Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Luqaasa

Luqaasa 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesuusi ba erissiyo ashkkarata hagaadan yaagiis; “Asa balettiyaabai yeennan attenna; shin he balettiyaabaa ehiya uraassi aayye7ana.
2Ha guutta naatuppe issuwaa balettiyoogaappe gaacciyo woxaa ba qooriyan qachchidi, abban mitettiyoogee au keha.
3Intte huuphiyaassi naagettite. “Ne ishai nena naaqqikko, a zora. Qassi nagaraappe i simmikko, ayyo atto ga.
4I issi gallassi nena laappuntto naaqqidi, he gallassi laappuntto, ‘Taani nagaraappe simmaas’ yaagiiddi neekko yiikkokka, ayyo atto ga” yaagiis.
5Godai kiittidoogeeti, “Nuussi ammanuwaa gujja” yaagidi Godaa oichchidosona.
6Yaagin Godai zaaridi, “Inttessi sanaafici giyo qii mittee aifiyo gakkiya ammanoi de7idaakko, intte ha ettaa, ‘Ettau, neeni shodettada abban toketta’ yaagana; ha ettaikka qassi inttessi azazettana.
7“Intte giddon goyiya woi miizza heemmiya ashkkari de7iyo asi geella de7ikko, ba ashkkarai oottidi simmidaagaa, ‘Qumaa maanau shiiqa utta’ gii?
8Gaana xayikko, ‘Taani maana kahuwaa giigissa; ne afalaa laammada, taani miishiininne uyishin, taassi kiitetta. Guyyeppe neessi ma, uya’ yaagennee?
9I ba azazuwaa polido gishshau, ba ashkkaraa galatii?
10Hegaadan inttekka azazettido ubbabaa oottido wode, ‘Nuuni pattenna aille; nu ooso xalaalaa oottida’ yaagite” yaagiis.
11Yesuusi Yerusalaame biiddi, Galiilappenne Samaariyaappe gidduwaara aadhdhiis.
12I issi qeeri katamiyo geliyo wode, inchchirichchai oiqqido tammu asati haahuwan eqqidaageeta be7iis.
13Eti bantta qaalaa xoqqu oottidi, “Godaa Yesuusaa, hai nuna maararkkii!” yaagidosona.
14Yaagin Yesuusi eta be7idi, “Biidi, intte bollaa qeeseta bessite” yaagiis. Yaagin biiddi, ogiyan inchchirichchaappe paxidosona.
15Etappe issoi bau paxidoogaa be7idi, ba qaalaa xoqqu oottidi, Xoossaa galatiiddi simmiis.
16Qassi Yesuusa galatiiddi, a tohuwan kunddiis. Bitanee Samaariyaa asa.
17Yesuusi zaaridi, “Inchchirichchaappe paxidaageeti tamma gidokkonaa? Yaatin uddufunati awan de7iyoonaa?
18Ha hara dere bitaniyaappe harai Xoossaa galatanau simmidai baawee?” yaagiis.

19Yesuusi a, “Denddada ba; nena ne ammanoi pattiis” yaagiis.
20Parisaaweti, “Xoossaa kawotettai aude yaanee?” yaagidi Yesuusa oichchidosona. Oichchin Yesuusi, “Xoossaa kawotettai beettiya malaataara yeenna.
21Qassi Xoossaa kawotettai intte giddon de7iyo gishshau, ooninne a hageeho, hagan de7ees; woi hegan de7ees geenna” yaagiis.
22Yesuusi erissiyo ashkkaratussi odiiddi, hagaadan yaagiis; “Asa Na7ai beettana gallassatuppe issuwaa intte amottana; shin be7ekketa.
23Qassi eti inttena, ‘Hagan xeellite’ woi ‘Hegan xeellite’ yaagana. SHin eta kaallidi, etaara booppite.
24Wolqqanttai wolqqammidi, saluwan ha gaxaappe ya gaxaa gakkidi poo7issiyoogaadan, Asa Na7ai ba gallassi hegaadan hanana.
25SHin koiroora i daro waayiyaa ekkanaunne ha wodiyaa asan ixettanau bessees.
26“Ta yuussai, Asa Na7aa yuussai, Nohe wodiyan hanidoogaadan, hegaadankka hanana.
27Nohee markkabiyan gelido gallassai gakkanaashin, asai meesinne uyees, qassi attumaasai machcheesinne maccaasai azinaa gelees; bashshiya haattai yiidi, asa ubbaa woriis.
28“Qassi Looxe wode hanidoogaadankka hegaadan hanana; eti moosona, uyoosona, shammoosona, baizzoosona, kattaa zeroosona, keettaakka keexxoosona.
29SHin Looxee Sadoomappe kiyido gallassi, Xoossai saluwaappe tamaanne eexxiya shuchchaa bukissidi, ubba asaa wurssiis.
30“Asa Na7ai qoncciyan beettiyo gallassi hegaadan hanana.
31He gallassi keettaa huuphiyan de7iyaagee ba son de7iya miishshaa ekkanau wodhdhoppo; hegaadan goshshan de7iyaageekka guyye simmoppo.
32Ane Looxe machcheebaa qoppite!
33Ba shemppuwaa ashshana koyiya ubbai bashshana; shin ba shemppuwaa bashshiya ubbai ashshana.
34Taani intteyyo odiyoogee aibee giikko, he gallassa qammi naa77u asati issi hiixan zin77ana; etappe issuwaa efin, issoi attana.
35Naa77u maccaasati issi sohuwan gaacciyaageetuppe issinniyo efin, issinniyaa attana.
36Naa77u asati gaden oottiyaageetuppe issuwaa efaana; issoi attana” yaagiis.

37Erissiyo ashkkarati qassi a, “Godau, hegee awan hananee?” yaagidosona. Yaagin Yesuusi, “Gauxai de7iyoosaa ankkoi shiiqana” yaagidi, etassi odiis.