Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - LUKA

LUKA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iesu Ioridane sinavaina amo e lou ai, Lauma Helaḡa ese e rohea. Bena Lauma ese tano ḡaḡaena e hakaua lao;
2unuseni ai dina hari-ahui Diabolo ese e dibaḡaniava. Unu dinadia iboudiai ia na se anianiva, dokona ai e hitoloa.
3Bena Diabolo ese e hereva henia, eto, Bema oi na Dirava Natuna, ina nadi boma haḡania, aniani ḡauna ai bema lao.
4A Iesu e haere, eto, Vada e torea, Dia aniani ai mo taunimanima basie mauri.
5Bena ia ese Iesu e hakaua dae, tanobada basileiadia idoidiai matakunumai tamona lalonai e haheitalaia.
6Diabolo eto, Lau na ini siahudia bona hairaidia iboudiai baina henimu, badina be lau mo e henigu, bona na ura heniamu tauna do baina henia;
7taunabinai, boma toma henigu diho, idoinai boma abia oiemu.
8Iesu e haere, eto, Vada e torea, Lohiabada emu Dirava ba toma henia diho; ia mo sibona isiaina ba lao heni.
9Bena Ierusalem e hakaua lao, Dubu Helaḡa kogena ai e haginia kau, eto, Bema oi na Dirava Natuna, ini amo boma roho dobi;
10badina be vada e torea, Ia ese ena aneru baine haduadia, bae gimamu;
11bona, Imadia ai bae abimu isi, aemu nadi ai ba tutuhia na garina.
12Iesu e haere, eto, Vada e torea danu, Lohiabada, emu Dirava, basio dibaḡania.
13Diabolo ena hedibaḡani iboudiai e ha-ore, bena e rakatania ela bona nega ta.
14Iesu na Lauma ena siahu ai Galilea e lou lao, bena ia harina una tano idoinai hegeḡe-madai e piua.
15Edia dubu lalodiai e hahedibava, bona iboudiai ese e imodaia.
16Bena ia na Nasaret, e bada oho bada oho gabuna, ela; bona vaia ena kara Dina Helaḡa ai ia na dubu ai e raka vareai. Bena buka iduahina totona e tore isi.
17Idia ese Isaia, peroveta tauna, ena buka e henia; bena e kehoa, ini e torea toma gabuna amo e duahia, eto,
18Lohiabada ena Lauma ese eme rohegu, Badina be vada e hahelaḡagu, sivarai namo ogoḡami taudia baina harorolai henidia; Bona vada e siaigu, e ḡuidia taudia iruhadia Bona mata-kepulu taudia matadia ihapapadia baina gwaurai; Bona e haberodia taudia baina hamauridia;

19Bona Lohiabada ena lalo-namo laḡanina baina harorolaia.
20Bena ia ese buka e lokua, inarina tauna e henia lou, bena vada e helai diho. Iboudiai dubu lalonai ese ia e raraia tao.
21Ia na e haroro matama, eto, Ina vada o kamonai herevana na hari ina dina ai vada eme momokani.
22Bena iboudiai ese e imodaia, hereva namodia uduna amo e lasi dainai; bona e hoa, eto, Ina na dia Iosef natuna a?
23Bena ia ese e hamaorodia, eto, Ina hereva heḡereḡerena ba gwaurai henigu dahaka: baoto “Muramura taumu e, sibomu ba hahemauri; Kaperanaum ai o karava karadia haridia ame kamonai be iniseni ai danu emu hanua korikori ai ba kara”.
24Ia ma eto, Na hamaoromui momokanimu, peroveta tauna na ena hanua korikori ai basie abia dae.
25Na hamaoromuimu danu, Elia negana ai vabu hutuma Israel ai e nohova; una negana ai laḡani toi hua tauratoi medu se dihova, tanobada idoinai doe e badava.
26A Elia na idia ta dekena se siaia lao; Sarefata, Sidono kahana hanuana, vabuna ta dekena e siaia lao.
27Bona Elisaia, peroveta tauna, negana ai lepra taudia hutuma Israel ai e nohova, a ta se haḡoevaia, Naaman, Suria tauna, mo sibona.
28Dubu ai e hebou taudia iboudiai unu hereva e kamonai, e badu dikadika;
29e tore isi, hanua amo e doria lasi, edia hanua e daia ororona e dabuia lao, hagana amo bae tahoa dobi eto.
30To ia na bogaragidia amo e raka oho.
31Ia na Kaperanaum, Galilea hanuana ta, ai e lasi, bena Dina Helaḡa ai e hahedibava.
32Idia na ena hahediba herevadia e hoalaiva, badina be e herevava mai siahuna ida.
33Dubu lalonai tau ta lauma dikana ese vada e boloa; ia na e lolo badabada, eto,
34E Iesu Nasaret taumu e, dahaka emai ai o karamu? Oi ialamai totona oma a? Lau dibagu oi, Dirava ena Helaḡa Tauna.
35Bena Iesu ese e gwau henia, eto, Eremu; iena amo a raka lasi. Bena lauma dikana ese tano e kwadilaia idia bogaragidiai, bena iena amo e lasi. Hari tau na asi berona.
36Bena iboudiai e hoa, e hereva heheni, eto, Ini na dahaka hereva? Ia na mai siahuna bona mai goadana ida lauma dikadia e haḡanidiamu, bona e raka lasimu.

37Una tano idoinai heḡeḡe-madai ia harina eha piua.
38Dubu amo e didi dobi, bena Simona ena ruma ai e dae kau. Simona ravana hahinena e gorerea, tauna e siahu, bena idia ese Iesu e hamaoroa.
39Ia na hahine dekenai e gini, gorere e gwau henia, bena gorere e doko, hahine na e tore isi, idia isiaidia e lao heni.
40Dina kerekerena ai, idia ese gorere idau-idau taudia iboudiai ia dekena e laohaidia. Bena ia umana idia ta ta latadiai e dau kau, e hamauridia.
41Lauma dikadia danu taunimanima hutuma edia amo e halasidia; bena lauma dikadia e lolo, eto, Oi na Dirava Natuna. To ia ese e gwau henidia, bona e tamanudia, basie hereva, badina be idia dibadia ia na Keriso.
42Daba e rere, ia na e tore isi, gabu ḡaḡaena ela; a hutuma ese eha tahua; e davaria, bena e rua, basine rakatanidia eto.
43A ia ese e hereva henidia, eto, Lau ese Dirava ena basileia hanua idaudia ai baina harorolaia: e siaigu badina bunai.
44Bena Iudea dubudia lalodiai e harorova.