Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yaki

Yaki 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N tan Yaki nan yi ki, Ala nun a xa Mixi Sugandixi Marigi Isa xa konyi. N bara wo xɛɛbu, wo tan Isirayila bɔnsɔɛ fu nun firinyi naxee yensenxi ɲamanɛe ma.
2N ngaxakerenyie, wo xa sɛɛwa tɔɔrɛ mɔɔli birin kui,
3barima wo a kolon a wo tɔɔrɛ naxan sɔtɔma danxaniya kui, a wo duluxɔtɔma nɛ.
4Wo xa duluxɔtɔ han a raɲɔnyi alako wo xa danxaniya xa tilin, wo xa findi mixi kamalixie ra, fefe mu luxi naxee xa fe ra.
5Xa fahaamui mu na mixi nde yi ra wo ya ma, a kanyi xa Ala maxandi. A a sɔtɔma nɛ, barima Ala mixi birin kima a yiriwaxi ra a xa fonisireya ma.
6Kɔnɔ fo mixi xa Ala maxandi danxaniya ra, a naxa siikɛ, barima mixi siikɛxi luma nɛ alɔ mɔrɔnyi, foye naxan bɔnbɔma, a a matutun.
7Na kanyi naxa a maɲɔxun a a se nde sɔtɔma Ala ra,
8barima a xaxili mu tixi Ala gbansan xa ra, a sanyie na kira wuyaxi nan xɔn.
9Danxaniyatɔɛ setare xa sɛɛwa barima Ala bara a xa fe ite.
10Kɔnɔ banna tan xa sɛɛwa Ala to bara a xa fe magoro, barima a xa fe ɲɔnma nɛ alɔ sansi fuge tofanyi.
11Soge xɔnɛ na te, sansi lisima nɛ han a fuge bira, a xa tofanyi ɲɔn. A na na ki nɛ banna fan bɛ. A na a xa walie kui tɛmui naxɛ, a birima na lɛɛri nɛ.
12Ɲɛlɛxinyi na mixi bɛ naxan a tunnabɛxima tɔɔrɛ kui, barima xa a bara gɛ na tɔɔrɛ raxande, Ala kisi xunnakeli fima nɛ a ma. Ala na nan laayidixi a xanuntenyie bɛ.
13Mixi nɛ wama tantanfe, a naxa a fala a Ala nan a ratantanfe, barima Ala mu birama fe ɲaaxi fɔxɔ ra, a man mu adama yo ratantanma fe ɲaaxi ra.
14Adama yɛtɛ waxɔnfe ɲaaxi nan a ratantanma. Na nan a mabɛndunma han a a rabira.
15Adama waxɔnfe ɲaaxi xa di findixi yunubi nan na. Yunubi fan na raba, a xa di findima faxɛ nan na.
16N ngaxakerenyi xanuxie, wo naxa la wule ra.
17Ki hagigɛ birin fatanxi Daali Mangɛ nan na naxan na koore, naxan soge, kike, nun tunbuie daaxi, naxan mu masarama abadan.
18A yɛtɛ sagoe ma, Ala bara won nakisi a xa nɔndi masenyi saabui ra, a won findi a xa die ra, alako won xa binyɛ sɔtɔ dangife a xa daalise birin na.

19N ngaxakerenyi xanuxie, wo xa yi wɔyɛnyi mɛ: Wo birin xa wo tuli mati wo bore ra, wo naxa gbata wɔyɛnyi ra, wo bɔɲɛ naxa te mafuren na,
20barima adamadi xa xɔnɛ mu a tutunma Ala xa tinxinyi ma.
21Na na a ra, wo xa tondi fe ɲaaxi nun fe kobi mɔɔli birin nabade. Wo xa wo yɛtɛ magoro, wo xa nɔndi suxu naxan bara masen wo bɛ, barima na nan nɔma wo rakiside.
22Wo xa Ala xa masenyi rabatu. Xa wo a ramɛ gbansan kɔnɔ wo mu a raba, wo bara wo yɛtɛ madaxu.
23Xa mixi nde Ala xa masenyi ramɛ, kɔnɔ a mu bira a fɔxɔ ra, a luma nɛ alɔ mixi naxan a yatagi matoma kike ma,
24a fa siga, a nɛɛmu a yatagi ma a na ki naxɛ.
25Kɔnɔ mixi naxan Ala xa sɛriyɛ kamalixi matoma a fanyi ra, a a tunnabɛxi, a mu nɛɛmu sɛriyɛ ma kɔnɔ a a rabatu, na kanyi barakama nɛ. Ala xa sɛriyɛ xɔrɛya fima nɛ adamadie ma.
26Mixi yo a yɛtɛ maɲɔxun diinɛla ra, kɔnɔ a mu a dɛ nɔxi, na kanyi na a yɛtɛ madaxufe nɛ. A xa diinɛ tide yo mu na.
27Diinɛ fiixɛ naxan nafan Baba Ala ma, a tan nan ya: won xa mɛɛni kiridie nun kaaɲɛ ginɛe ma e xa tɔɔrɛ kui, duniɲa fe man naxa wo madaxu.