Text copied!
CopyCompare
Djinang Bible - Ngurrununggaḻ bilidjirri

Ngurrununggaḻ bilidjirri 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manymak. Ngunukiṉingi Nuwang bilidjirri, yulpilingir djani mala djin buny kirinyi galbiwili, marrga yul mala djin nyininy kirinyi galbi, wurpirri wurpirri gurrbuwi. Ga miyilkpili djani djal maḻimaḻingpili mirrpmi.
2Manymak. Godang djamagiṉpilingir wugiḻipilingir, djiny djin nyangiṉi ngunugirri miyilkpili djal maḻimaḻingpili, ga djina djin djalngdjiniban. Marrga miri ngunungi djina djin djalngny kiriny, djiny djin marriny kirinyban.
3Girri God Yaway inydji wanginban, “Ngirrar marrdji ingki djiny irr watjarrdji giri marngiri bintji giri ngurrguma yulpilinginyi. Miri ingki djiny irr ṉamkaṯdjingil giri yulpilinginyi, gima miri djani yarim djin galngipili. Ngarri djiny irr gung marri warrangguwili guṉmal ga rarranydjarr (120 years) marrga inydjin birrindjingilgi miri gadjigarr djunupa djin gurrpigi.”
4Manymak, ngunukiṉing Nipilim bapurrurr mala djin birraldjini djiḻi gurrbi munganmirri, miri mirrpm giḻiwiḻipili yulpili. Miri rirringir ngunungir girri Godang djamagiṉingir wugiḻipilingir djiny djin djamirrdjini miyilkpili, marrga ngunungiri yidjipilpili djina djin bungtjny kiriny, ngunukiṉingban djani birraldjiniban ngunukuma Nipilim bapurrurr. Ga rirringir ngunungir girri djin walkiri djamini kiriny yarim yalkuy, ga miri nguṉitjini mala djani yagirr wanapili mala buḻaḻkitjpi mala, bilapilang.
5Manymak, nyani Gunydjirrar djiny nyangiṉi yulpilinginyi miri djin ginginy girinyi mirkngpili, miri bininy kiriny ngurrguma miri gadjigarr mirkuṉu djin gurrpini girinyi.
6Girri nyani djina nguy giṉirgiṉdjini gima djani djin gurrpini gadjigarr mirkngi, marrga mirrpm nyani nguy wargugudjiniban.
7Ga Yaway inydji wangini, “Gurrbi mungan irr garrkuḻukdjigi miri yulpili bukmaknginyi irr djingirgiban, mir yul, maypal, walinyakiṉing, ga waykiṉing, djiny irr djingirgi mala bukmak, gima djinarr nguy mirgidjini miri ngurrwakng djiny irr djamadjili.”
8Ban nganngangi ngunung yul Nuwa, nyani God Yaway inga marr bulanggitjdjini.
9Djiningi Nuwang walkirwilingim yagirrpili djini, Djim, Yam, ga Djapit. Ngunukuma yul Nuwa nyani djuburr djunupa nyininy girinyi ngunukiṉing nyanngang bilidjirri. Nyani yarṯi nyany girinyi Godnyi, miri djuburr garray girinyi.
11Ban nyibiwili yulpili djani nguy midjirrgiṉpili milmirri Godar. Miri djiḻi gurrbi munatjamirri bukmak djin nyininy girinyi rumnyirringi buṯilnyirringi.
12Ga nyani Gunydjirrar djiny nyangiṉiban miri nyaliki djin murkuny giriny gadjigarr djina, gima bukmak yul mala gadjigarr ngurrum djina wiḻdjili.
13Manymak, nyani God inga wangini Nuwagi, “Djinimirri irr gingini, bukmak mirgipili djiny irr djingirgiban, gima djanngapibingir djin mirgidjiniban bukmak mala. Marrga ngidjirrkngban djiny irr buwayaknyirdjigiban bubalikiṉinginyi, miri yulpili ga gurrbi mungan.
14Nyuni ngurr yirrpigiban djamadjigiban mitjiyang wana bukuḻumbak, ga manymakdjigi djunggili manymakdji. Ga ṉambiḏi nyuni mutjpinigi guḻmung rarrmaḻi rarrmaḻipm, girri galanyindji nyuni ngamirrgi ṉambiḏi ga gar gurryili.
15Miri djinimirri nyuni mutjpinigi ngunung mitjiyang. Giḻiwiḻing nyuni djamadjigi miri 150 inydji bala ngurri, ga budjirri mal giri 25 inydji bala ngurri, ga ṉamili djining djaka miri gurrtji wurpmi giḻiwiḻing.
16Ga milak yirrpi kiri raymirrpmi ngidjirrkng ṉami, ga djabigi yirrpigi baṉim ḻurrkinmirri, ga warrngguwili biḻibiḻigili djarrpiṉdjingilgi ṉambiḏi. Miri bilapilang nyuni djamadjigi ngunung.
17Ban ngirrangi, ngidjirrkngban gapi wana ngarri yani bapiḻi gurrbili munatjali, marrga irr buwayaknyirdjigi bubalikiṉinginyi ngalwartjinakiṉing mala, bukmakban irr djingirgi djiḻi gurrbi munganmirri.
18Bil ngilidjarki ngarri lidjarr yirrpigiban murr randinirbi, marrga lidjny irr wanngidjnyirdjigi, mir warray lidji ragi mitjiyangili, nyunibi, ga nyungung nyanimngim, ga walkirwilingim inma djin ragi, ga walkirgiranguw nyanimwilingim djina djin ragi girri.
19Ga guyumban wurpi wurpi mala maypal djiny gangban nyunguli ngunyili mitjiyangili, biling bingili biling bingili biliny gang maypal yul ga miyilk giḻiwiḻim.

20Miri wurpi wurpi mala bubalikiṉing nyuni kurtjigi, waykiṉing, ṉukiṉing, ga walinyakiṉing, bingili nyunguli bil ragi marrga wanngi bil nyinidji nguḻi.
21Ga wali djina lidji kurtjigi rarrmaḻi rarrmaḻipm ga ngilidjang girrgima,” bindjin God inga wangini Nuwagi.
22Girri Nuwa butjirgiṉdjiniban, nyani djamadjiliban yarim miri Goddji inga yan kungili.