Text copied!
CopyCompare
Nan kalin Apo Dios - Genesis

Genesis 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isnan inmangsaangsanan nan takho ya naiwalasancha isnan olay entona isnan lofong, angsan nan cha naiyanak ay fabfafai.
2Ya ket wad-ay cha nan nalpo id chaya ay nangila ay kalal-ayad nan fabfafain si fakinlolota, sa cha't nenpili is inasawacha.
3Osto ay siya chi kinwanin et Dios Apo, “Ad-ik ipalofos ay sa matakho is engkhana nan takho, tay takho cha yangkhay et matey cha ay matey. At ad-i enlafes is sinkhasot ya chwan poo nan tawencha.”
4Issan chey ay timpo ya olay isnan cha kayet naitoptop ay tawen ay cha nar-os, wad-ay cha nan at-atakchag ay takho ay an-ak nan fabfafain si fakinlolota isnan nalpo id chaya. Chaicha nan kafibfikasan ya machamchamag ay takho id sangad-om.
5Isnan nangil-an Dios Apo ay maid paat khawis ay takho isnan lota ya ngaag yangkhay nan semsemken ya pangkhepcha,
6chadlos ay ensakit nan semekna ya nenfafawi ay nangaeb ya nangipatee ken chaicha isnan lota.
7Sa na't kanan, “Amasek nan takho ay winad-ayko ta mamaid cha isnan lota, ya itapik nan enkik-iwi ya entat-ayaw, tay enfafawi ak ay nangaeb ken chaicha.”
8Kecheng magtek yangkhay si Noe is nalaychan Dios Apo.
9Idwani siya na nan kaokhochan Noe. Tolo nan an-ak Noe ay cha Sem, Ham ya si Jafet. Siya nan takho ay nalenteg ya maid naknakwaniyana issan timpona, ya kad-in naiyornos ken Apo Dios.
11Ngem am-in nan tapina ay takho et ngaag cha isnan sakhang Apo Dios ya kholo yangkhay nan kwacha isnan olay entona ay kawadcha.
12Inoschongan Apo Dios nan lota ya chey, nafang-es nan semek nan am-in ay takho, tay chad-ama ay ngaag ay ik-ikkancha.
13Sa et kanan Apo Dios ken Noe, “Sinmekko ay amasen ay amasen nan am-in ay takho, tay kholo yangkhay nan wad-ay ken chaicha isnan olay entona ay kawadcha. Nay et pakawasek tet-ewa chaicha ya nan am-in ay wad-ay isnan lota.
14Khomaeb ka is chakchakowag ay fangka isnan khawis ya pasig saeng. Kwartokwartowem ya ispartowam isnan chaem ya falana.
15Siya na nan angnem ay mangaeb: Khab-em is sinkhasot ya tolon poo ya tolo ay mitro nan kaanchona, ya chwan poo ya chwa ay mitro nan kalawana, sa et sinpoo ya tolo ay mitro nan katakchagna.
16Atepam ya khab-em is khedwan si esa'y mitro nan enfet-akan nan chingching isnan atepna. Khomaeb ka is eneb is kasikigna ya khomaeb ka is ikadwa ya ikatlo ay grado.
17Siya chi nan angnem tay chey, at posngek nan lota ta mapakawas nan am-in ay matatakho. At matey am-iam-in nan olay ngag sisa ay matatakho isnan lota.
18Ngem siya na nan kanak ay entolakhanta: Somkhep kayo is kafangka, sik-a, si asawam, nan an-akmo ya iinnapom.
19Omiskhep kayo akhes is sin-as-asaswa isnan am-in ay ilan si enkik-iwi, manad-alan, enkadkachap paymo enkodkochong, ya am-in ay ilan si entat-ayaw, ta matakho cha.

21En-ipenpen kayo akhes is kafangka si isyangkhay sisa ay makakan ya nan kanen nan enkik-iwi.”
22Et siya chi ya inangnen Noe am-in nan infilin Apo Dios ken siya.