Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Genesis

Genesis 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Idi siya di, inmad-ado di ipogaw sinan daga yan inmad-ado abe din anak da ay babai.
2Idi inilan di anan-ak di Diyos din kinabasang di babbabai ay sana, nanpili das layden da ay asawaen.
3Asi et kanan Diyos, “Adi anosan din Ispiritok san iyat di ipogaw ay eng-enggana, tan owat dan ipogaw dedan, isonga mo emey di sin-gasot ya dowanpo ay tawen, pap-engek din panbiyagan das nan daga.”
4Sin siya di ay timpo ay nandaagan di anan-ak di Diyos ya din inasawa da ay babbabai yan sin omon-onod ay tawen abe, say binmelaan di ipogaw ay palalo ay dadakke. Din ipogaw ay sana et ad-adoy naidaddad-at ay maipanggep sin inam-amag da ed nabaon.
5Idi inilan Diyos ay palalo ay lawlawa di am-amagen di ipogaw ya lawa abe di nemnemnemen das kankanayon,
6mansakit di nemnem na yan manbabbabawi ay namarsuas ipogaw sinan daga.
7Yan kanana, “Dosaek din ipogaw ay sana ay pinarsuak, pati din animal ya titit, ta maga di mabay-an isnan labaw di daga, tan nay et ay manbabawiak ay namarsua en daida.”
8Ngem napnek pay si Diyos en Noe.
9Naey di dad-at ay maipanggep en sisya. Waday toloy anak Noe ay lalaki ay da Sem en Ham ya si Jafet. Sin doy ay timpo, eng-enggay na si nalinteg ay ipogaw ay magay nankolangana. Siged abe di pakikadkadwaana en Diyos.
11Mo din odom pay ay ipogaw, peteg ay lawa di ogali da sin pangilan Diyos yan masepsep ay mandinadael da.
12Idi inilan Diyos ay pag lawa di am-amagen di ipogaw,
13kanana en Noe, “Ninemnem ko ay gedngan di biyag di am-in ay ipogaw, tan enggay napno nan lobong si lawa ay inam-amag da. Awni et dadlonak dosaen daida pati din lobong.
14Man-amag ka ngarud si dakdake ay daong ono bapor ay ad-adoy kowarto na. Makneg ay tabla di iamag mo. Asi ka allidan si niket sin nanbinas-il.
15Din kadakdake na pay et 450 ay piya di kaando na, 75 ay piya di kaannawa na, ya 45 ay piya di kakayang na.
16Amagem si toloy galado yan atpam ya taangam si 18 ay polgada. Man-amag ka abes pantew sin dingding na.
17Say iyat mo di, tan awni et lebngek din lobong et matey am-in di waday leng-ag na sin labaw di daga.
18Ngem mo sik-a pay, waday ikarik en sik-a. Mo makdeng din daong ay sana, senggep kayo ay sin-asawa pati din an-ak yo ya din as-awa da.
19Ipasgep yo abe di manparis sin am-in ay kalasin di animal ya mantaytayaw, pati manbodbodos ya mankodkodap, ta way iyat da ay matago.

21Man-olnong kayo abe si am-in ay kalasin di makan et ipenpen yo sin daong ta way kanen yo ya kanen aben di animal ya titit ay sana.”
22Siya sa di inbilin Diyos en Noe, et tinongpal na am-in.