Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - LUKA

LUKA 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iesu ese ena hahediba e hamaorodia, eto, Hekwakwanai ḡaudia na do bae vara, to ihavaradia tauna madi ihabaina.
2Namo huro badana ta aiona ai bema mataia, davara ai bema negea dobi; dika ini maraḡimaraḡidia tamona bema hahekwakwanaia.
3Nahuamui ba toho: tadikakamu baine hadikamu, ba sisiba henia, bena baine helalo kerehai negana ai na ena dika ba gwaua tao.
4Dina tamona ai nega hahitu baine hadikamu, bena nega hahitu baine lou henimu, baineto “Vada name helalo”, ena dika vada ba gwau tao.
5Aposetolo taudia ese Lohiabada e noia, eto, Emai abidadama ame habadaia.
6Lohiabada ese e haere henidia, eto, Emui abidadama bema sinapi nadinadina na heto, umui ese ina budoa boma haḡania, boma toma “Ba heraḡa, davara ai ba hehado”, bena bema kamonai henimui.
7A umui daika ena hesiai tauna tano iruana eiava mamoe ireḡudia amo baine lasi negana ai baine hamaoroa, baineto “Ame ege diho haraḡa, bavaniani”?
8Lasi, ia na baineto “Agu a nadu, emu rami ba rioa, isiaigu ba lao heni ela bona baina aniani vaitani baina inuinu vaitani, murinai oi ma bavaniani bona ba inuinu” ani?
9Ia ese hesiai tauna e hanamoaunu, e hahedua karadia e kara dainai, a?
10Benaini, umui danu, e haduamui karadia iboudiai ba kara, bena baoto “Ai na hesiai taumai dia nanamo, badina be e haduamai karadia mo vada a karamu”.
11Ia na Ierusalem e lao heniava negana ai, Samaria bona Galilea tanodia amo e raka hanai.
12Hanua maraḡina ta ai e lasi, bena lepra taudia gwauta ia ida e hedavari, to dauhai e gini,
13Iesu e boi henia eto, Iesu, biagumai e, ame bogamai hisi.
14Ia ese e raraidia, bena e hereva henidia, eto, Hahelaḡa taudia dekedia hari aola, bae itamui. Bena vada ela. Dala amo e laova ai kopidia vada e ḡoeva.
15Bena tamona mo kopina e itaia vada e ḡoeva, e lou ela, mai moale badana ida Dirava e imodaia,
16bona Iesu aena badinai e goru diho, e hanamoa. A ia na Samaria tauna.
17Bena Iesu eto, Gwautaosi asie ḡoeva a? Taurahani-ta be edeseni ai?
18Haida asie lou, Dirava asie imodaia, ina idau bese tauna mo sibona a?

19Bena ia ese e hamaoroa, eto, A tore isi, vada aola; emu abidadama ese vada e hamaurimu.
20Farisea taudia ese e nanadaia, eto, Dirava ena basileia na edena nega ai bainema? Ia ese e haere henidia, eto, Dirava ena basileia na basinema ena gini-dae ta nariamu ḡauna na heto.
21Bona ta basineto “Ḡau na o ina” eiava “Ḡau na o una”; badina na Dirava ena basileia na lalomui ai.
22Bena ia ese ena hahediba e hamaorodia, eto, Nega ta baine gini dae, umui na ba ura Taunimanima Natuna ena dina tamona mo ba itaia, to basio itaia.
23Haida na baeto “Tauna o ina” eiava “Tauna o una”: to umui na basiola, muridiai basio raka.
24Badina be kevaru guba kahana ai e kevaru isimu e laomu bona guba kahana na heto, Taunimanima Natuna ena dina lalonai unu baine heto.
25A ia na hisi diaḡau do baine ani guna, bona ina uru taudia ese bae dadaraia.
26Noa ena nega ai na heto, Taunimanima Natuna ena nega ai unu baine heto.
27Idia na e anianiva, e inuinuva, e headavava, ema bona Noa lagatoi ai e ḡui dinana; bena utu-utu ese e utudia dae, e dono mamase.
28Lot ena nega ai danu unu mo heto. E anianiva, e inuinuva, e hoihoiva, e hadohadova, ruma e karava.
29A Lot na Sodoma amo e raka lasi dinana ai lahi bona nadi siahudia guba amo e moru, iboudiai e habuadia tari.
30Taunimanima Natuna baine hedinarai dinana ai danu unu baine heto.
31Una dina ai, tau ta bema guhi ai, ia na ruma lalonai basinema raka vareai, ena kohu basinema abi kau; bona tau ta bema uma ai, ia na hanua basinema lou henia.
32Lot adavana ba laloa.
33Ena mauri e abia tarikatarikamu tauna ese mauri baine reaia; a ena mauri e reaiamu tauna ese mauri baine abia.
34Na hamaoromuimu, una hanuaboi ai tatau rarua geda tamona ai bae hekure; ta baine heabi oho, ta be baine noho.
35Hahine rarua uit iririlaina nadina bae giroa; ta baine heabi oho, ta be baine noho.
36Tatau rarua uma ai bae ḡaukara; ta baine heabi oho, ta be baine noho.

37Idia ese e nanadaia, eto, Lohiabada e, edeseni ai? Ia eto, Mase ḡauna e miamu gabuna ai galo bae hebou.