Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - LUKA

LUKA 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tax gogo taudia bona kara dika taudia iboudiai na iena hereva ikamonaina totona e raka kahi lao.
2A Farisea taudia bona itorena taudia e maumau, eto, Ina tau ese dika taudia e abidia daemu bona idia ida e aniani heboumu.
3Bena ia ese ina sivarai heḡereḡerena e henidia, eto,
4Umui daika ena mamoe bema sinahu-ta, a tamona bema dobi, ia na taurahani-ta-ahui taurahani-ta tano ḡaḡaena ai basinema rakatanidia, e dobi mamoena basinema ha tahua ela bona bema davaria?
5Baine davaria negana ai, ia na paḡana ai baine huaia baribara mai moalena ida.
6Baine lasi, ena ruma ai baine kau, bena turana bona dekena taudia baine gogodia, baineto “Aita moale hebou, badina be egu mamoe, e dobi ḡauna, vada na davaria”.
7Na hamaoromuimu, dika tauna ta e helalo kerehaimu dainai guba ai moale baine bada; a kara maoromaoro taudia taurahani-ta-ahui laurahani-ta asie helalo kerehaimu daidiai guba ai moale baine maraḡi.
8Edena hahine, ena moni bema gwauta a tamona bema boio, ia na lamepa basinema haraia, ruma basinema daroa, basinema tahua ḡoevaḡoeva ela bona bema davaria a?
9Baine davaria negana ai, ia ese turana bona dekena hahinedia baine gogodia, baineto “Aita moale hebou, badina be egu moni, e boio ḡauna, vada na davaria”.
10Na hamaoromuimu, dika tauna ta e helalo kerehaimu dainai Dirava ena aneru unu bae moak toma.
11Ma eto, Tau ta na mai natuna rarua.
12Tau muritai ese tamana e hereva henia, eto, Tamagu e, iseda kohu mani a hari, lau ahugu na a henigu. Bena ena kohu idoinai raruosi e hari henidia.
13Dina dia hoho vada ela, tau muritai ese ena kohu idoinai e haboua, bena eha laolao, tano daudauna ela, unuseni ai ena kohu eha lebulebulai.
14Ena kohu e ore negana ai, una tano ai doe bada e vara; ia vada e ogoḡami.
15Bena ia na ela, una tano tauna ta dekenai e ḡaukara; una tau ese e siaia, iena tano ai boroma baine reḡudia.
16Bena boroma adia aniani ianina e urava, bogana aine kunu helaoleana; badina be tau ta ese ana se heniava.
17Bena lalona e parara, eto, Tamagu na mai ena hesiai taudia hutuma, mai davadia, bona adia bahu momo mimia; a lau be vada eme hitologu mase.
18Aina tore isi, tamagu dekena bainala, bainalo “Tamagu e, lau na Guba Biaguna vairanai bona oi vairamu ai vada na kara havara;

19lau na dia heḡereḡere oi natumu ba gwauraigu; emu hesiai laugu ai ba halaogu, mai davagu”.
20Bena e tore isi, tamana dekena ela. Ia na dala amo e laova, ruma e raka henia e laova ai, dauhai tamana ese e mataia davari, bena e bogaia hisi, e heau lao, aiona ai e hahegagiu dae, e harahua.
21A natuna ese e hamaoroa, eto, Tamagu e, lau na Guba Biaguna vairanai bona oi vairamu ai vada na kara havara; lau na dia heḡereḡere oi natumu ba gwauraigu.
22A tamana ese ena hesiai taudia e hamaorodia, eto, Dabua namo-hereana ta a mailaia, a hadokilaia; imana kwaki-kwakina ḡauna bona tamaka danu a mailai;
23boromakau natuna, heubu ḡauna, a mailaia, bavalaia; baita aniani, baita moale hebou.
24Badina be ina natugu e mase, to vada eme mauri; e boio, to vada name davaria. Bena idia na e moale hebou.
25A tau guna na uma ai; bena ruma iraka-henina ai ivilikou bona mavaru reḡedia e kamonai.
26Bena hesiai tauna ta e boiria, una reḡe badina e nanadailaia.
27Ia eto, Tadimu vada ema, bena tamamu ese boromakau natuna, heubu ḡauna, vada e alaia; badina be natuna be mai maurina bona mai namona ida vada e davaria.
28To ia na e badu, ruma ai se raka vareai. Bena tamana e raka lasi, e hamarumarua toho.
29To ia ese tamana e haere henia, eto, Lau na laḡani diaḡau oi isiaimu vada na lao heni, bona emu haheḡani ta asina tataia utu; a nega ta nani natuna ta to henigu, nega ta lau turagu ida ini asia moale toma.
30A ina natumu ese ariara hahinedia dekediai emu kohu vada e ha-ore lao, bena vada e lou mai, oi ese boromakau natuna, heubu ḡauna, vada o alaia ia ana.
31A tamana eto, Natugu e, oi be lau dekegu ai noho, dekegu ḡaudia iboudiai oi mo emu.
32A namo baita moale, baita hisi dae; badina be ina tadimu e mase, to vada eme mauri, e boio, to vada tame davaria.