Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - LUKA

LUKA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ia ese gwauta-rarua taudia siahu e henidia, lauma dikadia ilulo-ohodia bona gorere taudia ihamauridia siahuna.
2Bena e siaidia, Dirava ena basileia bae harorolaia, bona gorere taudia bae hamauridia.
3Bona e tamanudia, eto, Laolao kohudia basio abi kau: itotohi, vaina, malamala, moni. Bona hahedoki danu rua basio abi kau.
4Ba dae kau rumana ai ba na ho ela bona ba raka oho negana.
5A basie abimui dae taudia na edia hanua ba rakatania negana ai aemui ḡahudia bavatuatu oho, idia ihahebadelaidia.
6Taunabunai, idia na e raka lao, hanua hanua lalodiai sivarai namo e harorolaia, bona gorere taudia e hamauridia.
7Herod Ḡaubada ese Iesu ena kara haridia e kamonai, bena kudouna e hetaha, badina he haida eto Ioane na mase amo vada e tore isi lou.
8Ma haida eto Elia vada e hedinarai. Ma haida eto peroveta tauna gunana ta vada e tore isi lou.
9A Herod eto, Ioane be kwarana na utua oho, a ina harina na kamonaiamu tauna be daika? Bena e urava baine itaia.
10Aposetolo taudia na e lou, edia kara iboudiai Iesu e hamaorolaia. Bena ia ese e hakaudia siri, gabu ḡaḡaena ta, Betesaida kahana ai, unu e hakaudia lao.
11A hutuma dibadia bena e ḡavaia; bena ia ese e abidia dae, Dirava ena basileia herevadia e harorolai henidia, bona gorere taudia e hamauridia.
12Dina ḡelona ai, gwauta-raruosi ia dekena ela, eto, Aru taudia na boma siaidia, hanua lalodiai bona uma gabudia ai adia bema tahu, bona bema mahuta; badina be ita na tano ḡaḡaena ai.
13A ia ese e hamaorodia, eto, Umui ese adia ba henidia. Idia eto, Ada aniani ḡaudia na ima hona, bona gwarume rua. Eiava, aniani baia ha hoi ini hutuma adia?
14Badina be taunimanima na daha-ima readia. Bena ia ese ena hahediba e hamaorodia, eto, Ba haduadia, imahui imahui amo bae helai helai diho.
15Unu e kara toma, bena iboudiai e helai helai diho.
16Bena ia ese aniani ḡaudia imaosi bona gwarume ruaosi e abi, guba ai e gaga dae, e hanamoa; bena e baki sisi, hahediba e henidia, bae heni hagau-hagau.
17Iboudiai e aniani, bogadia e kunu. Bena aniani bahudia e habou, bosea gwauta-rua e hahonu.
18Nega ta ia sibona e ḡuriḡuri; ena hahediba danu ia ida e nohova. Bena ia ese e nanadaidia, eto, Taunimanima be dahaka e tomamu, lau be daika?

19Idia e haere, eto, Ioane Bapatiso e tomu; a haida e tomu Elia, ma haida e tomu peroveta tauna gunana ta vada e tore isi lou.
20Ia ese ma e nanadaidia, eto, A umui be dahaka o tomamu, lau be daika? Petro ese e haere henia, eto, Dirava ena Keriso.
21Bena ia ese e taravadia, eto, Tau ta basio hamaoroa.
22Ia ma eto, Taunimanima Natuna na hisihisi diaḡau do baine ani, hanua tau-badadia bona hahelaḡa taudia bona itorena taudia ese bae dadaraia, bona bae alaia mase; to dina ihatoina ai ma baine tore isi lou.
23Ia ese iboudiai e hereva henidia, eto, Tau ta iḡavagu urana baine ura, ia na sihona baine hedadarai, dina iboudiai ena satauro baine abia isi, lau murigu ai baine raka.
24Badina be ena mauri e dogoa taomu tauna ese ena mauri baine reaia; a lau daigu ai ena mauri baine negea tauna ese ena mauri baine abia.
25Tau ta ese tanobada idoinai baine abia, a sibona ena mauri baine hadikaia eiava baine reaia, iena namo be dahaka?
26Tau ta na lau daigu ai eiava egu hereva daidiai baine hemarai, Taunimanima Natuna na ia dainai baine hemarai, ia hairaina ai bona Tamana hairaina ai bona aneru helaḡadia hairaidia ai bainema negana ai.
27Na hamaoromui momokanimu, haida o ini gigini na basie mase ela bona Dirava ena basileia bae itaia.
28Ini hereva e ore murinai, dina taurahani vada ela, ia ese Petro bona Ioane bona lakobo e abidia hidi, ororo ai e hakaudia dara ḡuriḡuri totona.
29E ḡuriḡuriva ai, ia vairana vada e idau, bona ena dabua e hururu-hururu kuroka-kuroka.
30Bena tatau rarua ia ida e hereva-hereva, Mose bona Elia;
31mai hairaidia ida e hedinarai, ia Ierusalem ai baine mase herevana e gwauraia.
32Petro mai bamona ida be mamahuta; bena idia e noga, ia hairaina e itaia, bona ia ida e gini bou taudia raruosi e itadia.
33Raruosi e raka oho matama, bena Petro ese Iesu e hereva henia, eto, Biagumai e, namo herea ita iniseni ai aita noho; mani kalaga autoi aia kara, auta oiemu, auta Mose ena, auta Elia ena. E hereva kava: ede baine hereva toma na asi dibana.
34Ia dounu e herevava ai, ori ta ese e gorudia ahu; bena idia na ori lalonai e vareai, e gari dikadika.
35Bena ere ta ori lalona amo ema, eto, Ina na Natugu, na abia hidi tauna; ia erena ba kamonai.
36Ere e doko ai, Iesu sibona e itaia. A unu e ita ḡaudia na asie herevalai, bona tau ta danu asie hamaorolaia.

