Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - LUKA

LUKA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ena hereva iboudiai taunimanima vairadiai e gwaurai vaitani, bena Kaperanaum ai e raka vareai.
2Tuari biaguna ta ese ena hesiai merona e lalokau henia. Mero na e gorere dikadika, mokona e mase.
3Hari tau ese Iesu harina e kamonai, bena Iuda tau-badadia haida e siaidia lao, bae noia, hari hesiai merona na baine hamauria.
4Bena idia na Iesu dekena ela, e noia lalo-dika, eto, Ia na tau namona, ini boma karaia toma bema namo;
5badina be ia ese ita beseda e ura henidamu, bona emai dubu ia sibona ese davana e karaia.
6Taunabunai, Iesu na idia ida ela. A ruma na e raka henia kahi negana ai na hari tuari biaguna ese turana haida ma e siaidia, Iesu vairana ela, eto, Lohiabada e, asio hekwarahi; lau na dia namo egu ruma ai ba dae kau,
7una dainai baina vasi danu dia heḡereḡere nato. A mani a hereva mo, bena egu hesiai merona na aine mauri.
8Badina be lau danu haida henudiai, bona tuari taudiana lau henugu ai: ta baina hamaoroa “Aola”, bena bainela; ma ta haina hamaoroa “Aoma”, bena bainema; ma egu hesiai merona baina hamaoroa “Ina na a karaia”, bena baine karaia.
9Iesu ese una hereva e kamonai, e hoa dikadika, e gini kerehai, ia murinai e raka taudia hutuma e hamaorodia, eto, Na hamaoromuimu, abidadama inihetomana Israel ai asina davaria, lasi ona lasi vaitani.
10Bena tuari biaguna ese e siaidia taudia na e lou ruma ai, gorere merona e davaria, vada e mauri.
11Daba ai, Iesu na hanua ta ela, ladana na Nain; ena hahediba bona taunimanima hutuma danu ia ida ela.
12Hanua ikoukouna e raka kahi laova ai, haida ese mase taunal ta e huaia lasi, vabu ta natuna vara-edeana. Hanua taudia hutuma ese hari vabu e bamoa.
13Lohiabada ese e itaia, bena e bogaia hisi, e hereva henia, eto, Asio tai.
14Bena e raka kahi lao, mase patana ai e dau kau; bena e huaia taudia na e gini. Bena e hereva, eto, Tauhau e, na haḡanimumu, a tore isi.
15Bena mase tauna e helai tore, e hereva; bena Iesu ese sinana e henia.
16Gari ese iboudiai e butudia tao, bena Dirava e imodaia, eto, Peroveta tauna badana ta bogaragidai vada eme hedinarai. Ma eto, Dirava ese ena bese taudia vada eme igoda ita.
17Bena una kara sivaraina na Iudea idoinai bona badina tanodia idoidiai eha piua rohoroho.
18Ioane ena hahediba ese ini hereva iboudiai ia e hamaorolaia.

