Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ruth

Ruth 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naomi la dono dangada e dau gi di hale o dono lodo go Elimelech i golo, tangada maluagina ge aamua, dono ingoo go Boaz.
2Di laangi e dahi, gei Ruth ga helekai gi Naomi, “Dugua mai au e hana gi lodo nia hadagee e ogo nia golee ‘barley’ ala ne diiagi go digau ngalua. Au bolo au e mee hua di gida tangada dela gaa hai au gi ngalua i dono baahi.” Naomi ga helekai, “Dagu dama ahina nei, hana.”
3Ruth gaa hana gi lodo di hadagee, ga haele i muli digau ngalua mo di ogoogo ana golee ‘barley’ ala e didiiagi go digau ngalua. Di hadagee dela nogo iei mee i no lodo, la di hadagee ni Boaz.
4Muli mai hua, gei Boaz ga hanimoi i Bethlehem gaa dau i golo ga hagaaloho gi digau ngalua, ga helekai, “Dimaadua gi madalia goodou.” Digaula ga helekai, “Dimaadua gi hagahumalia laa goe!”
5Boaz ga heeu gi di tagi digaula, “Tama ahina deelaa la koai?”
6Taane deelaa ga helekai, “Mee tama ahina mai i daha, dela ne hanimoi i Moab dalia Naomi.
7Mee ne madau mai bolo ia e daudali mai i muli digau ngalua, e ogo ana golee. Mee gu ngalua hua mai luada, gei dolomeenei guu noho gu hagamolooloo haga dulii i lala di gowaa e malu.”
8Boaz ga helekai gi Ruth, “Au e hai adu dagu helekai hagamaamaa. Hudee ogo golee i tuai gowaa, dela hua i ginei. Ngalua dalia nia ahina i ginei.
9Mmada be digaula e duuduu nadau mee i hee, noho i baahi digaula. Au gu boloagi gi agu daane bolo gi hudee hagahuaidu ina goe. Goe ma ga hieinu, hana inu i nia loaabi ala ne haga hau go digaula.”
10Ruth ga bala gi lala, gei ono hadumada guu tale gi di gelegele, mo di helekai gi Boaz, “Goe e aha dela e haamanawa huoloo i di au? Gei goe e aha dela koia e humalia huoloo ang gi tangada mai i daha?”
11Boaz ga helekai “Au gu longono eau au mee huogodoo ala ne hai gi do dinana dela ne dauaga ginai i muli doo lodo ne made. Au e iloo dau hai dela ne dugu do damana mo do dinana mo do henua, mo doo hai dela ne hanimoi, gaa noho i mehanga nia daangada digi iloo e goe mai i mua.
12Dimaadua gi gowadu doo hui i au mee ala ne hai. Goe gii kae doo hui honu mai baahi Dimaadua, go di God o Israel dela ne hilihili kooe belee hai dau abaaba.”
13Ruth ga helekai, “Meenei, goe e humalia huoloo mai gi di au. Goe guu hai au gi manawa lamalia gi au helehelekai humalia mai gi di au, ma e aha maa au hagalee tangada e dahi i au ahina hai hegau.”
14Di madagoaa miami, gei Boaz ga helekai ang gi Ruth, “Hanimoi, kae ina dau palaawaa e haga tiu gi lodo nia waini.” Malaa, Ruth gaa noho gi lala dalia digau ngalua, gei Boaz gaa wanga gi mee ana golee i nia golee ‘barley’ ala ne dunu. Ruth gu miami gu maaluu, gei hunu ana meegai la guu dubu.
15I muli dono hagatanga ne hana belee ogo ana golee ‘barley’, Boaz ga helekai gi ana gau ngalua, “Dugua ang gi mee labelaa gi ogo ana lii i nia gowaa ala e dugu ai nia uu ‘barley’. Hudee bule ina a mee. Haga nonnono ina hunu manga ‘barley’ mai i nia uu mee gi ogo go mee.”
17Ruth ga ogo ana lii, gaa dae loo gi di hiahi. Dono madagoaa ne haga madammaa nia maa, geia ga iloo bolo ia guu hai ana pauna e hoohoo gi nia pauna e madalua maa lima.
18Mee gaa kae nia golee ‘barley’, gaa hana gi lodo di waahale ga hagi anga gi dono dinana ne dauaga ginai, di logo o ana mee ala ne ogo. Ruth guu wanga labelaa ana meegai ala ne dubu i di miami oodee.
19Naomi ga heeu gi mee, “Goe ne ogo nia lii aanei i hee dangi nei? Goe nogo ngalua i lodo di hadagee ni aai? Dimaadua gi hagahumalia ina taane dela ne hai dana humalia adu gi di goe!” Ruth ga hagi anga gi Naomi bolo ia nogo ngalua i lodo di hadagee a taane dono ingoo go Boaz.

20Naomi ga helekai gi nua, “Dimaadua gi hagahumalia ina Boaz! Dimaadua e daahi ana hagababa ang gi digau mouli mo digau mmade i nia madagoaa huogodoo. Taane deelaa la tuaahina hoohoo ni gidaua, tangada e dahi i digau ala belee madamada humalia i gidaua.”
21Gei Ruth ga helekai, “Di mee humalia huoloo la go mee dela ne hai mai gi di au bolo au gi ogoogo ina agu lii dalia ana gau ngalua gaa dae loo gi di lawa o tau hagi mee deenei.”
22Naomi ga helekai gi Ruth, “Uaa, dagu dama ahina nei, ma e humalia bolo goe e ngalua hua dalia nia ahina i lodo di hadagee a Boaz. Maa nei bolo goe gaa hana gi tuai hadagee, gei di huaidu e mee hua di hai adu gi di goe.”
23Malaa, Ruth ga ngalua dalia digaula e ogo nia golee ‘barley’ gaa dae loo gi di lawa di hadi nia huwa laagau huogodoo. Gei mee e noho hua i baahi tinana o dono lodo.