Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Marqqoosa

Marqqoosa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Parisaawetinne Yerusalaameppe yiidi, higgiyaa tamaarissiya amarida asati Yesuusakko shiiqidosona.
2SHiiqidi Yesuusi erissiyo ashkkaratuppe issooti issooti geeyenna kushiyan, hegaa giyoogee meecettennan qumaa miyaageeta be7idosona.
3Aissi giikko, Parisaawetinne Aihuda asai ubbai bantta aawatu wogaa naagidi, bantta kushiyaa loitti meecettennan mookkona.
4Qassi giyaappe yiidikka meecettennan de7iiddi mookkona. Qassi eti bantta aawatuppe ekkido hara daro wogai de7ees; hegee siiniyaanne keriyaa nahaasiyaappe medhdhido miishshaanne arssaa meecciyo wogaa.
5Parisaawetinne higgiyaa tamaarissiyaageeti Yesuusa, “Ne erissiyo ashkkarati aissi aawatu wogaa kaallennan ixxidi, bantta kushiyaa meecettennan oittaa miyoonaa?” yaagidi oichchidosona.
6Yesuusi eta hagaadan yaagiis; “Isiyaasi hananabaa yootido wode, inttebaa, lo77o milatiya iitatubaa xaafidoogaadankka, ‘Xoossai, “Hagee asai tana ba bolla doonan bonchchees. SHin eta wozanai taappe haahuwan de7ees; asai tau mela goinnees. Aissi giikko, asi oottido azazuwaa Xoossaa higgiyaa milatissidi tamaarissees” giis’ giidi hananabaa tumaa yootiis.
8“Xoossaa azazuwaa intte aggi bayidi, asa wogaa minttidi naageeta” yaagiis.
9Qassikka Yesuusi, “Intte intte wogaa naaganau Xoossaa azazuwaa yeggi bayeeta.
10Aissi giikko Muusee, ‘Ne aawaanne ne aayyiyo bonchcha.’ Qassi, ‘Ba aawaanne ba aayyiyo cayiyaagee haiqqo’ yaagiis.
11SHin issi urau ba aawaa woi ba aayyiyo maaddiyoobi de7ishin i, ‘Hagee qurbbaane; hegaa giyoogee Xoossaabaa giyoogaa’ giikko,
12i ba aawaa woi ba aayyiyo wodeppe maaddanaagaa ainne koyekketa.
13Hegaadankka qassi intte haratuyyo immido intte wogan Xoossaa qaalaa karidi, hegaa mala darobaa ootteeta” yaagiis.
14Yesuusi daro asaa qassikka baakko xeesidi, “Ubbai taani giyoogaa siyitenne akeekite.
15Asa wozanappe kiyiyaabai asa tunissiyoogaappe attin, kareppe asa wozanan gelidi, asa tunissiyaabi aibinne baawa;
16siyanau haittai de7iyo urai ooninne siyo” yaagiis.
17Yesuusi daro asaa yeggi bayidi soo gelido wode, i erissiyo ashkkarati he leemisuwaabaa a oichchidosona.
18Oichchin i eta, “Intteyyookka qassi gelibeennee? Kareppe asa wozanan geliyaabai aibinne asa tunissanau danddayennaagaa akeekeetii?
19Aissi giikko, qumai asa ulo giddo gelidi, gaxi kiyiyoogaappe attin, asa wozana giddo gelenna” yaagiis. Hegaadankka Yesuusi quma ubbai geeshsha gidiyoogaa erissiis.
20Qassikka Yesuusi hagaadan yaagiis; “Asa tunissiyaabai asa wozana giddoppe kiyiyaabaa.
21Aissi giikko, asa wozana giddoppe kiyiyaabai iita qofa; shaaramuxanau qaaqqatiyoogaa, wuuqqiyoogaa, woriyoogaa, shaaramuxiyoogaa,
22duretettaa amottiyoogaa, iitatettaa, geniyaa, amottiyoogaa, qanaatiyoogaa, cashshaa, ayyuwaa, azallatettaa.
23Ha iitabai ubbaikka asa wozana giddoppe kiyidi, asa tunissees” yaagiis.
24Yesuusi hegaappe aggidi, Xiiroosanne Sidoona giyo katamatu matan de7iya biitti biidi, issi keettaa geliis; qassi i yaani de7iyoogaa ooninne eranaagaa koyibeenna; shin qosettidi gam77anau danddayibeenna.
25SHin ba guutta na7ee bolli iita ayyaanai de7iyo issi maccaasiyaa Yesuusabaa siyada, sohuwaara akko yanne a tohuwan gufanna wodhdhaasu.
26He mishiriyaa Aihuda gidukku; a yelettidoikka Sirofinqqe giyo biittaana; a ba na7eeppe xalahiyaa kessana mala, Yesuusa woossaasu.
27SHin Yesuusi zaaridi, “Naati kasetidi qumaa kallona; aissi giikko, naatu qumaa ekkidi, zairotuyyo oliyoogee lo77o gidenna” yaagiis.
28Mishiriyaa zaarada, “Tumakka ta Godau, harai atto masoofiyaa lanqqiyan de7iya zairotikka naatuppe attida suuppaa moosona” yaagaasu.
29Yesuusi qassi o, “Ha ne qaalaa gishshau, ne soo ba; xalahee ne na7eeppe kiyiis” yaagiis.
30Mishiriyaa ba soo biyo wode, i na7iyaa xalahee ippe kiyin, hiixan zin77idaaro demmaasu.
31Yesuusi Xiiroosa biittaappe kiyidi, Sidoonaaranne Tammu Katamaa giyo biittaara kanttidi, Galiila Abbaakko biis.
32Asai tullenne duude gidida bitaniyaa Yesuusakko ehiidi, ba kushiyaa a bolli wottana mala, Yesuusa woossiis.
33Yesuusi barkka he bitaniyaa daro asaappe gaxaa kessidi, ba biradhdhiyaa a haittan yeddiis; qassi cuchchaa cuchchidi, a inxxarssaa bochchiis.
34Bochchidi saluwaa pude xeellidi, tookki shemppidi, “Efttah” yaagiis; hegaa giyoogee dooyetta giyoogaa.
35Bitaniyaa haittai sohuwaara dooyetti aggiis; qassi a dooqettida inxxarssaikka birshshetti aggiis; bitanee ainne waayettennan haasayi bayiis.
36Yesuusi asa ubbaa, “Hagaa ooyyoonne odoppite” yaagidi odiis; shin i keehi mintti odin, asai qassi oduwaa yaa darissiis.
37Hegaa siyida asai ubbai daro garamettidi, “Ubbabaakka i loitti oottees. Harai atto tulliyaakka sissees; qassi duudiyaakka haasayissees” yaagiis.