Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Lutu

Lutu 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naomi zã́ Ɛlimɛlɛki bɛ gↄ̃ɛe ku, gbɛ̃zↄ̃ↄ ↄdeɛ, aà tↄ́n Bↄazu.
2Mↄabu nↄɛ Lutu ò Naomiɛ: To mà gɛ́ bua naa kↄ̃nwɛi, míↄ tɛ gbɛ̃́ pↄ́ ma wɛgwà kpɛ. Ɔ̃ a ò a nɛ́ gyaapiɛ: Gɛ́!
3Ɔ̃ à fɛ̀lɛ gɛ̀ naa kↄ̃nwɛi bua, ìↄ tɛ pↄkɛkɛnaↄ kpɛ. Bua pↄ́ à gɛ̀upi sↄ̃ Ɛlimɛlɛki daɛ Bↄazu buaɛ.
4Ɔ̃ Bↄazu bↄ̀ Bɛtɛlɛũ. Kɛ́ à kà we, à fↄkpà pↄkɛkɛnaↄwa à mɛ̀: Dii àↄ kúánↄ! Ɔ̃ aa òɛ̀: Dii báaadangu!
5Bↄazu ò a zĩkɛna pↄ́ dɛ a pↄkɛkɛnaↄ ziia ũɛ: Démɛ wɛ̃́ndia bee vĩi?
6Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Wɛ̃́ndiapiá Mↄabu nↄɛ pↄ́ Naomi bↄ̀ò Mↄabu bùsuu à sùòɛ.
7À mɛ̀ mà to àↄ naa kↄ̃nwɛ pↄkɛkɛnaↄ kpɛ, ↄ̃ àlɛ zĩkɛ za kↄↄ. Tia ↄ̃ à mↄ̀ kã́mabò yↄↄnnↄ kpɛ́u la.
8Ɔ̃ Bↄazu gɛ ò Lutuɛ: Ma yãma. Ńsu gɛ́ naa kↄ̃nwɛi bú pãleuo. Ńsu gɛ̃wálao. Gↄ̃ la ń ma nↄɛ zĩkɛnaↄ.
9Wɛ́tɛ bú pↄ́ aalɛ kɛkɛi, níↄ tɛ́ ń kpɛ. Má ò ma ɛ̀waasoↄnɛ aasu ĩadamao. Tó imi lɛ́ n dɛ, ní gɛ í pↄ́ aa kà olaↄu mi.
10Ɔ̃ Lutu kùlɛɛ̀ à mipɛ̀lɛ à mɛ̀: Àkɛa ma gbɛ̃́ pↄ́ buipãle nↄɛn ma ũ, n laaidↄ̀a n yãmaakɛ̀mɛɛi?
11Ɔ̃ Bↄazu wèwà à mɛ̀: Wà yã́ pↄ́ ń kɛ̀ n zãdaɛ n zã́ gaa gbɛa òmɛɛ píi, lá n n mae ń n dao tò we ń n bùsuo, ↄ̃ n mↄ n zↄ̃lɛ gbɛ̃́ pↄ́ ń ń dↄ̃ yãaoↄ guu.
12Dii n pↄ́ kɛkɛnɛ yã́ pↄ́ ń kɛ̀pi musu. Lá n mↄ n sↄlↄ Dii Isailiↄ Lua kúlukulunau, aà n pↄ́ kɛkɛnɛ maamaa.
13Lutu mɛ̀: Baa, n yãmaakɛ̀mɛɛ fá! N ma nↄ̀sɛ nìnimɛɛ, n yãna ò mapi n zĩkɛnaɛ, baa kɛ́ n zĩkɛnaↄ don ma ũo.
14Pↄblegↄↄ Bↄazu òɛ̀: Mↄ ǹ pↄble la, níↄ pↄ́ zↄ̃ dowa. Ɔ̃ à zↄ̃̀lɛ pↄkɛkɛnaↄ saɛ. Bↄazu naa kpasaa kpàwà, ↄ̃ à pↄblè à kã̀ e a kĩni gↄ̃̀.
15Kɛ́ à fɛ̀lɛ lɛ́ gɛ́ pↄ́ kↄ̃nwɛi, Bↄazu ò ɛ̀waasoↄnɛ à mɛ̀: Baa tó àlɛ pↄ́ kↄ̃nwɛ naa pↄ́ kálɛa guu, ásu aà sↄ̃́sↄ̃o.
16À a sáoeↄ woɛ̀ naa guu, í tó aà a kↄ̃nwɛ. Ásu zↄadↄwào.
17Ɔ̃ à pↄ́ kↄ̃nwɛ̀ e oosi. Kɛ́ à a ṹa bò, à kà koko lɛ pla taawa.
18Kɛ́ a sɛ̀ à tàò bɛ, ↄ̃ à pↄ́ pↄ́ à a kↄ̃nwɛ̀pi ↄ̀lↄ a zãdaɛ. À blɛ pↄ́ a fùpi kpàwà lↄ.

19Ɔ̃ aà zãda aà là à mɛ̀: Mákĩi n pↄ́ kↄ̃nwɛ̀u gbãi? N zĩkɛ̀ má ni? Lua báaada gbɛ̃́ pↄ́ laaidↄ̀mau. Ɔ̃ à gbɛ̃́ pↄ́ à zĩkɛ̀ aà bua yã'òɛ̀ à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ ma zĩkɛ̀ aà bua gbã tↄ́n Bↄazu.
20Ɔ̃ Naomi mɛ̀: Ma Dii sáaukɛ̀! À gì lɛ́ gbɛ̃kɛkɛ wá gbɛ̃́ pↄ́ wá bɛ̃́ɛↄnɛ ń wá gbɛ̃́ pↄ́ gàↄ. Ɔ̃ à ɛ̀a mɛ̀: Gbɛ̃́piá wá daɛ fɛ̃̀ɛɛ gbɛ̃bonaↄ doɛ.
21Ɔ̃ Mↄabu nↄɛ Lutupi mɛ̀: A òmɛɛ, sema mà na a zĩkɛnaↄwa e aa gɛ pↄkɛkɛ aa láaòɛ.
22Ɔ̃ Naomi ò a nɛ́ gyaapiɛ: A maa ǹ gɛ́ ń aà nↄɛ zĩkɛnaↄ, kɛ́ wasu ĩadama bua pãleuo yã́i.
23Ɔ̃ à nà Bↄazu nↄɛ zĩkɛnapiↄwa, iↄ pↄ́ kↄ̃nwɛ ń kpɛ e wà gɛ̀ naa ń maseo kɛ̀kɛ wa làaò. A ku a zãda bɛɛ.