Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - LUKA

LUKA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ia na gabu ta ai e ḡuriḡuriva, bena ena ḡuriḡuri e hadokoa ai ena hahediba ta ese e noia, eto, Lohiabada e, ḡuriḡuri a hadibamai, Ioane ese ena hahediba e hadibadiava na heto.
2Bena ia ese e hamaorodia, eto, Ba ḡuriḡuri negadia ai na baoto, Tamamai e, Oi ladamu baia hahelaḡaia; Emu basileia bainema;
3Dina ta ta amo amai bame henimai;
4Emai dika ba gwau tao; badina be ai ese danu e hadikamaimu taudia edia dika a gwau taomu; Bona hedibaḡani ai basio hakaumai vareai.
5Ia ese ma e hereva henidia, eto, Umui ta malokihi bema lao, turana bema ha noia, bema toma “Turagu e, aniani ḡaudia toi ame henigu torehai;
6badina be turagu ta ena laolao vada ema, to dekegu ai iubulaina ḡauna ta lasi”.
7A ia na laloma amo bema haere, bema toma “Asio haraivagu; iduara vada na koua, bona lau na natugu ida hehekure; lau na basina tore isimu, basina henimumu”.
8Na hamaoromuimu, ena be hetura dainai basine tore isi, basine henia, to ena noinoi loulou dainai ia na baine tore isi, bena ena ura ḡaudia iboudiai baine henia.
9Lau na hamaoromuimu: ba noinoi, do baine henimui: ba tahu, do ba davari; ba pidipidi, iduara baine hekeho emui.
10Badina be noinoi taudia iboudiai ese e abimu; itahuna tauna ese e davariamu; iduara na e hekehomu pidipidi tauna ena.
11Umui daika natuna aniani bema noi negana ai nadi bema henia? Eiava gwarume bema noi negana ai gaigai bema henia?
12Eiava gatoi bema noi negana ai doadoa bema henia?
13Benaini, umui na dika taumui, ḡau namodia natumui ihenidia be mai dibamui, a Tamamui guba ai e nohomu na Lauma Helaḡa inoina taudia basine henidia a?
14Ia ese mu laumana ta e lulua lasi, bena hari mu tauna vada e hereva. Bena aru taudia na e hoa.
15A haida eto, Beel-sebul, lauma dikadia biagudia, siahuna ai ia ese lauma dikadia e luludia lasimu.
16Ma haida ese e dibaḡania, toa ta guba amo baine henidia eto.
17To ia na eddia lalo-hadai dibana, bena e hereva henidia, eto, Basileia ta bema haheparara, ia na bema dika; bona iduhu ta bema haheparara, ia na bema heḡiḡi rohoroho;
18bona Satana sibona bema haheparara, ena basileia na ede bema gini toma?
19Lau na Beel-sebul siahuna ai lauma dikadia na luludia lasimu o tomamu, matona umui natumui be daika siahuna ai e luludia lasimu? Taunabunai, idia ese bae hahemaoro henimui.
20A, bema lau ese Dirava imana dainai lauma dikadia na luludia lasimu, Dirava ena basileia na emui ai vada eme kau.
21Goada tauna imana mai karevana ida ena ruma baine gimaia negana ai, ena kohu do baine mia.
22A nega ta, goada-herea tauna ta bainema, baine tuari henia; bena baine hadarerea, imana ḡaudia, e abidadama heniva ḡaudia, na baine dadihai; bena ena kohu idoidiai baine hari rohoroho.
23Egu ai se taomu tauna ese e laogu ahumu; bona lau ida asia gogomu tauna ese e ḡiḡi rohorohomu.
24Lauma dikana ta tau ta ena amo e raka lasi; bena gabu kaukaudia e raka hanai, laḡana baine ania eto, to laḡa-ani gabuna ta se davaria. Bena eto, Na rakatania rumana hari ma baina lou henia.
25E lou lao, e davaria, vada a ḡoevaḡoeva.
26Bena ia ese lauma dika-hereadia hahitu ma e hakaudia lao, iboudiai e raka vareai, e noho henia. Taunabunai, una tau be matamana ai ena dika na taina maraḡi, a dokona ai ena dika na bada herea.
27Una hereva e gwauraiava ai, hahine ta hutuma bogaragidia amo e hereva henia, e gwau badabada, eto, Oi e havaralaimu bogana bona e ubulaimu ratadia na nanamo.
28A Iesu eto, Dirava ena hereva e kamonaimu bona e badinamu taudia hari nanamo heherea.
29Hutuma ia dekena e aru ela, bena ia ese e hereva henidia, eto, Ina na uru dikana, toa e tahuamu, a toa ta ediai basine hedinarai, lona, peroveta tauna, mo vadaeni.
