Text copied!
CopyCompare
Diossen joi jatíxonbi onanti joi - Rut

Rut 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ja Israelbo joni koshibaonres jato ikinna inontianra, ja main jatíbiain jawékiatinin ikana iki. Jatianra westíora joni Judá main iká Belénhainoa, jawetio basires Moab main jaai, jawen awin itan jawen bake rabéya kaa iki.
2Ja jonin janera iká iki Elimélec, jawen awinin jane iká iki Noemí, jatian jawen bake rabékan jane iká iki Mahlón betan Quelión. Jabora efrateo jonibo iká iki, ja iki Belénhainoabo iki iká. Ja Moabhain nokotaxa, jain jaai banékana iki.
3Ikaxbi iiti jawen bene Elimélec mawáketianra, Noemí jawen bake rabéyares baneta iki.
4Jaskara iitira jabo, rabé moabita ainbo betan wanokana iki; ja westíoran jane iká iki Orfa, wetsa iká iki Rut. Jatian jain jakana moa chonka baritia seneni kaaitianra,
5Mahlón betan Quelión mawata iki, jatianra Noemí moa bakeoma itan beneoma, jabichoshoko baneta iki.
6Wetsa netera Noemíman Ibon jawen jonibo noibaxon, Judáin moa jawékiatinin iti jenémaa, yoikanai Moabhainxon ninkata iki.
7Jatianra moa Judáin karibati shinanna iki, jaskataxa jawen babán ewaboya jainoax moa kaai pikota iki;
8ikaxbi bain kakinra jato yoia iki: —Banetax, maton xobonko botankanwe, maton tita betan iki. Ibon jatíbitian mato noibakin jakonhabanon, nokon bakeboyabi maton ea ikínkatitai keskáribiakin,
9jainxon mato jakiribi benomabanon, jaskatax mato jakon janon —akin jato aká iki. Jato jaskáa pekáora Noemíman moa kanoxon, jato betsó aká iki, ikaxbira ja ainbobo winia iki,
10jainxonra yoikana iki: —¡Noara kayamai! ¡Noara mibébi min main baneti kaai! —akin.
11Jabaon jaskáa, Noemíman jato teaa iki: —Botankanwe, nokon noi baban ewabó ¿Jaweakiki mato ebé kakasai? Enra iikaxonbi mato betan wanoti wetsa bakeati jisáma iki.
12Maton xobon moa banétankanwe. Ea jakiribi benoti ikaxbira, moa ea bebon yoxanhira iki, jawekeska ikax jan manáti japariketianra, nato yamébi benotaanan en jaweti bakeakeana iki,
13¿Matonmein aniai kaman, jabo betan benonoxon manakeana iki? ¿Matomein jabo manai benoyamakeana iki? Iamarakeanke, nokon bake ainbobó. Ibonra akonbireskin en masá teneti eki raana iki, ikaxbi nokonara iti iki, maton masá teneaitian oinnax, bebonbires masá shinanti jawéki —akin.
14Jaskáakin yoiara, jabo jakiribi winikana iki. Ja senentiainbira, jawen baban ewa Orfanin moa kanoxon betsó aká iki, ikaxbi Rut-ra jabébi baneta iki.
15Jatianra Noemíman yoia iki: —Oinwe, mia keskaribi nokon baban ewara, jawen main itan jawen diosboiba kaai banetai. Miaribi jabé katanwe —akin.
16Jatian Rutkan yoia iki: —¡Ea yokáyamawe mia jenenon ixon itan miibakeax ochónon ixon! Jaweranoki mia kaai, jainribira ea kati iki, jainoax jaweranoki mia jaai, jainribira ea jati iki. Min jonibora nokon joniribi iti iki, itan min Diossa nokon Diossibi iti iki.
17Jaweranoki mia mawatai, jainribira ea mawáti iki, itan jainribira ea miimeeti iki. ¡Abánon Ibo Diossen mia jeneketian, ea akonbireskin masá tenemakin, mawáxonparira en mia jeneti iki! —akin.
18Jatian Noemíman oinna, Rutkan jabé kanoxon akonkin shinanna iketianra, moa teaboreshamaa iki,

19jaskati kaaxa ja rabé, Belénhain kaman nokota iki. Ja Belénhain kaax nokóketianra, jatíbi jonibo anibiresi shinan rarokana iki. Ainbobora neskata iki: —¿Natoki Noemíma iki? —iki.
20Ikaxbi jan jato yoia iki: —Noemí akin ea moa janeyamakanwe; Mara akinkaya ea janekanwe, jatíbi atipana Diossenra ea akonbireskin jakonma shinanya imaa iki.
21Ea nenoax pikonontianra, ea jatíbia iká iki, ikaxbi ea rama joára kikin jawebioma iki, jaskara Ibo keena iketian. ¿Jaweatiki maton ea Noemí akin janeai, jatíbi atipana Ibon eki jakonmaaxon ea masá tenemaa ikenbi? —akin.
22Jaskatax Noemí, jawen baban ewa Rut moabita ainbo betan, Moab mainmeax Belénhain kaa iki. Jatianra ja Belénhainxon cebada tsekakin, peokanaitian nokókana iki.