Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - RUTA

RUTA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nega ta, hahemaoro taudia ese tano e lohiaia negana ai, doe bada-hereana e vara. Una negana ai, Betelehem-iuda tauna ta mai adavana bona mai natuna mamaruanedia rarua ida edia hanua e toretania, Moab tanona ai eha noho.
2Una tau ladana na Elimelek; adavana ladana na Naomi; natuna mamaruanedia raruosi ladadia be Malon bona Kilion. Idia na Efrata taudia, Betelehem-iuda amo; Moab tanona ai e kau, unuseni ai e nohova.
3Bena Elimelek, Naomi adavana, unuseni ai e mase; una hahine mai natuna raruosi ida e noho hedoava.
4Idia raruosi ese Moab ulatodia rarua e adavadia; ta ladana be Oropa, ma ta ladana be Ruta. Edia headava murinai idia na unuseni ai e nohova ela bona laḡani gwauta e ore.
5Bena Malon bona Kilion raruosi e mase; sinadia na sibona e nohova, asi adavana bona asi natuna.
6Taunabunai, ia mai ravana hahinedia raruosi ida e heḡaegae, Moab bae toretania, hahine badana ena tano bae lou henia; badina be harina ienai vada e kau Moab ai, Iehova ese ena abi-hidi taudia vada e bogadia hisi, adia vada e henidia.
7Bena ena noho gabuna e rakatania, ia mai ravana raruosi ida, Iuda dalana a e raka ela.
8A Naomi ese ravana raruosi e haduadia, eto, Madi, sinamui edia ruma ba lou heni; Iehova ese baine hanamomui, umui ese mase taudia o hanamodiava bona lau vada o hanamogu heḡereḡerena;
9Iehova ese laga-ani baine henimui, adavamui matamatadia edia ruma ai. Bena e harahudia. Idia na e tai dikadika.
10Bena raruosi ese e haere henia, eto, Lasi, oi baia bamomu, emu bese taudia dekedia baitala.
11A Naomi eto, Ravagu e, a lou lao; ba bamogu anina be dahaka? Natugu haida ma baina havaradia, umui adavamui ai baela a?
12Ravagu e, a lou, emui dala ai baola; lau be vada name buruka, basina headava lou. A bama headava lou, hari ina hanuaboi bama headava, natugu mamaruanedia bama havaradia,
13umui boma haheauka noho ela bona idia taudia bema lo a? Boma noho vado idia daidiai a? Lasi, ravagu e. Ḡau tamona, lalogu eme hisihisi umui daimui ai, badina be Iehova ese vada e murigu.
14Ma e taitai louva; bena Oropa ese ravana e hatonia, a Ruta na se rakatania.
15Naomi eto, A itaia, bamomu ese ena bese taudia bona ena dirava vada e lou henidia; ia murinai ba raka.
16A Ruta eto, Basio haḡanigu, basioto baina rakatanimu; badina be oi baola gabuna lau danu bainala, bona oi ba noho gabuna lau danu baina noho; oiemu bese na lauegu bese ai bainela, bona oiemu Dirava na lauegu Dirava ai bainela;
17oi ba mase gabuna ai lau danu baina mase, unuseni ai bae gurigu. Ḡau ta ese basine hapararada, mase mo sibona; mauri ai baina rakatanimu, Iehova ese dava badana baine henigu, ma baine hametaua danu.
18Rava-bada hahinena ese e itaia, Ruta na lalona vada e ha-aukaia baine bamoa; bena ia na hereva ta se gwauraia.

19Taunabunai, raruosi e raka bou, ela bona Betelehem ai e kau. Betelehem ai e kau negana ai hanua taudia iboudiai e heau bou heau bou ema; bena hahine na eto, Ina na Naomi a?
20Ia na e haere henidia, eto, Ladagu basio hatoa Naomi; ba hatoa Mara; badina be Ḡaubada ena kara egu ai na idita.
21Mai ahugu nala, a Iehova ese ima kavakava vada e halougu. Dahaka dainai ladagu o hatoamu Naomi; a Iehova ese vada e hahemaoro henigu, bona Ḡaubada ese vada e hahisigu?
22Unuhetomana Naomi na Moab tanona amo e lou, ravana Ruta, hane Moab, danu ia ida. Bali iutuna e matamaia negana ai Betelehem ai e kau.