30Badina be Iona na toa ai ela, Nineve taudia ediai; una heḡereḡerena Taununanima Natuna na toa ai bainela, ina uru ediai.
31Hahemaoro negana ai, diho kahana pavapavana hahinena na ina uru taudia ida bae gini hebou, baine dunidia dae; badina be ia na tanobada dokona amo Solomon ena aonega herevadia ikamonaidia ema, a iniseni ai ta ese Solomon ehereaiamu.
32Hahemaoro negana ai danu Nineve taudia na ina uru taudia ida bae gini hebou, bae dunidia dae; badina be Iona ena haroro dainai e helalo kerehai, a iniseni ai ta ese Iona e hereaiamu.
33Tau ta ese lamepa baine haraia negana ai na ruma henuhenunai basine atoa eiava tohe amo basine karuhia ahu, a lamepa patana ai baine laia kau, bena bae raka vareai taudia ese diarina bae itaia.
34Tau-anina ena lamepa na mata; taunabunai matamu baine namo, taumu anina idoinai baine diari. A matamu baine dika, taumu anina idoinai baine dibura.
35Taunabunai, nahuamui ba toho, diari lalomu ai e miamu na baine dibura na garina.
36Badina be taumu idoinai baine diari, dibura sina taina basine mia, ia na baine diari ḡuḡuru, lamepa e hururu-hururumu, oi e hadiarilaimumu, heḡereḡerena.
37Ia e hereva vaitani, bena Farisea tauna ta ese e vavea, ia ida bae aniani hebou. Bena ena ruma ai e dae kau, aniani gabuna ai e ege diho.
38A Farisea tauna ese e itaia, bena e hoa, badina be ia na se digu guna.
39Bena Lohiabada ese e hereva henia, eto, Umui Farisea taumui ese kehere bona nau muridia kahadia mo o huri ḡoevaḡoevamu, to lalomui ai be dadidadi bona kara havara eme honu honu dae.
40Kava taumui e, murina kahana e karaia tauna ese lalona kahana se karaia a?
41A ogoḡami taudia ba harihari henidia, bena ḡau iboudiai emui ai bae ḡoeva.
42Farisea taumui e, madi ihabaimui! Badina be aniani avadia maraḡimaraḡidia iboudiai karoadia o hagwautamu, karoa ta herahia ḡauna ai o halaoamu, to hahemaoro bona Dirava iura-henina o reamu: ini boma badina bona unu danu basioma rea bema namo.
43Farisea taumui e, madi ihabaimui! Badina be o uramu dubu ai helai ḡaudia hereadia ai ba helai, o uramu danu ariara ai taunimanima ese bae hanamomui.
44Madi ihabaimui: umui na midava gunadia na heheto, taunimanima na latadiai e loamu, to asi dibadia midava.
45Taravatu tauna ta ese e haere henia, eto, Hahediba taumu e, oi ene o gwau tomamu be ai danu o gwau henimaimu?
46Iesu eto, Umui danu, taravatu taumui, madi ihabaimui! Badina be umui ese maduna metaudia taunimanima paḡadia ai o ato kaumu, to imamui kwaki-kwakidia ta unu maduna ai asio dau kaumu.
47Madi ihabaimui: badina be senemui ese peroveta taudia e aladia mase, a umui ese edia gara o larebamu.
48Taunabunai, umui ese senemui edia kara o gwaurai hedinaraimu bona o hamomokanimu; badina be idia ese e aladia mase, a umui ese edia gara o larebamu.
49Una dainai Dirava ena Aonega vada e hereva, eto, Lau ese peroveta taudia bona aposetolo taudia baina siaidia lao: bena haida bae aladia mase, ma haida bae daḡedaḡe henidia.
50Taunabunai peroveta taudia iboudiai raradia vada e hebubu, tanobada matamana amo, gwauna na ina uru taudia latadiai.
51Oibe, na hamaoromuimu, Abel rarana ema bona Sakaria rarana, ia na pata helaḡana bona ruma helaḡana padadiai e alaia mase, idoinai gwauna na ina uru taudia latadiai.
52Taravatu taumui, madi ihabaimui! Badina be aonega kina vada o abia oho; umui na asio raka vareai, bona bae raka vareai eto taudia na umui ese o laodia ahu.
53Ia na ruma amo e diho, bena itorena taudia bona Farisea taudia ese e gwaua heiri, bona e dibaḡania toho, hereva idauidau momo baine gwaurai e tomava,
54bena ena hereva ta amo bae idoaia, bae habadelaia.