Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - LUKA

LUKA 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Una negana ai haida ese Galilea taudia haida sivaraidia Iesu e hamaorolaia, Pilato ese idia raradia na edia boubou ḡaudia raradia ida e bulo hebou.
2Bena Iesu ese e haere henidia, eto, Umui na o tomamu unu Galilea taudia hahidaosi edia dika na Galilea taudia oredia edia dika e hereaia, taunabunai unu e mase toma a?
3Na hamaoromuimu, lasi; to umui na basio helalo kerehai, iboumui ai unu ba mase toma.
4Eiava, Siloam kohorona ese e kohudia tao bona e hamasedia taudia gwautataurahaniosi; umui na o tomamu edia dika na Ierusalem taudia oredia edia dika e hereaia a?
5Na hamaoromuimu, lasi; to umui na basio helalo kerehai, iboumui ai unu ba mase toma.
6Ina sivarai heḡereḡerena e henidia, eto, Tau ta ena vine imeana lalonai suke auna ta e hadoa; gabeai huahuana itahuna ela, to se davaria.
7Bena ia ese imea ireḡuna tauna e hamaoroa, eto, Laḡani ihatoina binai ina suke huahuana name tahua, to asina davaria; ba utua, ia na tano e lahea taomu.
8A ia e haere, eto, Biagugu e, hari ina laḡani tamona mo do baine mia; tano na baina ruaia, baina haseriseria;
9bena huahuana baine dobi be baine namo, a bema lasi boma utua.
10Dina Helaḡa ta ai, ia ese dubu lalonai e hahediba.
11Unuseni ai hahine ta lauma dikana ese vada e boloa, laḡani gwauta-taurahani, bona doruna vada e laoho, asi gini tore dibana.
12Iesu ese e itaia, bena e hamaoroa, eto, Hahine e, emu doru laoho vada eme maoro.
13Imana danu ia latanai e dau kau; bena doruna e maoro. Bena hari hahine ese Dirava e imodaia.
14A dubu biaguna e badu, Iesu Dina Helaḡa ai e hahemauri dainai; bena ia ese aru taudia e gwau henidia, eto, Dina tauratoi mimia, taunimanima edia ḡaukara dinadia: unu dinadia ai hahemauri totona baoma, a Dina Helaḡa ai basioma.
15A Lohiabada ese e haere henia, eto, Koikoi taumui e, Dina Helaḡa ai emui boromakau eiava emui doniki asio ruhaiamu, ranu ihenina asio hakaua laomu a?
16A ina hahine, Abraham besena hahinena, laḡani gwauta-taurahani Satana ese e guia, be Dina Helaḡa ai basina ruhaia a?
17Unu e gwau toma, bena e inai heniava taudia vada e hemarai. A aru taudia ese ena kara herea-daedia e moalelai.
18Bena ia eto, Dirava ena basileia na edeheto? Dahaka ai baina haheḡereḡerea?

19Ia na sinapi nadinadina ta na heto, tau ta ese e abia, ena uma ai e hadoa. Bena e tubu, au badana ai ela, bona atai manudia na rigina ai e roho kau.
20Ma eto, Dirava ena basileia na dahaka ai baina haheḡereḡerea?
21Ia na halubu muramurana na heto, hahine ta ese e abia, flaoa nau autoi ida e buloa, ela bona idoinai vada e tubu.
22Ia na Ierusalem dalana ai e laova ai na hanua badadia bona maraḡidia lalodiai e hahedibava.
23Bena tau ta ese e hereva henia, eto, Lohiabada e, gagadoi mo bae mauri eiava? Ia e haere, eto,
24Ba raka balaheni, ikoukou hekahi-hekahina amo ba raka vareai. Badina be na hamaoromuimu, hutuma bae raka vareai toho, to dala na basie davaria.
25Ruma biaguna baine tore isi, iduara baine koua; gabeamo umui na murimuri ai ba gini, iduara ai ba pidipidi, baoto “Lohiabada e, mani a kehoa”. To ia na baine haere henimui, baineto “Umui be ede amo lau asi dibagu”.
26Bena umui ma baoto “Ai na oi vairamu ai a anianiva, a inuinuva, bona emai ariara ai o hahedibava”.
27To ia baineto “Na hamaoromuimu, ede amo oma lau asi dibagu; kara havara taumui, iboumui ai dauha aola”.
28Bena Abraham bona Isaak bona Iakob bona peroveta taudia iboudiai ba itadia, Dirava ena basileia lalonai; to umui na murimuri ai bae dorimui lasi; una negana ai ba tai, gadigadimui ba hahedai.
29Bena dina dae amo bona dina diho amo, mirigini kahana amo bona diho kahana amo, idia na baema, Dirava ena basileia lalonai bae ege diho.
30A gabe taudia haida do bae guna, bona guna taudia haida do bae gabe.
31Una negana ai Farisea taudia haida ia dekena ela, e hamaoroa, eto, Dauha aola, badina be Herod ese e tahumumu, baine alamu mase e tomu.
32Bena ia ese e haere henidia, eto, Aola, una uda sisiana ba hamaoroa, lau na harihari bona kerukeru lauma dikadia baina luludia lasi, bona gorere taudia baina hamnauridia, a dina ihatoina ai egu ḡaukara baina haḡuḡurua.
33A harihari, kerukeru, vanegai, egu laolao bainala; badina be peroveta tauna na idau gabu ai basine mase, Ierusalem ai mo.
34Ierusalem e, Ierusalem e, oi ese peroveta taudia o aladiamu, bona e siaidia vasimu taudia nadi amo o hododiamu. Nega momo natumu bama haboudia, kokoroku hahinena ese natuna e gorudia ahumu na heto, to umui na asio uramu.
35Benaini, emui ruma eme mia kava. Na hamaoromuimu, umui na basio itagu lou, ela bona negana baine gini dae ai umui baoto “Lohiabada ladana ai e maimu tauna aita hanamoa”.