Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - GENESE

GENESE 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nega vada e gini dae taunimanima vada e hutuma tanobada ai, natudia hahinedia danu vada e havaradia.
2Bena Dirava natuna verina ese taunimanima natudia hahinedia e itadia, i'itadia, nanamo; bena e ura henidia ulatodia na e adavadia.
3Bena Iehova eto, Lau laumagu na taunimanima lalodiai basine noho hanaihanai, badina be idia na hidio kavakava mo: edia mauri laḡanidia bae sinahu-ta ruahui hona.
4Una dinadia ai taunimanima ḡaḡau-babadadia tanobada ai e nohova. Dirava natuna verina ese taunimanima natudia hahinedia e adavadia negadia ai na natudia e havaradia: unu na taunimanima ḡaḡau-babadadia nega gunadia ai e nohova; sivaraidia danu babada.
5Iehova ese taunimanima edia kara havara e itaia, vada e bada herea tanobada ai, edia lalo-hadai iboudiai danu didika.
6Bena Iehova e helalo, taunimanima e havaradia tanobada ai dainai; lalona e hisihisi danu.
7Bena Iehova eto, Taunimanima, na karaia ḡauna, na tanobada kopina amo baina abia oho; oibe, taunimanima bona boroma bona tano ai e raumu ḡaudia bona atai manudia danu; badina be na helalomu, na havaridia dainai.
8A Noa be Iehova ese e lalo namo heniava.
9Noa sivaraina binai: Noa na kara maoromaoro tauna, ena uru ai e kara namo ḡuḡuruva. Ia na Dirava ida e havamo heheniva.
10Noa ese natuna mamaruanedia tatoi e havaradia: Sem bona Ham bona Iafet.
11Tanobada na dika, Dirava vairanai: tanobada idoinai daḡedaḡe ai e honu honu dae.
12Dirava ese tanobada e itaia, vada e dika rohoroho; badina be taunimanima iboudiai ese edia kara vada e hadika tanobada ai.
13Bena Dirava ese Noa e hereva henia, eto, Mauri ḡaudia iboudiai dokodia be lau vairagu ai vada eme kau; badina be idia daidiai tanobada na daḡedaḡe ai veda eme honu honu dae, taunabunai, lau ese baina habuadia tari tanobada ai.
14A oi na sida audia amo lagatoi auta ba karaia; ia lalonai daiutu ba kara; bona lalona bona murina ba demadia ahu.
15Ini ba karaia toma: latana na roha hitu-ahui ima; lababana roha gwauta-rua mai kahana; bona harana ena lata na roha hitu mai kahana.
16Gaba-maurana ba karaia, ena dobu roha kahana mo; iduara danu ba karaia ohena ai, ere danu bae toi, ta henu ai, ma ta ia daenai, ma ihatoina danu iharuana daenai.
17Badina be lau e e utu-utu badana tanobada baina ha-utua dae, mauri ḡaudia iboudiai guba henuna amo ihabua-taridia; ḡau iboudiai tanobada ai do bae mase ore.
18A taravagu oiemu ai baina atua, baina hamomokania; oi ma lagatoi ai ba gui, oi bona natumu bona adavamu bona ravamu hahinedia.

19Mauri ḡaudia iboudiai idau-idau rua amo lagatoi ai ba hakaudia vareai, idia danu bae mauri; maruane ta, hahine ta, unu bavabidia toma.
20Manu idau-idau, boromakau idau-idau, tano ai e raumu ḡaudia idau-idau, rua rua amo bae vasi, vada bae mauri.
21Aniani ḡaudia idau-idau iboudiai danu bavabi kau, oiamu bona idia adia.
22Bena Noa na unu e kara toma, Dirava ese e haduaia heḡereḡerena.