɛfɛt pɔ pɔyɔnɛ dəris, mba pɛntam kəpus kəyɔnɛ ka paka pɔkɔ pɔŋsɔŋɛ mes mɔpɔŋ kəyɛfɛ mɔ. Nəcɛm-cɛmnɛ nɛnc dɛfɛt ndɛ dɛntam kəcɔf kulum kəpɔŋ mɔ!
6Temer ta fum sɔ nɛnc dɔ! Paka pɛlɛc pɔ mpɛ peyi su dəris mɔ, pi peŋyik-yikəs dis dosu fəp. Pi pendikəc nɛnc da yahanama kəyi kosu doru fəp.
7Fum ɛntam kəcəmbər sɛm ya doru tɛfaŋ tɔn: Sɛm ya dop fəp, bɛmp, yeliŋɛ-liŋɛ kɔ sɛm ya dəkəba. Ayi kəcəmbər sɛm ya doru fəp tɛfaŋ ta fum, k'ɛncəmbər yi tɛfaŋ tɔn.
8Mba fum ɔfɔtam kəcəmbər temer tɛfaŋ tɔn: Paka pɛlɛc pɔ kɔ peyi kəkafəlɛ-kafəlɛ tɛm fəp, pɛlarɛ mɔkəl tɛp mmɛ meŋdif mɔ.
9Pi pɔ səŋkor-korɛ nwɛ ɔyɔnɛ Mariki kɔ Papa mɔ, mba sɔ pi pɔ səntolanɛ pəlɛc afum aŋɛ Kanu kəlompəs ŋawurɛnɛ kɔ nkɔn mɔ.
10Moloku ma kəkor-koru kɔ ma kətolanɛ awɛnc'im aŋa pəlɛc kusu kin kaŋkɛ kɔ moŋwur. Awɛnc'im aŋa, pəmar fɛ teyi tatɔkɔ de!
11Kələmp kin kəfɔsɔŋ domun dobotu kɔ dodokət.
12Awɛnc'im aŋa, akomp ŋeyi nŋɛ ŋoŋkom məntambɛnc mɔ ba? Kɔ pəyɔnɛ fɛ ti, alembəra ŋoŋkom comp ba? Kələmp ka domun dodokət kəfɔtam kəsɔŋ domun dobotu.
13Fum eyi nu dacɔ nwɛ ɛncɛm-cɛmnɛ kəsɔk domp, pəyɔ sɔ kəcərɛ kəkɔt mɔ ba? Pəmar wəkakɔ pəmentər ti dəmes mɔn mɔtɔt mosumpər, pəbɔtɛ mi amera kɔ kəcərɛ kəkɔt.
14Mba kɔ nəntɔmpər bəkəc yɛlarɛ kəraca kədokət kɔ amera ŋa kəlɛknɛ-ɛ, nəsak kəpusɛ kəcərɛ konu mes, nəc-yemsɛnɛ kance.
15Kəcərɛ kəkɔt kaŋkɔ bafɔ darenc kəyɛfɛ, mba nnɔ dəntɔf kaŋkɔ kəyɛfɛ dəkəcɛm-cɛmnɛ ka fum kɔ ka yɔŋk.
16Bawo nnɔ o nnɔ kəraca kɔ amera ŋa kəlɛknɛ ŋeŋyi mɔ, pəyama-yama kɔ mɔyɔ mɛlɛc fəp meŋyi di.
17Mba kəcərɛ kəkɔt nkɛ kəyɛfɛ darenc mɔ, kənuŋkɛnɛ kɔ kəncemp, kɔ tɛyɛfɛ dənda kɔ kəyɔ pəforu, dɛrɛnc, kəcəŋkəl moloku ma afum, kəla nɔnɔfɔr kɔ mɔyɔ mɔtɔt, kəfɔyer fum, kəfɔtɛnsər fum kəbɔt.
18Pəmɔ fum nwɛ ɔmbɔf mɛŋgbɛn mɔtɔt dəntɔf k'ɔsɔtɔ yɛtɛl yɔtɔt mɔ, atɛn pəforu aŋɛ ŋambɔf pəforu disrɛ mɔ, ŋandesɔtɔ yɛtɛl ya dolompu.