Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Marqqoosa

Marqqoosa 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sambbatai aadhdhidoogaappe guyyiyan, Magddala katamaappe yiida Mairaama, Yaaqooba aayyiyaa Mairaamanne Salooma biidi, Yesuusa ahaa tiyanau shittuwaa shammidosona.
2Woggaa gallassi maallado daro guuran xalqqee kiyishin, he gonggoluwaa biidosona.
3Eti bantta giddon issoi issuwaara, “Gonggoluwaa doonaappe nuuyyo shuchchaa oonee gonddorssidi digganaishsha?” yaagidi haasayoosona.
4Eti xeelliyo wode, he daro gita shuchchaa gonddorssirggidoogaa be7idosona.
5Yesuusi moogettido gonggoluwaa giddo geliyo wode, issi wodalla bitanee bootta maayuwaa maayidi, ushachcha baggaara uttidaagaa be7idi dagammidosona.
6SHin i eta, “Dagammoppite. Masqqaliyaa bolli misimaariyan xishidi kaqqido Naazireeta Yesuusa intte koyeeta. I hagan baawa; denddiichchiis. Eti a wottidosaa hagaa be7ite.
7SHin biidi Yesuusi erissiyo ashkkaratuyyoonne PHeexiroosayyo, ‘Yesuusi intteppe kasetidi Galiila bees; i intteyyo odidoogaadankka intte a yaani be7ana’ yaagidi hagaa yootite” yaagiis.
8Macca asati banttana yashshai kokkorssido gishshau, Yesuusi moogettido gonggoluwaappe kiyidi baqatidosona; qassi eti yayyido gishshau, asau hegaa ooyyoonne ainne yootibookkona. Maccaasati biidi, banttau odidobaa ubbaa PHeexiroosaunne aara de7iyaageetau qanttan yootidosona; hegaappe guyyiyan, Yesuusi ba huuphen erissiyo ashkkaratu bolli, merinau ashshiya laamettenna geeshsha wonggeliyaa mishiraachchuwaa, awai mokkiyoosaappe wulliyoosaa gakkanaassi kiittiis.
9Yesuusi haiquwaappe denddidoogaappe guyyiyan, Woggaa gallassi maallado, laappun xalaheta kessido Magddala katamaappe yiida Mairaamiyyo kasetidi beettiis.
10A baada kase aara de7iyaageetuyyo, qarettiiddinne yeekkiiddi uttidaageetuyyo odaasu;
11shin Yesuusi paxa de7iyoogaanne iyyo beettidoogaa eti siyido wode, i oduwaa tuma gibookkona.
12Hegaappe guyyiyan, etappe naa77ati katamaappe gaxaa kiyidi biishin, ogiyan Yesuusi kaseegaappe dummatidi, etayyo beettiis.
13Eti guyye simmidi, haratuyyo odidosona; shin haratikka eta oduwaa tuma gibookkona.
14Guyyeppe tammanne isiini erissiyo ashkkarati qumaa miishin, Yesuusi etayyo beettiis. Etayyo ammanoi bainna gishshau, i eta boriis; qassi haiquwaappe i denddidoogaa hinkkooti etau yootin, eti ammanennan ixxido gishshaunne yootin siyennaageeta gidiyo gishshau, i eta boriis.
15I eta hagaadan yaagiis; “Sa7a ubbaa biidi, asa ubbau wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootite.
16Ammaniyaageenne xammaqettidaagee attana; shin ammanennaagaa bolli Xoossai pirddana.
17Ammaniyaageetuyyo ha malaatati imettana: eti ta sunttan xalaheta kessana; qassi eti dumma dumma qaalan haasayana.
18Eti shooshsha oiqqikkokka, woi marzze uyikkokka eta qohenna. Qassi eti bantta kushiyaa hargganchchatu bolli wottana; wottin he hargganchchati paxana” yaagiis.

19Godai Yesuusi erissiyo ashkkaratuura haasayidoogaappe guyyiyan, Xoossai a pude saluwaa ekki efin, Xoossaappe ushachcha baggaara uttiis.
20Erissiyo ashkkarati biidi, ubbasan qaalaa yootidosona. Godaikka etaara issippe oottees; eti yootiyo qaalaikka tuma gididoogaa Xoossai etayyo immiyo malaatatun erissiis.