Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Marqqoosa

Marqqoosa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesuusi hegaappe kiyidi, ba biitti Naazireete katamaa biis; erissiyo ashkkaratikka a kaallidi biidosona.
2Sambbata gallassi Aihuda woosa keettan tamaarissuwaa doommiis; i tamaarissiyoogaa siyida daro asai garamettidi, “Hagee ha ubbabaa auppe demmidee? Ha ayyo imettida aadhdhida eratettai aibee? Xoossai oottiyo malaataa i waatidi oottii?
3Hagee anaaxiyaa gidennee? Mairaami na7aa, Yaaqooba ishaa, Yoosa ishaa, Yihudaa ishaa, Simoona ishaa gidenneeyye? A michchentti nunaara hagan de7okkonaayye?” yaagidi, i giyoobaa ekkennan ixxiis.
4Yesuusi he asaassi, “Hananabaa yootiyaagee ba biittan, ba dabbotuuninne bantta so asan bonchchettennaagaappe attin, ubbasan bonchchettees” yaagiis.
5I he sohuwan ba kushiyaa amarida asatu bolli wottidi, eta pattidoogaappe attin, Xoossai oottiyo malaataa oottanau ainne danddayibeenna.
6Asai ammanibeenna gishshau garamettiis. Hegaappe guyyiyan, Yesuusi hegaa heeran de7iya qeeri katamatun yuuyi yuuyidi, asaa tamaarissees.
7Yesuusi tammanne naa77u erissiyo ashkkarata baakko xeesidi, naa77aa naa77aa kiittiis; qassi etayyo iita ayyaanata kessiyo wolqqaa immiis.
8Immidi eta, “Oge xam77appe attin, quma, qarcciita, intte kiisen miishsha ainnekka oiqqoppite.
9Intte tohuwan caammaa wottite; shin naa77u qole maayoppite” yaagiis.
10Qassikka eta, “Inttena asi awan mokkikkokka, katamaappe kiyana gakkanaashin, he keettan utti bayite.
11Inttena asi mokkennasaa woi intte yootiyoobaa siyennasaa awa gidikkokka, he biittan de7iya asaayyo hegee markka gidana mala, he sohuwaappe kiyidi, intte tohuwaappe buhiyaa shocite” yaagiis.
12Tammanne naa77u erissiyo ashkkarati biidi, asai ba nagaraappe simmanaadan, qaalaa yootidosona.
13Eti asaappe daro xalaheta kessidi, harggiya asaa daruwaa zaitiyaa tiyidi pattidosona.
14Asai Yesuusa sunttaa denttiyo gishshau, Kawoi Heeroodisi hegaa ubbaa siyiis; issi issi asai, “Xammaqiya Yohaannisi haiquwaappe denddiis; Xoossai oottiyo wolqqaama malaataa i oottiyoogee hegaassa” yaagiis.
15SHin harati a, “Hagee Eelaasa gidennee?” yaagidosona. Harati qassi, “Hagee beni wode hananabaa yootiyaageeta milatiya hananabaa yootiyaagaa gidennee?” yaagidosona.
16SHin Heeroodisi hegaa siyido wode, “Hegee taani qooriyaa muucissido xammaqiya Yohaannisa gidennee? He i haiquwaappe paxiis” yaagiis.
17Aissi giikko, Heeroodisi ba ishaa Piliphphoosa machchiyo Heeroodiyaado ekki wottiis; Heeroodisi i gishshau, ba huuphen asa kiittidi, Yohaannisa oittidi, qashissi wottiis.
18Aissi giikko, Yohaannisi Heeroodisa, “Neeni ne ishaa machchiyo ekkanau bessenna” yaagi wottiis.

