Text copied!
CopyCompare
Rote Lole Alkitab - Tutuik laꞌeneu Sososan

Tutuik laꞌeneu Sososan 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Faik ndia, hataholi la boe lamanoꞌu so. Boe ma, ala lasoda latanggenggelak, nai daebafok sudi bee. Sila boe oo, ala bonggi lala ana inana kala.
2Manetualain Ana tou-ana nala, lita hataholi inana nala, manaꞌa hiak. Boe ma, ala hii sala, de ala sao lala sala.
3Boe ma, MANETUALAIN nae, “Au manggu ua hataholi sodan manggalaun ia. Au Dulang fo fee sala lasoda ndia, taa nau fee sala lasoda lakandoo so bali. Ala musi mate. De, dei fo kada ala lasoda kada losa teun natun esa dua hulu.”
4Mulai neme lelek ndia mai, ma lelek mana tutungga kala sila, hambu hataholi ao inahuu-madema nai daebafok so. Faik fo Manetualain Ana touana nala, sao lala hataholi daebafok ana inana nala, boe ma ala bonggi lala hataholi fo ana seli sila, fo ndia, palani-palani musu la, fo nananitak nai tutui lele uluk.
5Faik ndia, MANETUALAIN nita hataholi manai daebafok, manggalaun ana seli so. Dale nala, duduꞌa kaꞌda manggalauk mesan.
6Boe ma, MANETUALAIN Ana fale dalen, huu Ana nakadadadik hataholi la so, fo ala leo lai daebafok ia. Dedeak ndia, ana tao nala MANETUALAIN dalen hedis nalan seli.
7Huu ndia, de Ana kokolak nae, “No leondiak, na, neu ko Au tao akalulutu hataholi, fo Au akadadadik ala sala so, nai daebafok ia. Au tao akalulutu basa mbui kala, ma banda feꞌe kala boe. Huu Au fale dalek, huu Au tao ala sala so.”
8Tehuu kada Noh mesa kana, tao namahoko MANETUALAIN dalen.
9Noh tutuin leo iak: Ndia ana touana nala telu, fo, sila Sem, Yafet, ma Ham. Noh nasoda no ndoos, ma taa tao manggalauk. Lelek ndia, kada ndia mesa kana neulauk. Ana nasoda dekak no Manetualain.
11Tehuu Manetualain nita basa hataholi feꞌe kala manggalauk mesan. Nai sudi bee mesan, hataholi la dala sodan nakalulutuk nalan seli. Manetualain nita hataholi la lai daebafok ia, manggalauk mesan.
13Boe ma, Manetualain nafada Noh nae, “Nai sudi bee, kada Au ita hataholi manggalauk mesan. De, Au aketun ae, Au sangga tao akalulutu basa daebafok ia, no basa isi nala.
14De, leoiak, Noh! Hatematak ia, o tao mala ofa inahuuk esa neme ai matea mai. Nai ofak ndia dalek, o tao kama-kama la. Boe ma, o tao ter neu ofak ndia.
15Ofak ndia, o taon nalun meter natun esa telu hulu telu, ma loan meter dua hulu dua, ma deman meter sanahulu telu.
16Tehuu tao ofak ndia mbunin titisan deman meter seselik esa no lindin. O baꞌe ofak ndia neu tadak telu lain neu. Boe ma, tao lelesu esa nai ofak boboan.
17Masanenedak neulalau! Dei fo Au akonda faa tuak, fo tao nakalulutu basa masodak malai daebafok ia, losa taa ela hata esa boe.
18Tehuu Au nau mbaꞌa heheluk ua o. Dei fo o maso noꞌu mua o saom, o ana mala, ma o fetofeu mala, mini ofak ndia dalek miu.
19Neme basa banda la mai, o musi hele mala pasan esa-esak, fo, muni sala leni ofak ndia dalek leu, suek ala lasoda noꞌu lo o. Sama leo banda nakaboik, mbui kala, ma banda mana lae-loꞌdo kala, fo suek basa sala lasoda.
21O musi muni nanaꞌa mata-mata kala, neni ofak ndia dalek neu, soaneu ei, ma soaneu banda la.”

22Basa boe ma, Noh tao tungga, sama leo basa Manetualain palendan ndia.