19Bena Ioane ese ena hahediha rarua e boiridia, e siaidia, Lohiabada bae nanadaia, baeto “Be maimu tauna na oi, eiava idauna ta baita naria?”
20Raruosi na ia dekenai e kau, eto, Ai na Ioane Bapatiso ese e siaimai, e tomu “Be maimu tauna na oi, eiava idauna ta baita naria?”
21Una negana ai Iesu ese hutuma e hamauridiava: gorere taudia, hisi-ani taudia, lauma dikadia ese e bolodia taudia. Bona mata-kepulu taudia hutuma danu matadia e hapapa.
22Bena ia ese hari raruosi e haere henidia, eto, Vada aola, ome ita ome kamonai karadia Ioane ba hamaorolaia: matakepulu taudia matadia e papamu: ae-hedairike taudia e raka namonamomu, lepra taudia e ḡoevaḡoevamu, taia-kudima taudia e kamonaimu, mase taudia e tore isimu, bona ogoḡami taudia sivarai namo e kamonaiamu.
23Hekwakwanai badina egu ai basine davaria tauna hari namo.
24Ioane ena hesiai taudia e raka oho, bena Iesu ese aru taudia e hereva henidia matama, Ioane herevana e gwauraia, eto, Umui na dahaka itana tano ḡaḡaena ola? Siriho lai ese e haevaia a?
25A dahaka itana ola? Dabua manada-manadana e dokilaia tauna a? Dabua mai hairaidia e dokilaimu bona aniani namodia e animu taudia na pavapava edia ruma ai e nohomu.
26A dahaka itana ola? Peroveta tauna a? Oibe, na hamaoromuimu, peroveta taudia loḡora iboudiai ia ese e hereadiamu.
27Ia bunai herevana e torelaia, eto, A itaia, lau ese egu gwaukau tauna oi vairamu ai name siaia, Emu dala ilailaina.
28Na hamaoromuimu, hahine bogadia ai e vara taudia iboudiai na ta ese Ioane se hereaiamu; a Dirava ena basileia lalonai gabe tauna ese Ioane e hereaiamu.
29Taunimanima iboudiai bona tax gogo taudia danu una hereva e kamonai ai, idia ese Dirava e imodaia, badina be Ioane ese e bapatisodia.
30A Farisea taudia bona taravatu taudia ese ena bapatiso e dadaraia; unu amo Dirava ena lalo-iladai e lao ahu.
31Iesu ma eto, Ina uru taudia be dahaka ida baina haheḡereḡeredia?
32Idia na edeheto? Idia na memero-memero na heheto, hanua ariarana ai hehelai, bamodia e boi henidiamu, e tomu, Ai be ivilikou a hatai, to umui asio mavaru; Ai be a rohe ahu, to umui asio taitai.
33Badina be Ioane Bapatiso ema, se anianiva, vine ranuna se inuva, bena umui oto “Ia na mai lauma-dikana”.
34A Taunimanima Natuna ema, e anianimu, e inuinumu, bena umui o tomu “Ina na ani-dae ani-dae tauna bona vine ranuna e inua momomu tauna, tax gogo taudia bona kara dika taudia turadia”.
35A aonega ihamomokanina na natuna edia amo e hedinaraimu.
36Farisea tauna ta ese Iesu e vavea, bae aniani hebou eto. Bena ia ese hari Farisea tauna ena ruma ai e raka vareai, aniani gabuna ai e ege diho.

37Una hanua hahinena ta, ariara hahinena, dibana Iesu na Farisea tauna ena ruma ai e ege diho, bena nadi kavabuna ta e abia kau, lalonai na dehoro namo-hereana.
38Ela, Iesu murinai e gini, aena badibadidiai e tai, bona iruru-matana amo aena e haparipari, bena huina amo e dahu kaukau. Bena aena e harahu, bona dehoro amo e dairi.
39Farisea tauna, hari e vavea tauna, ese una kara e itaia, bena lalona e hadaia, eto, Ina tau bema peroveta tauna, ia na bema diba ina ienai e dau kau hahinena na ariara hahinena.
40Bena Iesu ese e hereva henia, eto, Simona e, lau na mai egu hereva taina. Ia eto, Hahediba taumu e, mani a hereva.
41Iesu eto, Tau ta mai ena ima doa taudia rarua: ta ena abitorehai na dollar imahui, ma ta ena be dollar ima.
42Asi edia ḡau, edia abi-torehai davadia ihaloudia; bena ia ese raruosi edia abi-torehai e gwau tao. Idia raruosi daika ese baine lalokau henia bada?
43Simona e haere, eto, Reana ena abi-torehai badana e gwaua tao tauna. Iesu eto, Oibe, momokani.
44Ia ese hari hahine e haḡerea, bena Simona e gwau henia, eto, Ina hahine o itaiamu a? Lau na emu ruma ai name dae kau, aegu ihurilaina ranuna so mailaia; a ia ese iruru-matana amo aegu eme haparipari bona huina amo eme dahu kaukau.
45Oi ese so harahugu; a ia ese dae-kaugu ai ema hari aegu eme harahu.
46Oi ese kwaragu so horoa; a ia ese aegu dehoro amo eme dairi.
47Taunabunai, na hamaoromumu, ena dika, ena be babada, to vada eme hegwautao, badina be ena lalokau na bada. A ena dika maraḡina mo e hegwau tao tauna na ena lalokau danu maraḡi.
48Bena ia ese hari hahine e hamaoroa, eto, Emu dika vada eme hegwau tao.
49Ia ida e ege diho hebou, taudia na e henanadai heheni, eto, Ina na daika, dika e gwau taomu?
50A ia ese hahine ma e hamaoroa, eto, Emu abidadama ese vada e hamaurimu; mai mainomu ida aola.