37Daba ai, idia na ororo amo e hekeiva ai, hutuma bada ida e hedavarai.
38Bena hutuma bogaragidia amo tau ta e boiboi, eto, Hahediba taumu e, na noimumu, natugu mani ame itaia; ia na natugu vara-edeana.
39Nega haida lauma dikana ese e butua taomu, bena e lolo dagumu; bona e hatororo-tororoamu, bena uduna e gwara-gwaramu; se rakataniamu ela bona kopina e bero momomu.
40Lau ese emu hahediba na noidia, lauma dikana na bae lulua lasi, to asi dibadia.
41Iesu e haere, eto, Asi emui abidadama uruna! Gwau-edeede uruna! Lau na dekemui ai baina noho ela bona edena nega ai? Baina haheauka henimui ela bona edena nega ai? Natumu a mailaia.
42E raka kahira negana ai lauma dikana ese tano e kwadilaia, e hatororo-tororoa. Iesu ese lauma dikana e gwau henia bona mero e hamauria, bena tamana e henia lou.
43Iboudiai ese Dirava ena siahu e hoalaia una nega ai. Idia iboudiai dounu Iesu ena kara e hoalai, ia ese ena hahediba e hamaorodia, eto,
44Ini hereva taiamui ai bae vareai na ba lalo tao: Taunimanima Natuna na taunimanima ediai taona bae torea.
45A una hereva na lalodia asie parara, edia amo e hehunii, anina asie davaria; bona ioa inanadailaina garina e gari.
46ldia sibodia e hepapahuahu, daika baine herea.
47A Iesu na edia lalo-hadai dibana, bena mero-mero ta e boiria dekenai.
48Bena e hamaorodia, eto, Lau ladagu ai ina meromero eabia daemu tauna ese lau danu e abigu daemu; bona lau e abigu daemu tauna ese e siaigu Diravana danu e abia daemu. Badina be umui bogaragimui ai maraḡi-herea tauna na bada.
49Ioane ese e hamaoroa, eto, Biagumai e, ai na tau ta a itaia, oi ladamu ai lauma dikadia e luludia lasi, bena a gwaua tao, badina be ia na dia ita bamoda.
50Iesu eto, Basioma gwaua tao, badina be se laomui ahumu tauna ese e kahamuimu.
51Ia iabi-isina dinana vada e kahira-kahira negana ai, ia ese Ierusalem e raka henia mai haheaukana ida.
52Bena ena gwaukau taudia vada e siaidia guna. Idia na Samaria hanuana ta ai e kau, ena gabu bae heḡaeḡaelaia eto;
53to Ierusalem e raka henia dainai idia ese asie abia dae.
54Ena hahediba, Iakobo bona loane, una kara e itaia, bena eto, Lohiabada e, o uramu lahi guba amo baia gwauraia, baine diho, baine habuadia a?

55A ia e gini kerehai, raruosi e gwau henidia;
56bena hanua idauna ta ela.
57Idia dala amo e laova ai, tau ta ese e hereva henia, eto, Lau na emu laolao iboudiai lalodiai baina bamomu.
58A Iesu eto, Uda sisiadia na mai edia kohua atai manudia na mai edia ruma, a Taunimanima Natuna na asi ena hekwina gabuna.
59Ma ta danu ia ese e hamaoroa, eto, Murigu ai a raka. A ia eto, Lohiabada e, mani emu hara tan gu do baina ha ḡuria guna.
60A Iesu eto, Mase taudia ese edia mase sibodia bae guridia; a oi hari aola, Dirava ena basileia ba harorolaia.
61Ma ta eto, Lohiabada e, lau ese oi baina ḡavamu, a mani egu ruma taudia do aina hatonidia lao guna.
62A Iesu eto, Tau ta ese ruarua isivana imana ai baine abia, ma baine roha kerehai, ia ese Dirava ena basileia basine abia diba.