Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Genesis

Genesis 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miabot ang panahon nga ang katawhan midaghan sa kalibotan ug nanganak sila ug mga babaye,
2nakita sa mga anak sa Dios nga maanyag ang mga babayeng anak sa mga tawo. Ilaha kining gikuha ug gihimo nga mga asawa, bisan kinsa kanila nga ilang napili.
3Si Yahweh miingon, “Ang akong espiritu dili magpabilin sa katawhan hangtod sa kahangtoran, tungod kay sila mga unod. Mabuhi sila sulod sa 120 ka tuig.”
4Niadtong mga panahona adunay mga higante sa kalibotan, ug bisan sa sunod nga panahon. Nahitabo kini sa dihang giminyoan sa mga anak sa Dios ang mga anak nga babaye sa mga tawo, ug nakabaton sila ug mga anak kanila. Mao kini ang mga kusgan nga mga tawo kaniadto, mga tawong bantogan.
5Nakita ni Yahweh nga dako ang pagkadaotan sa tawo diha sa kalibotan, ug ang matag tinguha sa hunahuna sa ilang mga kasingkasing nagpadayon nga daotan.
6Nagbasol si Yahweh nga gibuhat niya ang tawo sa kalibotan, ug nakapasubo kini sa iyang kasingkasing.
7Unya si Yahweh miingon, “Pagalaglagon ko ang katawhan nga akong gibuhat gikan sa ibabaw sa kalibotan; ang katawhan ug ang dagkong mga mananap, ang mga nagakamang nga mga mananap ug ang mga langgam sa kalangitan, kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila.”
8Apan si Noe nakakaplag ug pabor sa atubangan ni Yahweh.
9Mao kini ang mga panghitabo nga may kalabotan kang Noe. Si Noe usa ka matarong nga tawo, ug wala siya'y sala taliwala sa mga tawo sa iyang kapanahonan. Si Noe naglakaw uban sa Dios.
10Si Noe nahimong amahan sa tulo ka anak nga mga lalaki: si Sem, si Ham, ug si Jafet.
11Ang kalibotan hugaw na sa atubangan sa Dios, ug napuno kini sa pagkadaotan.
12Nakita sa Dios ang kalibotan; tan-awa, hugaw na kini, kay gihugawan sa tanang unod ang ilang paggawi sa kalibotan.
13Ang Dios miingon kang Noe, “Akong nakita nga panahon na nga tapuson ang tanang unod, kay napuno sa pagkamapintas ang kalibotan pinaagi kanila. Tinuod gayod, laglagon ko sila uban ang kalibotan.
14Pagbuhat ug arka nga gikan sa kahoy nga cipros alang sa imong kaugalingon. Paghimo ug mga lawak sa arka, buliti kini ug alkitran sa sulod ug sa gawas.
15Ingon niini ang imong pagabuhaton: ang katas-on sa arka mokabat ug 300 ka kubiko, 50 ka kubiko ang gilapdon, ug 30 ka kubiko ang kahabugon.
16Pagbuhat ug atop alang sa arka, ug humana kini sa usa ka kubiko gikan sa taas sa kilid niini. Pagbutang ug pultahan sa kilid sa arka ug buhati kini ug pinakaubos, ikaduha, ug ikatulo nga andana.
17Paminaw, padad-an ko ug dakong lunop sa tubig ang kalibotan, aron laglagon ang tanang unod nga adunay gininhawa sa kinabuhi ilalom sa kalangitan. Mangamatay ang tanan nga anaa sa kalibotan.
18Apan pagabuhaton ko ang akong saad diha kanimo. Mosulod ka sa arka, ikaw, ug ang imong mga anak nga lalaki, ug ang imong asawa, ug ang mga asawa sa imong mga anak nga lalaki.

19Sa matag buhing binuhat sa tanang unod, kinahanglan nga magdala ka ug tinagduha sa matag matang ngadto sa arka, aron mabuhi sila uban kanimo, laki ug baye.
20Sa mga langgam sumala sa ilang matang, ug ang matag matang sa dagko nga mga mananap, sa matag matang sa mananap nga nagakamang sa yuta, tinagduha sa nagkadaiyang matang ang mokuyog kanimo, aron mabuhi sila.
21Pagtigom ug matag matang sa pagkaon ug tipigi kini, aron aduna kamoy makaon lakip na sila.”
22Busa gibuhat kini ni Noe. Sumala sa tanan nga gimando kaniya sa Dios, iya kining gibuhat.