Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Gesese

Gesese 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tatao se hetubu se gamagari ariri tanoubu potana eai, eo nanatudiyao sisine se labasidi,
2abo Eaubada nanatunayao tatao se italau sisine wa aridi eai tatao nanatudiyao se itadi adi ao se lolo; abo headi se abidi monediyao, esa esa ena hinehineri eai.
3Abo GUIAU i ene, “Earuagu taba nige i haiabi da’oi tau nuana eai, ia buluma, ena asubena abo se lau borimai handere esega eo tau‐esega‐i‐mate.”
4Tatao lailaidi tanoubu eai ma miadi nei asubenadi eai ne, huia ne murina eai hinage, Eaubada nanatunayao wa, huia eai ne se laulau tatao nanatudiyao sisine aridi eai, isi abo nanatudiyao se labasidi. Teina tatao ta tatao adiadidiridi ede mumuga eai, eo tatao wasadi se lai.
5GUIAU tau ena abi baaea tanoubu eai ie ita i lai ariri, eo nuaboeana eai ena itaitasipo eo ena nuanuatu se baaea mo, huia gamagari,
6GUIAU tau i hetubu tanoubu eai wa i nuadubuei, eo nuana i heamamna aririei.
7Abo GUIAU i ene, “Tau ea hetubu wa abo ea saugabaei tanoubu potana eai, tau eo suisui eo ginauri se daladalausi eo malagaibu manudi, hede nuagu i baaea ea hetubudi wa.”
8Na GUIAU matana eai Noa iabom arinai i nualoloei.
9Noa wa isina ede ina. Noa tau laulau duduraina, isina boeana eai iabom nige giruna; Noa maena Eaubada se laulau esega.
10Eo Noa nanatunayao haiona, Sema, Hama eo Iapeta.
11Tanoubu Eaubada matana eai i posa ariri, eo manamanabara i monau.
12Eaubada tanoubu ie ita, hede ie posa, paana buluma gamagari edi dobila se hebaaea’o tanoubu eai.
13Abo Eaubada Noa arinai ie riba, i ene, “Nuagu bena buluma gamagari ea helautomdi; paana isi debadi eai manamanabara tanoubu i monau; besi, maedi tanoubu abo ea hebaaeadi.
14Oa bena ake enam u ginauri, gopa oeagina eai, aroarona u biliutu’utusidi, murimurina eai eo arona eai tar arinai u aibadini.
15Teina doha abo em abiabina; ake wa lohana bena kubita handere haiona; magagana bena kubita tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi, eo dedeana saena kubita tau‐esega‐i‐mate saudoudoi.
16Atohina eai tomlapaina abo u ginauri, kubita esega ewana eai u heohi; ake dedeana eai abo gudana u tore; eo matuna esau ubu eai, ewana eai isi helabuina eo hehaionana.
17Paana u ita, eau abo dibori utu’utu lailaididigana ea leama tanoubu eai ta, buluma maudoina arinai abo ea hebaaeadi, saha eo saha mauri eawasina aridi eai, galewa ubuna eai, ginauri gamagari tanoubu potana eai abo se mate.
18Na oa mo arim eai egu aigora abo ea hetoro; oa abo u awasaema ake arona eai, oa eo nanatumyao tatao wa, eo monem, eo nanatumyao monediyao maemyao.

19Eo ginauri maumauridi, buluma udoi udoi, labui to labui abo u ledima ake arona eai, maemyao au mauri, isi abo tamoana eo bawesina.
20Manudi hinage, adi ao udoi udoi eai, suisui adi ao udoi udoi eai, lie udoi udoi, labui to labui, abo u heawasedima, mauridi bena u sogohidi.
21Aiai udoi udoi se aiaidi, hinage adi.”
22Noa teina i ginauri; riba maudoina Eaubada i ribahasahasai wa, i ginauri heohidi.