Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Luki

Luki 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A uèenicima reèe: nije moguæe da ne doðu sablazni; ali teško onome s koga dolaze;
2Bolje bi mu bilo da mu se vodenièni kamen objesi o vratu, i da ga bace u more, nego da sablazni jednoga od ovijeh malijeh.
3Èuvajte se. Ako ti sagriješi brat tvoj, nakaraj ga; pa ako se pokaje, oprosti mu.
4I ako ti sedam puta na dan sagriješi, i sedam puta na dan doðe k tebi i reèe: kajem se, oprosti mu.
5I rekoše apostoli Gospodu: dometni nam vjere.
6A Gospod reèe: kad biste imali vjere koliko zrno gorušièno, i rekli biste ovome dubu: išèupaj se i usadi se u more, i poslušao bi vas.
7Koji pak od vas kad ima slugu koji ore ili èuva stoku pa kad doðe iz polja, reèe mu: hodi brzo i sjedi za trpezu?
8Nego ne kaže li mu: ugotovi mi da veèeram, i zapregni se te mi služi dok jedem i pijem, pa onda i ti jedi i pij?
9Eda li æe on zahvaliti sluzi tome kad svrši što mu se zapovjedi? Ne vjerujem.
10Tako i vi kad svršite sve što vam je zapovjeðeno, govorite: mi smo zaludne sluge, jer uèinismo što smo bili dužni èiniti.
11I kad iðaše u Jerusalim, on prolažaše izmeðu Samarije i Galileje.
12I kad ulažaše u jedno selo sretoše ga deset gubavijeh ljudi, koji staše izdaleka,
13I podigoše glas govoreæi: Isuse uèitelju! pomiluj nas.
14I vidjevši ih reèe im: idite i pokažite se sveštenicima. I oni iduæi oèistiše se.
15A jedan od njih vidjevši da se iscijeli povrati se hvaleæi Boga iza glasa,
16I pade nièice pred noge njegove, i zahvali mu. I to bješe Samarjanin.
17A Isus odgovarajuæi reèe: ne iscijeliše li se desetorica? Gdje su dakle devetorica?
18Kako se meðu njima koji ne naðe da se vrati da zahvali Bogu, nego sam ovaj tuðin?

19I reèe mu: ustani, idi; vjera tvoja pomože ti.
20A kad ga upitaše fariseji: kad æe doæi carstvo Božije? odgovarajuæi reèe im: carstvo Božije neæe doæi da se vidi;
21Niti æe se kazati: evo ga ovdje ili ondje; jer gle, carstvo je Božije unutra u vama.
22A uèenicima reèe: doæi æe vrijeme kad æete zaželjeti da vidite jedan dan sina èovjeèijega, i neæete vidjeti.
23I reæi æe vam: evo ovdje je, ili: eno ondje; ali ne izlazite, niti tražite.
24Jer kako što munja sine s neba, i zasvijetli se preko svega što je pod nebom, tako æe biti i sin èovjeèij u svoj dan.
25Ali mu najprije treba mnogo postradati, i okrivljenu biti od roda ovoga.
26I kako je bilo u vrijeme Nojevo onako æe biti u dane sina èovjeèijega:
27Jeðahu, pijahu, ženjahu se, udavahu se do onoga dana kad Noje uðe u kovèeg, i doðe potop i pogubi sve.
28Tako kao što bi u dane Lotove: jeðahu, pijahu, kupovahu, prodavahu, saðahu, zidahu;
29A u dan kad iziðe Lot iz Sodoma, udari oganj i sumpor iz neba i pogubi sve.
30Tako æe biti i u onaj dan kad æe se javiti sin èovjeèij.
31U onaj dan koji se desi na krovu a pokuæstvo njegovo u kuæi, neka ne silazi da ga uzme; i koji se desi u polju, tako neka se ne vraæa natrag.
32Opominjite se žene Lotove.
33Koji poðe da saèuva dušu svoju, izgubiæe je; a koji je izgubi, oživljeæe je.
34Kažem vam: u onu noæ biæe dva na jednome odru, jedan æe se uzeti a drugi æe se ostaviti;
35Dvije æe mljeti zajedno, jedna æe se uzeti a druga æe se ostaviti;
36Dva æe biti na njivi, jedan æe se uzeti a drugi æe se ostaviti.

37I odgovarajuæi rekoše mu: gdje, Gospode? A on im reèe: gdje je strvina onamo æe se i orlovi skupiti.