Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Vuivuni

Vuivuni 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mi tana bona na lei tinoni tara mina mara totolo, mara sepalaghi tana maramana, mara suvuraghara mara subo na lei vaivine,
2na lei dalena na mane God tara vaevanera na lei vaivine matakage tana lei vata ni tinoni raini. Mara liona na taulaghi itadira, ge ra lavira rahei tara liona.
3Keri ge Yahweh te bosa, “Tu mua lubatia na tarungagu, te vahera na vola, ke kabu kolura na lei tinoni ke va me vaa, na pukuna gaira na tinoni vamua. Te vuivuni taeni, gaira kara ghahara ke mua vulea sakai hangalatu rua hangavulu (120) na niuludira.”
4Tana lei bongi kiri, mi murina ghua, na lei mumutabu, tara holora nira “Nephilim,” kara ghahara tana maramana. Raini na vaivaridira rana lei dalena God tara taudira na lei tinoni vaivine. Gaira na lei malaghai laga ta rongovira tana lei tutugu haulaghi.
5Ma Yahweh te righia didira na tangohahi na lei tinoni, mana ghanaghanadira te tangohahi talau.
6Ma Yahweh te dikalio sule me rusu na tobana, na pukuna gaia te gonira rana vure tana maramana.
7Keri ke, Yahweh te bosa, “Inau ku taghalaghi ni sokora na lei tinoni tu gonira. Eo, mi nau ku taghalaghinira na lei maumanu mana lei manu ghua. Mi nau tu dikalio sule ngangata na pukuna tu gonira.”
8Hauva, Yahweh te righi togotogoa Noah.
9Aeni na vuivuni ni tutuguna Noah ma nina binaboli. Noah na tinoni maemane mete uto ngangata. Taho siki sakai te vola tana bongina ke bosaa siki huruhuru vania, na pukuna Noah te taonia God, me sakai sonikolu itatana.
10Noah te loghora ra tolu na dalena - Shem, Ham ma Japheth.
11Hauva, na lei tinoni keha tana maramana tara liliu ni dika tana matana God. Gaira te vonughira na liodika mana veilaulabui.
12Ma God te dikalio ngangata tana bona te vatogha na maramana, na pukuna rana vure tara gonighi na lei totobo dika haia.
13Keri ge God te bosa vania Noah, “Inau tu liona na taghalaghiniana na lei totobo vola tana maramana, na pukuna na maramana te saopoa tua na dika nia raini. Eo, ku durake sokora tana maramana.
14Saria na vaka ke vanigho ighoe ma nimua na binaboli, nia na ghai te ngasi. Ko gonighi na lei voki lokana, mo ko tita na vaka ilokana mana murina.
15Mo ko gonia ke vagha na darona vitu hangavulu lima (75) na ghoto, mana volapana ke, hangavulu rua mana levu (12.5) ni ghoto, mana datona ke, vitu mana levu (7.5) ni ghoto.
16Ko gonighi na vouvotuna na vaka, mo ko nea sakai na louloghu ni lima na datona ighobu. Mo ko talui ra tolu na lavata i lokana na vaka, sakai pari ke, me ruani tana ghobuna me toluni ikoukou, mo ko talua na mataula tana sakai na levuna na vaka.
17Mo ko rongo uto mai! Inau ku saopoa nia na lualua na maramana udolu, me ke taghalaghinighi na lei totobo vola soko. Eo, na lei totobo vola soko tana maramana kara mate.
18Hauva, mi nau ku gonia nigua na baubahu itamua, ighoe mana taumu, mana lei dalemu mana taudira, kau haghe tana vaka, ge kau vola.

19Mo ko lavira mai ghua tana vaka sopa rua na lei vata ni totobo vola, mane mana vaivine, ge kara kabu ma kara vola kolugho.
20Eo, erua na lei vata ni manu, mana lei maumanu sule mana pile kara mai tamua, ge kara vola.
21Mo ko lavighi na lei vata ni vanga tana vaka vanigho ighoe ma nimua na binaboli mana lei maumanu mana lei manu.
22Ma Noah te goni soko na lei totobo God te vetena nia.