Text copied!
CopyCompare
Miamum; Nan Adzera - Miamun

Miamun 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gubuʼ garam gar yusan da dzaraŋan mpada saŋʼa intap santan da rima narun ruas finam yusan,
2da Anutu narun rusan itsaŋan garam intap narun rusan finam igi mara rifirif ruŋgan aŋu da iyu isu i finin rusan isaŋʼ maraŋgan aridagin.
3Da Yawe itsaŋan da ini ibiani, “Dzi nifu pauʼ gaŋʼ marantaʼan wasaŋʼ i miŋʼa da garam gar ntiŋan u, i ribaraŋan garam gar intap aŋu. Da gan udzufan mpadan wasaŋʼ i fayusa 120 u.”
4Miŋʼa gubuʼ igi da yaba badan da garam yiŋʼa maraurun tsiraʼ tsiraʼ biŋan impai intap. Garam igi Anutu narun rusan rima da sagat intap. Ribigi garam ŋifa ŋants nidzun da miamun biŋan ugu.
5Da Yawe itsaŋan garam gar santan i naŋgan maisan naŋan da maran fura nam maisan nidzun aŋu bida nam bini isu gudzufugun i ribaraŋan.
6Da Yawe nugun ibarabin nidzun biŋan aŋu da maran ifur, “Dzi damami tipa garam gar mpada intap da madadaum.”
7Ibinigi da araŋan ini, “Dzi buŋʼ asiat garam gar santan dzi taŋindan rai sinuŋʼ intap, garam gar da apu marantaʼan santan mpada intap da dzufan. Dzi waŋuŋʼ ibarabin i dzi taŋin ribaraŋan.”
8Da bitsintaʼ Yawe nugun inuf i Noa aŋu.
9Noa nangan ani. Noa runtaʼ garam rururuŋan imiŋʼ wasaʼ i garam santan da gan gubuʼ gan mpadan da garam watsaŋa sanab asub maŋan wayab i araŋan, da araŋan itsuwir Anutu i sanaban mararam.
10Noa irim narun rusan iruʼ da bits: Sem da Ham da Yafet.
11Garam intap santan naŋgan maisan naŋan isu mais imiŋʼ Anutu maraŋgan. Da nam isa ruan idasaŋʼ isaŋʼ intap santan garam mpada gin.
12Anutu irarab intap da itsaŋan nam maisan tsiraʼ suda gudzufugun i garam gar da taŋinda sanab bini rai.
13Ibinigi da Anutu ini da Noa ibiani, “Dzi maraŋʼ ifur i siata garam gar santan rai, i ribaraŋan isu gudzu uris i ruan iyus. Hai, nan nidzun! Dzi buŋʼ asiat garam gar da nam santan miŋʼa intap nampruʼ.
14Ibinigi da watip madzuŋ i ruŋgam i gai riniurun bini, da wasi kolta i wasaʼ da manaʼ. Da watip madzuŋ igi guntiʼ gan nasaŋʼ 140 mitas da maradza gan 23 mitas da yaban gan 14 mitas. Warim i gudzun sib da warim paŋʼ wasaʼ i gudzun da riŋampa gan nasaŋʼ 45 sentimitas. Wais tiriaŋ farab nasaŋʼ iruʼ da bits, maŋa waraŋʼ da wasaʼ da waguŋʼ. Da wais mumai igi wasaʼ farab farab in i apu mpada gin. Da warim muantsi namiŋʼ i riŋampa gan.
17Dzi buŋʼ ataŋin mpui tsiraʼ nawaʼ intap i isa nam marantaʼan sib aŋu funub. Da nam sib aŋu miŋʼa intap buŋʼ amamp.
18Da bitsintaʼ dzi buŋʼ autus i nan utusa i ruan gin da agu. Nabiani, warut finiŋgam da narum rusam da gan finin rusan nataŋʼ madzuŋ.
19Da apu santan marantaʼan mara maran sib aŋu iruʼrun, arapuʼ da rinan, naba da agu da nataŋʼ madzuŋ nampruʼ i mpada marataʼ.
21Wayu nam gadan mara maran santan da waufum nasaŋʼ i agam da apu santan i gadan.”

22Noa inaŋ nam sib aŋu isaŋʼ Anutu nangan nidan da araŋan.