Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Dunuɲa Fɔlɔna

Dunuɲa Fɔlɔna 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muxune wuya fɔlɔ bɔxɔn fari waxatin naxan yi, e yi dii tɛmɛne bari.
2Daɲɔxɔn naxanye fata Ala konna ra, na ndee yi yabu dii tɛmɛne ra, bayo e tofan. E yi ndee yɛ matongo, e yi e findi e ɲaxanle ra.
3Na xanbi ra, Alatala yi a fala, a naxa, “N mi tinɲɛ n ma Niin xa bu adaman fatini habadan, bayo daliseen na a ra. A mi danguma ɲɛɛ kɛmɛ ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na.”
4Na waxatini, e nun waxatin naxan fa na xanbi ra, Nefilimi muxu magaxuxine nan yi na dunuɲa yi. Na daɲɔxɔne nun na dii tɛmɛne nan ne barixi. E findi sofa magaxuxine nan na na waxatine yi e nun xili kanne.
5Alatala yi a to adamadina ɲaxuyaan bata gbo ayi bɔxɔn fari. A miriyane findixi fe kobin nan na waxatin birin.
6Na yi Alatala tɔrɔ han a yi nimisa adaman da feen na. Na yi a bɔɲɛn tɔrɔ.
7Alatala yi a fala, a naxa, “Adaman birin n naxan daxi, n na birin ɲanma nɛn dunuɲa yi. Muxu ba, sube ba, bubuse ba, xɔliin naxan tuganma kore ba, n na birin naxɔrima nɛn dunuɲa yi, bayo n bata nimisa adaman da feen na.”
8Koni, Nuhan yi rafan Alatala ma.
9Nuhan bɔnsɔnna taruxun ni ito ra. Muxu tinxinxin nan yi Nuhan na na waxatini. Fɛ yo mi yi a ra. A yi biraxi Ala fɔxɔ ra.
10Nuhan dii saxan nan sɔtɔ: Semi nun Xami nun Yepeti.
11Dunuɲa bata yi kala Ala yɛɛ ra yi. A bata yi rafe fe ɲaxin na.
12Ala yi dunuɲa to, a kalaxi, muxun birin fe ɲaxin fɔxɔ ra.
13Awa, Ala yi a fala Nuhan xa, a naxa, “N waxi adaman birin naxɔri feni dunuɲa yi, bayo dunuɲa bata rafe fe kobin na. N waxi adaman birin nun bɔxɔn birin kala feni.
14Awa, i xa Goferi wudin nafala kunkin na. Konkone xa lu a kui. I dolen sa a kuiin nun a fanna ma.
15I xa a rafala i kiini: A kuyan xa findi nɔngɔnna yɛ kɛmɛ saxan na, a yigbona tonge suulun, a yitena tonge saxan.
16I a xunna soon nafala. A xa dangu nɔngɔnna yɛɲa ma keden na. I a dɛɛn ti a dɛxɔn ma. I xa kunkin kuini taxun dɔxɔɲa ma saxan.”
17“N tan igen nadinma nɛn dunuɲa yi. A muxun birin halagi. Niimaseen birin faxama nɛn.
18Koni n bata layirin tongo i xa. I so kunkini ito kui, i tan nun i ya diine nun i ya ɲaxanla, e nun i ya diine ɲaxanle.

19I xa fa daliseen sifan birin firin firinna ra, a xɛmɛn nun a gilɛna alogo e xa kisi.
20Xɔliin bɔnsɔnna birin firin firin, suben bɔnsɔnna birin firin firin, bubuseen bɔnsɔnna birin firin firin, e fama i xɔn, i yi e rakisi.
21I xa donseen sifan birin xali kunkin kui. I xa sa a mara i tan xa e nun e fan xa.”
22Nuhan yi a birin liga alo Ala a yamarixi kii naxan yi.