Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Maʻake

Maʻake 16

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ʻi he hili ʻae Sāpate, kuo fakatau ʻe Mele Makitaline, mo Mele ko e faʻē ʻa Semisi, mo Salome, ʻae ngaahi ʻakau namu lelei, koeʻuhi ke nau omi ʻo fakatolongaʻaki ia.
2Pea ʻi he hengihengi ʻoe ʻuluaki ʻaho ʻoe uike, naʻa nau omi ki he fonualoto, feʻunga mo e ʻalu hake ʻae laʻā.
3Pea naʻa nau fepehēʻaki, “Ko hai te ne teketekaʻi maʻatautolu ʻae maka mei he matapā ʻoe fonualoto?”
4Pea ʻi heʻenau sio, naʻa nau ʻilo kuo tekaʻi atu ʻae maka: he naʻe lahi ʻaupito ia.
5Pea ʻi he hū ki he fonualoto, naʻa nau mamata ki ha talavou ʻoku nofo ʻi he potu toʻomataʻu, kuo kofuʻaki ʻae kofu tōtōlofa mo hinehina; pea naʻa nau ilifia.
6Pea pehē ʻe ia kiate kinautolu, “ʻOua te mou ilifia: ʻOku mou kumi ʻa Sisu ʻo Nāsaleti, ʻaia naʻe tutuki ki he ʻakau: kuo tuʻu hake ia; ʻoku ʻikai ʻi heni ia; vakai ki he potu naʻa nau fakatokoto ai ia.
7Ka mou ō, ʻo fakahā ki heʻene kau ākonga mo Pita, ʻoku muʻomuʻa ia ʻiate kimoutolu ki Kāleli: te mou mamata kiate ia ʻi ai, ʻo hangē ko ʻene tala kiate kimoutolu.”
8Pea naʻa nau hū leva kituʻa, ʻo feholaki mei he fonualoto; he naʻa nau tetetete mo ilifia: pea ʻikai te nau lea siʻi ki ha taha; he naʻa nau manavahē.

9Pea kuo toetuʻu ʻa Sisu ʻi he hengihengi ʻoe ʻuluaki ʻaho ʻoe uike, naʻa ne tomuʻa fakahā ia kia Mele Makitaline, ʻaia ne ne kapusi mei ai ʻae tēvolo ʻe toko fitu.
10Pea ʻalu ia ʻo fakahā kiate kinautolu naʻa nau ʻiate ia, lolotonga ʻenau mamahi mo tangi.
11Pea ko kinautolu, ʻi heʻenau fanongo kuo moʻui ia, pea kuo mamata ia ki ai, naʻe ʻikai te nau tui.

12Pea hili eni ne hā ia ʻi he anga ʻe taha ki honau tokoua, ʻi heʻena ō ʻo fononga ki he potu tukuʻuta.
13Pea naʻa na ō, ʻo fakahā ia kiate kinautolu; ka naʻe ʻikai te nau tui kiate kinaua.

14Pea hili ia, naʻa ne hā ki he toko hongofulu ma tokotaha ʻi heʻenau nofo ʻo kai, ʻo ne valokiʻi ʻenau taʻetui mo loto fefeka, ko e meʻa ʻi heʻenau taʻetui kiate kinautolu naʻa nau mamata kiate ia ʻi he hili ʻene toetuʻu.
15Pea pehē ʻe ia kiate kinautolu, “Mou ʻalu ki māmani kotoa pē, ʻo malangaʻaki ʻae ongoongolelei ki he kakai fulipē.
16Ko ia ia ʻe tui mo papitaiso, ʻe moʻui; ka ko ia ia ʻe ʻikai tui, ʻe malaʻia.
17Pea ko e ngaahi fakaʻilonga eni ʻe hoko kiate kinautolu ʻoku tui: Te nau kapusi ʻae kau tēvolo ʻi hoku huafa; te nau lea ʻaki ʻae ngaahi lea foʻou;
18Te nau toʻo hake ʻae ngaahi ngata; pea kapau te nau inu ha meʻa fakamate, ʻe ʻikai kovi ia kiate kinautolu; te nau hilifaki nima ki he mahaki, pea te nau moʻui.”

19Ko ia hili ʻae lea ʻae ʻEiki kiate kinautolu, naʻe maʻu hake ia ki he langi ʻo nofo ʻi he nima toʻomataʻu ʻoe ʻOtua.
20Pea naʻa nau ʻalu atu, ʻo malanga ʻi he potu kotoa pē, pea naʻe ngāue ʻae ʻEiki mo kinautolu, ʻo ne fakamoʻoni ʻae folofola ʻaki ʻae ngaahi fakaʻilonga naʻe hoko. ʻEmeni.