Text copied!
CopyCompare
Mbumbukiam-qa Manqat Mbomambaqape - Ruth

Ruth 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naomi ekesu mø̀ndømbo-goám. Teqa iz Boáz. Ngenek tugi zivis-pakha Elimelek, tegé ekeza ezoqám. Ngenek ezoqam gigiap kopoav ezoqám, neka ndego iz-akhaé.
2Yaq khøuwa nøme, Lut, ndugu Moab sævam, Naomi gumbo-ein, “No ambá khae-té qatønavɨ́n. Yaq bali khakhayakh ndigu, ezoqa tizuvatet, tæmǿpisám. Ezoqa nøme tanakh ndø̀nøgó, vønǿ-eīn.” Yaq Naomi gundu-ein, “Sǽ-pakha. Qanimáv. Vø̀qáv.”
3Yaq Lut tunøwáv ndǿgo, khae-te, bali khakhayakh vømø̄pisam, ndigu sasai ezoqam gi꞉qogavat, gi꞉zuvatat. Geté ndugu mè꞉-otevák av nqægo, nqanek khae Boaz-qā, ndego Elimelek-ge ekeza ezoqam.
4Ndugu ate av-té bali khakhayakh guipisumat, yaq Boaz tendowáv ndǿgo, Betliem vemiav-te, tegi sasai ezoqam khanakhanakh manqat vøzø̄-ein, “Yawe ndø̀goát zo namba.” Yaq ndigu sasai ezoqam gindu-einim, “Yawe zenda ndò꞉vé qo-te.”
5Yaq Boaz Lut gu-omet, yaq ndego ezoqam, sasai ezoqa gezø-kewagat, āv gembøebeváp nqǽgo, “Ndugu gekha mbasønakâm ndunduya?”
6Yaq ndego gendo-ein, “Ndugu Moab manqei-ak mbasønakám. Naomí namba me꞉geavún.
7Ngunuk no āv gunømbe-eín nqǽgo, ‘No ambá bali khakhayakh nopisamɨ́n, qogi sasai ezoqam ndi꞉zuvatet.’ Ngunuk qanaqanus-qape sasai gungaz atema ndakin, pusa-qase agé taeveáv. Khoev-qase-te ndøgo, khapémbá gumøqomɨn, nango é-vø̄sasaiɨn.”
8Yaq Boaz nqanek manqat ge-ewag, ndego Lut āv gembøe-eín nqǽgo, “Sǽ-pakha. Qotøndé-ewāg. Noqa manqat nqánek. Qo ezoqa nøme-qa khae-te ndø̀qa᷄v, bali khakhayakh voqomǿ-pisām. Geté sa nqánek, qoqógót, nogi sasai mbasønakheis namba.
9Gèzømeté, nogi sasai ezoqam. Bali av kini-qogavet, mbasønakheis até vøzøpáev, ndigu ndiløvønøvemet. No angana manqa mø̀ezø-løvuá. Qo matev-qase geqá-gonemák. Yaq qo ibøkha naq taqapap, ibøkha vø̀mø-íz ndøgo, angana giziøvemem.”
10Yaq Lut Boaz-qa manqat mbomambaqape gu-ewag, ndugu até gundigu, katuk gumø̀kuī, teqa megemege-te, sasa ndøkhafutav, kawa até manqei vømbō-khanaz. Yaq gumbo-ein, “No manqei vini-ák. Geté qo tanakh kandambá qoqonøgo.”
11Yaq Boaz gendo-ein, “No manqat ate ndægo mø̀e-ewág, ndøgo qogu qakhapuka-pakha-te matev mbomømboma ndoqombogo, yaq qævis vøndēnanim-a, atema ndakin. Qavøndipakha neka qakeza ezoqam-qa manqei mòqotøndo-iváv. Yaq qo ndakin nqánek qoqoyagé. Geté bugukhokhof niqa bawan qateqateáv.