19Heeroodiyaada Yohaannisau uluwan morkkiyaa oiqqada a worissanau koyaasu; shin danddayabeikku.
20Yohaannisi xillo asanne geeshsha asa gididoogaa Heeroodisi erido gishshau, ayyo yayyidi, loitti naagi wottiis; Yohaannisi giyoobaa siyidi, ba wozanan keehi metootiiddikka abaa ufaissan siyiis.
21Heeroodisi ba yelettido gallassi, deriyaa haariyaageetuyyo, shaalaqatuyyoonne Galiilan de7iya gita asaayyo imatuwaa giigissido wode, wurssettan Heeroodiyaada injje gallassaa demmaasu.
22Heeroodiyaadi na7iyaa imattaa imattiyoosaa gela durada, Heeroodisanne a imattata ufaissaasu; ufaissin kawoi na7iyo, “Nena lo77idabaa aiba gidikkonne tana oichcha; taani neeyyo immana” yaagiis.
23Qassi iyyo daro caaqqidi, “Neeni oichchidobaa aiba gidikkokka, taani neeyyo immana; harai atto, ta kawotettaappe baggaa gidikkokka, taani neeyyo immana” yaagiis.
24Na7iyaa kare kiyada ba aayyiyo, “Ai imma goo?” yaagada oichchaasu. Oichchin, i aayyiyaa, “Xammaqiya Yohaannisa huuphiyaa imma ga” yaagaasu.
25Na7iyaa eesuwan kawuwaakko baada a, “Xammaqiya Yohaannisa huuphiyaa soruwan wottada, neeni ha77i tau immanaagaa koyais” yaagaasu.
26Yaagin kawoi daro qarettiis; shin ba caaquwaa gishshaunne ba imattatu gishshau iyyo caaqqido caaquwaa maanau koyibeenna.
27Hegaa gishshau, sohuwaara zabainnaa kiittidi, Yohaannisa huuphiyaa ehaana mala azaziis; zabainnai qasho keettaa biidi, Yohaannisa qooriyaa muuciis.
28He muucidoogaa soruwan wotti ehiidi, na7eeyyo immiis; na7iyaa qassi ba aayeeyyo immaasu.
29Yohaannisi erissiyo ashkkarati hegaa siyido wode yiidi, a ahaa ekki efiidi moogidosona.
30Yesuusi kiittidoogeeti simmidi, Yesuusaara gaittidi, bantta oottidobaanne bantta tamaarissidobaa ubbaa Yesuusassi odidosona.
31Biyaabainne yiyaabai darin, harai atto qumaa maanaukka eta gattennan ixxido gishshau, Yesuusi eta, “Nurkka guuttaa shemppi ekkanau asi bainnasaa hinddite” yaagiis.
32Yesuusinne eti banttarkka wolwoluwan uttidi, asi bainnasaa biidosona.
33Eti biishin, daro asai eta be7idi eriis; eridi katama ubbaappe woxxidi, eti biyoosaa etappe kasetidi gakkiis.
34Yesuusi wolwoluwaappe kiyidi, daro asaa be7iis; asai heemmiya asi bainna dorssaa mala gidido gishshau, qarettidi asaa darobaa tamaarissuwaa doommiis.
35Sa7ai omariyo wode, Yesuusi erissiyo ashkkarati akko yiidi, “Hagee sohoi asi bainna soho; ha77i sa7aikka qammiichchiis;
36asai dere giddonne qeeri katamatu giddo biidi, bau miyoobaa shammana mala, asaa yedda” yaagidosona.

37SHin Yesuusi zaaridi eta, “Asau miyoobaa intte immite” yaagiis. Yaagin eti, “Nuuni biidi, naa77u xeetu biran oittaa shammidi, asai maanau immanee?” yaagidi a oichchidosona.
38Yesuusi eta, “Intteyyo aappun oittai de7ii? Biidi be7ite” yaagiis. Eti be7idi, “Ichchashu oittanne naa77u mole” yaagidosona.
39Yesuusi ba erissiyo ashkkarata asa ubbaa citan citan shaakki shaakkidi, maatan utissana mala azaziis.
40Asai xeetai xeetainne ishatamai ishatamai citan citan uttiis.
41Yesuusi ichchashu oittaanne naa77u moliyaa oiqqidi, pude saluwaa xeellidi, Xoossaa galatiis; oittaa menttidi asau gishana mala, erissiyo ashkkaratussi immiis; qassi naa77u moliyaakka eta ubbau shaakkiis.
42Asai ubbai miidi kalliis.
43Kallin attida oittaa xarzzainne moliyaa xarzzai tammanne naa77u samppaa kumidaagaa erissiyo ashkkarati denttidosona.
44Oittaa miida attumaasai ichchashu sha7a.
45Sohuwaara Yesuusi he daro asaa moissiiddi, ba erissiyo ashkkarati wolwoluwan gelidi, abbaappe hefinttan de7iya Beetasaida giyo katamaa baappe sinttatidi baanaadan azaziis.
46Erissiyo ashkkarata moissidoogaappe guyyiyan, Xoossaa woossanau deriyaa huuphiyaa kiyiis.
47Sa7ai qammiyo wode wolwoloi abbau gidduwan de7ishin, Yesuusi abbaappe gaxan barkka de7ees.
48Carkkoi erissiyo ashkkaratukko carkkiyo gishshau, erissiyo ashkkarata abbaa shaariyoogee waissiyoogaa Yesuusi be7idi, kuttoi waassana haniyo wode abbaa bolli hemettiiddi, etakko yiis; eta yeggidi aadhdhanau koyiis.
49SHin abbaa bolli i hemettishin, eti a be7idi, banttau moitille milatin waassidosona.
50Aissi giikko, eti ubbai a be7idi, yashshaa kokkoridosona; shin sohuwaara Yesuusi eta, “Aikko baawa; tanattennee yayyoppite” yaagiis.
51Yesuusi etaara issippe wolwoluwan gelin, carkkoi woppu giis; gin eti daro garamettidosona.
52Aissi giikko, eta wozanai dammido gishshau, eti oittaabaa akeekibookkona.
53Eti abbaa pinnidi, Gennssereexa giyo biittaa gakkidosona; gakkidi wolwoluwaa gaxaa shiishshi qachchidosona.
54Eti wolwoluwaappe wodhdhiyoogan, asai sohuwaara Yesuusa erinne

55hegaa heeran de7iya biitta ubban woxerettidi, hargganchchata halan tookkidi, “Yesuusi de7ees” gin siyidosaa ehuwaa doommiis.
56Yesuusi biido soho ubban qeeri kataman gidin, gita kataman gidin, dere giddon gidinkka, asai hargganchchata giyaa sohuwaa efees. Yesuusi ba afalaa macaraa gidikkonne hargganchchata boshissana mala, asai a woossiis; woossin bochchida ubbaikka paxiis.