Text copied!
CopyCompare
Deo Ele Posanga - Otnga Mugaeai

Otnga Mugaeai 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Idio ta gid eababa tiuot busa tanoeai, be tipopo gid gergeu taine.
2Be gid gergeu arangaranga ton Deo tigera gid eababa led gergeu taine toa matad kemikemi tau. Ta tisiosio gid ngan led kimnga ta tiuaioai gid.
3Idio ta Maron ikeo, “Gau nadol Tautaudig Tutui ga ila idio pagid panua ngan kadonga gid ga matad bibita. Be gid mambe danga sapaean tanoeai aea. Tota irangrang ngan nalongean Tautaudig Tutui ga idio pagid mole tau mao. Eine ga nalongean gid ga timamado irangrang ngan ad rai buno ede sangaul rua mon (120). Ga kus ta timate.”
4Ngan ado toaiua ga muriai ga ila, gid panua led tubnga kapeipei timamado tanoeai. Gid eine gergeu togid taine toa tieno toman ngan gid gergeu arangaranga ton Deo. Gid panua toa oa bebed ga urad kapeipei ngan kadonga naurata imata ede ga ede. Tota mugaeai oalud kapei.
5Be Maron igera kadonga sasat togid panua ngan tibur toa ngada oa iuot paeamao tau. Somisomi ado ga ado matad nanan danga papaeamao ga led kimnga papaeamao mon.
6Tota Maron ipul ilolo ta ikeo ga kemi oangga ikado gid eababa ga tiuot mao. Ta ilolo isat kapei.
7Tota Maron ikeo, “Gau ga napamukuru gid panua tanoeai toa mugaeai nakado gid ga tiuot. Eine ga napamukuru gid eababa ga masilau kapeipei ga gereirei ga gid man. Eine ngansa mugaeai nakado gid ga tiuot, be labone napul lolog ta nakeo ga kemi oangga nakado gid ga tiuot mao.”
8Be Maron ilolo marum ngan Noa.
9Noa aea titnga ga bedane: Noa ei eaba tutui. Be rabu ngan gid panua padengada ngan ado toaiua, ei ele idil eta paeamao mao. Noa ilalala toman ngan Deo ta somisomi inasnasi Deo ilinge.
10Noa ele gergeu tol, Siem ga Am ga Iapet.
11Be Deo igera panua padengada tanoeai led kadonga papaeamao tau. Ngan tibur toa ngada oa panua tangad balbal ta tipaparau.
12Ei imata inasnasi gid panua tanoeai ad be igera mambe gid eine panua papaeamao, ngansa gid toa ngada oa tisio edap kadonga paeamao aea.
13Tota Deo ikeo pan Noa bedane, “Gau ga napamukuru panua toa ngada ne tanoeai, ngansa tibur toa ngada ne iuon ngan led kadonga sasat ga paraunga sapaean. Ega, gau ga napaeabu ngan tano toa ne, ta gid ga tiduaea.
14Tota eao manta bada gid abei goper ta kado lem oaga kapei eta. Eao ga kado bobo etangada iloleai ta sama naraelo gadudunga ga gaot ngan.
15Eao ga kado lem oaga ga bedane: Oaga aea mamarae ga iuot sangalima sangaul rua leoa lima. Be aea babanga ga iuot sangaul ede leoa rua aea mana. Be ipao gadae ga isulug, eine ga iuot leoa lima leoa rua aea mana.
16Eao ga kado aea udud. Be oangga did, kado ga ila tung ngan oaga aea udud mao. Be eao manta tal aea batanga kauteta gadae ngan para ta irangrang ngan oaga ilolo meremere. Be gadudunga, kado aea patanonga tol, ede gadae, ede rabu, be ede pade gadio. Ta kado aea atama ede ikarkareai.
17“Ega, gau ga nakado oanga kapei ga iuot tanoeai. Eine ga ipaeabu ngan danga toa ngada ne matad bibita ga timate.
18Be gau ga narau posanga toman ngan eao ta loloda kelede. Ta gimirua adaoam ga adudunga oagaeai toman ngan lemi gergeu tol ga adadaoad.

19Ta eao ga bada masilau ruangada imata ede ga ede ta tidudunga oagaeai, ede aranga, ede taine. Toa bedaoa ta irangrang ngan timate mao.
20Gid man imata ede ga ede ruangada, ga masilau kapeipei ga gereirei imata ede ga ede ruangada, gid ga tinam pago ta tidudunga oagaeai toman ngan eao ta irangrang ngan timate mao.
21Be eao manta bada annga imata ede ga ede ta nonoi oagaeai, ta iman gid masilau ga man ad ga gimi ami.”
22Io, Noa ikado danga toa ngada oa mambe Deo ikeo pan ngan.