12Qo Yawe yaq-fia ndø̀qagó, av qo matev eqeieqei qoqotego. Yaq-fia kandambá teqago, ndego Izlael ezoqam-ge Mbumbukiam, qo tøke-qa qoqotøndoqav te-te.”
13Yaq Lut gundu-ein, “Khanánqa. No ezoqam khapúmbá. Qogi sasai mbasønakheis mø̀ndømø-løvumbumím. Geté qo tøke kandambá nqoqonøgot. No khanakhanakh kandambá, qo nqanek manqat qoqonø-ein.”
14Yaq khøuwa muin, lou loge khøuwa qandap ndøgo, Boaz Lut tùmbøe-akhá, “Qotøndéqāv. Lou qólóg, neka lou yaf-te voqotú-afanām.” Yaq Lut Boaz-gi sasai ezoqam namba gi꞉qonav, Boaz bali lonqotøvap mbo-etoám. Gulouz, qambo-ewez, nøme sègeziváz.
15Yaq Lut lou gumulog, gu-itan neka sasai manqei-te nqawa guwav, Boaz ekeza sasai ezoqam manqa āv gezømbe-løvuá nqǽgo, “Ndugu mbasønakam mbøe-khafène᷄m. Até ndøgó-a, bali løvøtap ndi-abap, ndugu kopømbaqapé bali khakhayakh tupisumit.
16Geté bali løvøtap ndi-abap ndigu, nøme zó-ovobém, neka manqei-té qazonǿ-abømém. Yaq ndugu kopømbaqapé tupisam. Manqat mbo-eìni᷄m ta zapaya.”
17Yaq Lut bali khakhayakh gupisumat, até vømø̄khagus. Yaq bali nanga tag gukoqogimat ndøgo, andé kandambá gunqeitaz, ava-te. Ande āv 10 kilogrém ndægó.
18Yaq bali nanga gumokhopez, vemiav-te guqavan, zakhapuka-pakha gèmbozømét, gimbogoam. Yaq Lut bali lonqotøvap ndigu, khøuwa muin guizivaz, qambo-ewez, zakhapuka-pakha vømbō-etoam.

19Yaq Naomi gèmbøe-ogofám, bali nanga khape gimbøekhouwez, gumbobevap, “Nginik bali nanga gekha ezoqam-qâ khae-tē qoqó-pisumam? Yawe zenda ndò꞉vé, te-te ndego qo geqatøke.” Yaq Lut zakhapuka-pakha gumbo-ein, “No bali nanga qæpisumam, khae eve iz nqambógo, Boáz.”
20Yaq Naomi gundu-ein, “Yáiyé! Qanimav tantáv. Yawe zenda ndò꞉vé, Boaz-te. Manqa mbusa ndøgo, Yawe khandi ezoqam-te neka løvøte ezoqam-te geve, ni tini-kewagat, ndego oskia mbomataváp. Nande Boaz, nigi angana, ndigu gipakhaez, tigí ekeza ezoqám. Ezoqam av nde꞉go, Mozes-qa guguna manqat āv qane-eín nqǽgo: Sævam ndugu anganeam tembonanim, yaq anganeam-gi ekeza ezoqam yà bembo-tøkeé.”
21Yaq Lut gundu-ein, “No ndego manqat nøme mba nømbo-eín av nqægo, ‘Até vøgó, nqanek nogi sasai ezoqam namba, atema bali nanga viav bemø̄-navøem.’”
22Yaq Naomi ziwap-pakha gumbo-ein, “Nanda mbomá, qo tegi sasai mbasønakheis toqozø-pavat. Tiqa zita-te bali khakhayakh toqotøndó-pisumát. Geté qo khae vini-te toqomø-pisam, ezoqam andé matev vinivinimba vøqambé-matønømēm.”
23Yaq Lut ndǿgo tusasaitám, Boaz-gi sasai mbasønakheis-qa avønin-te, atema bali nanga neka wit nanga viav vømø̄-navøem. Yaq ndugu zakhapuka-pakhá namba me꞉yagám.